(18.50 hodin)
(pokračuje Husák)

Za prvé. V § 3 odst. 2 písm. a) se stanovuje, aby minimální počet poštovních provozoven držitele poštovní licence byl určen nařízením vlády na návrh nezávislého regulátora - Českého telekomunikačního úřadu.

Druhý bod. V § 34 je nový odst. 10, který má za cíl zabránit zneužití poštovní sítě držitele poštovní licence před jejím zneužitím ostatními provozovateli poštovních služeb, a to tím, že budou mít povinnost označovat u nich podané poštovní zásilky.

Za třetí. Změna § 34c odst. 6 obsahuje snížení limitu ročních výnosů provozovatelů poštovních služeb, kteří by měli event. přispívat na úhradu případných čistých nákladů, a to z částky dnes platné z 10 milionů korun na 3 miliony korun z hlediska jejich osvobození od této povinnosti. To je v podstatě opatření, které považuji za docela důležité, protože má zabránit účelnému rozdělování firem.

Co se týče dalších úprav, jsou tam malé, drobné legislativní změny. Já jenom uvedu, že jsem se tehdy zavázal, že nejen že předložím tuto novelu, ale že se budu věnovat celému procesu projednávání prováděcích vyhlášek. Tak jsem i učinil a mohu ujistit ty, kteří spolu se mnou měli obavu, že by mohlo dojít k neřízenému rušení pošt, tak tyto vyhlášky opravdu obsahují opatření a pravidla pro to, jakým způsobem bude zajištěno, aby poštovní služby byly pro občany dostupné v přiměřené míře.

Mohu samozřejmě poskytnout detaily z té vyhlášky, i když ta je platná a dneska už je i dokonce v účinnosti, a musím i zdůraznit - nebudu tedy číst všechny detaily těch opatření, ale jedno chci zdůraznit. Podařilo se zabezpečit to, že v obcích, kde je obec s matričním úřadem, se stavebním úřadem, tedy obce druhého typu, není možné v podstatě zrušit tuto poštovní službu, resp. vyhláškou je definováno, že poštovní služba, pevná poštovní provozovna, zde bude zachována.

Další opatření, které považuji za důležité a které se podařilo prosadit během projednávání prováděcích vyhlášek, je to, že pokud dojde provozovatel univerzální služby, což je Česká pošta, (?), tak musí toto opatření, které chce učinit, pokud chce rušit v určité obci pevnou provozovnu, tak toto oznámit a doložit příslušnými doklady obecní samosprávě.

Já bych si dovolil z důvodu nedostatku času ukončit tuto prezentaci. Pokud by bylo nutné diskutovat o detailech, tak samozřejmě je to možné, ale samozřejmě bych si přál, aby tato malá novela postoupila nebo byla přikázána do hospodářského výboru. Děkuji vám za tuto podporu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Zpravodajem byl určen pan poslanec Milan Urban. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já myslím, že tahle novela by se mohla jmenovat: Jak TOP 09 díky Starostům k rozumu přišla. (Pobavení.) Jistě vzpomenete se mnou, jak jsme tady řešili záležitosti, které se týkají univerzální poštovní služby, naněkolikrát a že jsme tady diskutovali, zda dochází, nebo nedochází díky té novele k ohrožení existence poboček v ČR, zvláště na venkově, že jsme tady diskutovali, jestli má, nebo nemá být zákonem určen počet poboček, že jsme diskutovali o tom, jaký má být režim, aby někteří v rámci liberalizace poštovní služby nevyzobávali pouze rozinky atd., a že diskuse byla celkem vášnivá a při hlasováních TOP 09 zřejmě ještě po nedohodě se svými partnery, tedy Starosty, považovala všechny tyto záměry nějakým způsobem ochránit existenci poboček České pošty za něco odporně regulačního, nebo já nevím, jakým způsobem to nazvat.

Já jsem rád, že jsme si to vyjasnili, že Senát přispěl částečně k tomu řešení. Takže co mohu říci k této normě v této chvíli? Mohu říci, že s ní souhlasím, že jsem rád, že bude projednána na hospodářském výboru, a předpokládám, že s kladným výsledkem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám zde přihlášku pana poslance Sivery, kterému udělím slovo, a poté pan poslanec Husák.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já navážu na své předřečníky.

Přibližně v polovině loňského roku jsme schválili poštovní zákon. Po velkých diskusích, po půlročním projednávání se našlo nějaké optimální řešení, které v té chvíli bylo průchodné. To, co tady navrhují dnes kolegové poslanci, de facto bylo předmětem návrhu senátního výboru, ale Senát ten návrh jako celek neschválil.

Je potřeba říct, a já to zde nebudu opakovat, že k 1. lednu letošního roku nabyla účinnosti vyhláška, která dostatečně specifikuje síť poboček a popis toho, jak má postupovat ten, kdo pobočky provozuje, ve chvíli, kdy je chce rušit. Je v této vyhlášce zcela jasně uvedeno, že musí být ve všech městech nad 2,5 tis. obyvatel. Ve všech obcích pod 2,5 tis. obyvatel, tam, kde dneska pošty jsou a kde je stavební úřad, matriční úřad nebo škola, ať už prvního stupně, nebo druhého stupně, musí být také tyto pobočky pošty. Dostupnost musí být do deseti kilometrů a držitel licence Česká pošta, pokud by chtěl něco rušit, musí to projednat se všemi samosprávnými celky.

Česká pošta, jak jistě víte, rozvíjí svoji službu Pošta Partner, což je služba, kde hledá partnery, převážně obchodníky, aby v menších městech naopak mohla rozšířit pracovní dobu svých pošt a dělat to ve spolupráci s těmito obchodníky. V praxi to znamená, že vlastně dostupnost je touto vyhláškou a schváleným zákonem dostatečně zachována. Stanovit minimální počet pošt na návrh Českého telekomunikačního úřadu nařízením vlády je tak zcela nadbytečné a svým způsobem by to situaci komplikovalo, mj. i z hlediska možných změn potřeby počtu pošt v závislosti na poptávce po poštovních službách, a zejména pokud jde o riziko vzniku čistých nákladů, protože by to jasně znejisťovalo a znepřehledňovalo, kolik vlastně jednotlivé subjekty mají platit.

Tento návrh má další nedostatky, které se ukázaly při projednávání ve vládě. Musím připomenout, že vláda nezaujala stanovisko, přesto upozornila na to, že návrh striktně určuje vládě, že návrh vládního nařízení předloží Český telekomunikační úřad. Dle názoru právníků je tento návrh v rozporu s Ústavou ČR, jelikož je svrchovanou pravomocí vlády, jaký orgán si určí, a nepatří toto do zákona. A dále pak podle legislativních pravidel platí, že v případě, kdy má být podle zákona a zmocnění konkretizován v právním předpise číselný údaj, musí zákonné zmocnění k vydávání prováděcího předpisu obsahovat kritéria, a předkládaný návrh žádná taková kritéria nemá.

Je třeba říct, že v podmínkách ČR nikdy nebyla potřeba stanovit počet provozoven České pošty. Tento počet neobsahuje ani stávající poštovní licence České pošty, a proto já s ohledem na to, co jsem uvedl a z toho, co projednávala vláda - a myslím si, že tento návrh zbytečně zapleveluje naši legislativu - dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Siverovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Votava. Máte svoje dvě minuty. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP