(18.00 hodin)
(pokračuje Laudát)

Prosil bych tady u tohoto, aby pokud byly jakékoliv pokusy, protože skutečně vlastní zákon je hodně složitý, hodně sofistikovaná záležitost, která musí se světem ladit, jinak se můžeme dostat do poměrně velikých komplikací a myslím si, že jakékoliv zásahy, protože skutečně to doslova museli na Ministerstvu financí příslušní pracovníci, kteří to dávali dohromady, a je to práce několika roků, oddřít. Klobouk dolů před těmi, co to zpracovávali. Byly tam obrovské diskuse, výrazně do toho ingerovali a spolupracovali z České národní banky, potom velké bankovní ústavy, poradenské firmy, protože skutečně ta problematika je složitá.

Říkám zcela na rovinu, toto není zákon pro politiky, toto není zákon pro občany, toto je zákon skutečně pro poměrně úzkou skupinu odborníků, kteří se to prostě naučí. Mám slíbeno, že Ministerstvo financí i pro finanční instituce ještě vydá nějaký zjednodušený návod, jak se v tom zákonu orientovat, protože skutečně na náš trh přichází nový sofistikovaný produkt, který má celý svět. Upozorňuji, že v této oblasti, pokud jsem to neřekl, tak co se týká fondů, tak dokonce některé analýzy uvádějí, že hůř v Evropě už je na tom pouze Albánie. Potřebujeme to, a po pravdě řečeno se domnívám, že úspěch toho, jestli se povede další růst hrubého domácího produktu, fungování naší ekonomiky, tak ta pravděpodobnost je přímo úměrná, ne-li úplně stejná jako pravděpodobnost, že se jednak staneme a nebo se k nám usadí domicily některých fondů ze světa, a za druhé, že se tady zejména hlavně rozběhne konkrétní fungování těchto fondů. A pravděpodobnost je stejná, protože v cyklické a standardní ekonomice už příliš potenciál zřejmě v naší zemi nenajdeme.

Moc bych prosil, protože doufám, že toto nebude politický zákon a že projde napříč, ale tady jde i o to, aby nikdo žádnými nepředloženými prohlášeními i v budoucích letech, protože to bude běh na dlouhou trať, říká se, že teď by to poměrně rychle mělo přinést do státního rozpočtu 14 mld., nedávno se uváděly jiné analýzy - 17 mld., já se domnívám, že to by mělo být podstatně více, ale na to tady musí všichni držet za jeden provaz a nezpochybňovat toto fungování. Je poměrně rychlé. Fondy snadno přelijou svá sídla a své domicily jinam a nám zbudou oči pro pláč a budeme kapitálově chudí a ty peníze tady prostě nebudou. Takže bych vás poprosil o toleranci.

Já osobně říkám, že toto je nejdůležitější zákon, který tady v tomto období bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Pan ministr.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já bych tedy pěkně prosil a s odvoláním na transpoziční lhůtu bych zkusil 30 dní. Je to na vás.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Tento návrh podrobíme hlasování. Pokud nejsou další přihlášky do obecné rozpravy, tak tuto končím. Zeptám se, zda pan ministr či pan zpravodaj chtějí využít práva na závěrečné slovo. Pokud tomu tak není, tak se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Zeptám se, zda někdo z vás má ještě nějaký další návrh. Není tomu tak.

 

Přistoupíme k hlasování, aby tento návrh zákona byl přikázán výboru rozpočtovému.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?

Jedná se o hlasování pořadové číslo 63. Přihlášeno bylo 125 poslanců a poslankyň, pro 111, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Pan ministr Kalousek navrhl, aby byla lhůta na projednání zkrácena na 30 dní.

Zahájím hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti návrhu?

Toto hlasování má pořadové číslo 64. Přihlášeno je 125. Pro 57, proti 28. Tento návrh nebyl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh přikázali výboru rozpočtovému a lhůta zkrácena nebyla. Končím projednávání bodu 33.

 

Přistoupíme k bodu

34.
Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních
fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího vypořádání některých derivátů
/sněmovní tisk 897/ - prvé čtení

Slovo má za předkladatele z pověření vlády pan ministr financí Miroslav Kalousek. Pane ministře, prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Logický změnový zákon, neboť nový zákon samozřejmě vstupuje do celé řady dalších oblastí, které je nezbytné rekodifikovat. Prosím o schválení.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je opět pan poslanec Radim Jirout. Máte slovo.

 

Poslanec Radim Jirout: Já bych pouze doplnil, že zákonů a právních předpisů je 32, a to je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem využít tohoto práva, proto se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání. Je zde z organizačního výboru navrženo, aby tento návrh byl přikázán výboru rozpočtovému. Ptám se, zda je zde jiný návrh. Žádný neregistruji.

 

Zahájím hlasování o přikázání výboru rozpočtovému. Kdo je pro tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 65 přihlášeno 125, pro 101, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tento návrh zákona přikázali k projednání výboru rozpočtovému.

 

Pokročíme k bodu

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém
dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky
s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších
zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 888/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji vás, že bylo navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, tedy podle § 90 odst. 2, nicméně mi bylo doručeno veto potřebného počtu poslanců, takže tento postup nelze použít.

Prosím pana ministra financí, aby se ujal slova za navrhovatele. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Budu, dámy a pánové, mimořádně stručný, protože je to čistá transpoziční novela, která je transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady z 16. listopadu 2011, a je to jedno z mnoha opatření, kterými Evropská komise reagovala na lehmanovskou finanční krizi z hlediska zkvalitnění regulace, v tomto případě regulace takzvaných finančních konglomerátů. Dnes se na finančních trzích většinou loví ve smečkách. Málokdy se potkáte se samostatnou bankou, pojišťovnou, spořitelnou, penzijním fondem, ale jedná se v nejčastějších případech o velkou finanční skupinu, kde všechny tyto subjekty jsou soustředěny v tomto jednom konglomerátu, a toto je návrh na doplňkový dozor subjektů, které jsou v takovémto konglomerátu sdruženy. Prosím o propuštění do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Ještě předtím, než dám slovo panu zpravodaji, musíme rozhodnout o změně zpravodaje, protože určený zpravodaj pan poslanec Vysloužil se z tohoto dnešního jednacího dne omlouvá. Nahradí ho pan poslanec Cogan, nicméně o tomto musíme rozhodnout hlasováním. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP