(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Do rozpravy se ještě hlásí pan zpravodaj Vilímec. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já mám opačný návrh. S odkazem na svou zpravodajskou zprávu formálně předkládám návrh na prodloužení lhůty k projednání ve výborech na 80 dnů.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Ještě jednou, prosím vás, ten návrh. Já jsem vám nerozuměl.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Návrh na prodloužení lhůty k projednání ve výborech na 80 dnů.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Na 80 dnů. Děkuji. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím.

Než přistoupíme k hlasování o zamítnutí, ještě se tážu pana ministra a pana zpravodaje, jestli si přejí závěrečná slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já tedy snad jenom, ať je ta situace méně trapná, stahuji návrh na zkrácení lhůty k projednávání. Ale s tím prodloužením? Když se tak rozhodnete. Ale proboha, co byste na tom chtěli projednávat 80 dní?

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Teď se musíme vypořádat s návrhem pana kolegy Michalíka, který vznesl návrh na zamítnutí v prvém čtení. Je to procedurální hlasování, takže je vyřídíme ihned.

Je tady ještě návrh na odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. (Do sálu přicházejí poslanci. Po chvilce:) Přivolávám naše kolegy, aby se mohli zúčastnit hlasování. (Opět po chvilce čekání:) Počet přihlášených nám pořád ještě roste...

 

Domnívám se, že můžeme přistoupit k hlasování o návrhu kolegy Michalíka na zamítnutí předloženého návrhu v prvním čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem na zamítnutí v prvním čtení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 59. Přihlášeno 114, pro 39, proti 54. Konstatuji, že návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh nebo další návrh? Nikoho nevidím, takže o tomto návrhu nechám hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, aby tento předložený návrh projednal rozpočtový výbor? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 60. Přihlášeno 116, pro 113, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Poslední hlasování bude hlasování o návrhu pana zpravodaje Vilímce na prodloužení lhůty k projednání ve výborech na 80 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 61. Přihlášeno 116, pro 81, proti 33. Konstatuji, že tento návrh byl přijat, takže jsme prodloužili lhůtu na projednání ve výborech na 80 dní. Tím končím prvé čtení tohoto návrhu.

 

Přistoupíme k projednání bodu s pořadovým číslem

32.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb.,
o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 829/ - prvé čtení

Z pověření vlády uvede předložený návrh pan ministr financí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Opět děkuji za slovo. Dovolte, abych předložil novelu, kterou jsme zpracovávali společně s Českou národní bankou, neboť se jí týká. Cílem návrhu je odstranění některých nekompatibilit zákona s evropskou legislativou. Ty jsou opakovaně kritizovány v konvergenčních zprávách Evropské komise i Evropské centrální banky. Návrhem se však kromě toho odstraňují také některé nedostatky současného znění, se kterými se Česká národní banka setkala v praxi po vstupu České republiky do Evropské unie.

Předkládaným návrhem zákona dochází k bližšímu vymezení úlohy České národní banky při péči o finanční stabilitu zejména v oblasti makroobezřetnostní politiky. Tyto změny jsou důsledkem potřeby zohlednit v návrhu doporučení Evropské rady pro systémová rizika, to je doporučení, které bylo přijato 22. prosince 2011. Z hlediska systematiky zákona se vhodněji a nedvojsmyslně zakotvuje, upřesňuje role České národní banky při péči o bezpečnost, stabilitu a rozvoj platebních a vypořádacích systémů.

Dochází také ke zpřesnění právní úpravy týkající se výkaznictví a statistiky. Obsahově i formálně jsou precizována ustanovení týkající se správních deliktů a správních řízení.

Co je docela důležité, je že návrhem zákona se legislativně jasně vymezuje otázka nakládání s majetkem České národní banky včetně devizových rezerv. Dále se ruší pravomoc České národní banky vydávat opatření jako speciální regulatorní nástroj. Po dohodě s Českou národní bankou se navrhuje zrušit Výbor pro finanční trh.

Dámy a pánové, prosím o propuštění do druhého čtení. Já už radši nebudu navrhovat žádné zkracování a úpěnlivě prosím pana poslance Vilímce, ať upustí od prodlužování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Radima Jirouta, aby se ujal slova.

 

Poslanec Radim Jirout: Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Výčet změn, které se týkají této materie, byl vyčerpávající z úst pana ministra. Tímto já už nevím, co bych dále dodal, pouze bych se opakoval. Takže tímto vás žádám, abyste propustili tuto materii do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Otevírám k tomuto bodu obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy mám jednu přihlášku, a sice pana kolegu Braného.

Ještě se zeptám: Faktická poznámka paní kolegyně Halíkové je pravděpodobně omyl. Nevidím ji na místě. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP