(17.10 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Novela zákona tedy přináší změny jednak v kategoriích pojišťovacích zprostředkovatelů, v pravidlech výkonu makléřské činnosti, v odborných zkouškách, v klíčových informacích pro zákazníka a regulaci odměn za distribuci pojištění.

Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že cílem této normy, a koneckonců končil tím i pan ministr financí, je zlepšit postavení spotřebitele v sektoru pojišťovnictví, posílení důvěryhodnosti profese zprostředkovatele, odstranění rozdílů v regulaci externí a interní distribuce pojištění a vytvoření podmínek pro budoucí sjednocení principů regulace distribuce napříč celým finančním trhem. Chci však také poukázat jako zpravodaj na skutečnost, že tato novela, byť na ní bylo pracováno dva roky, se netěší úplnému souhlasu pojišťoven i zprostředkovatelů. Tomuto návrhu vytýkají skutečnost, že tato novela řeší regulaci distribuce jen jednoho segmentu finančního trhu, přináší vysoké náklady pojišťoven, nedává dostatek času, aby se pojišťovny či pojišťovací zprostředkovatelé připravili na nové povinnosti. Ze strany pojišťoven také zaznívá, že úprava jejich podmínek činnosti systémově patří spíše do zákona o pojišťovnictví.

Jako zpravodaj doporučuji postoupení tohoto návrhu do druhého čtení, ale s ohledem na potřebu některé jednotlivosti této novely posoudit z pohledu dosažení zamýšleného cíle podobně jako v případě stavebního spoření předložím v obecné rozpravě návrh na prodloužení termínu k projednání ve výborech na 80 dní.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy se hlásí pan kolega Michalík. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, máme před sebou novelu, zákon, který má vizitku EU, odvolal se na to, že dává do souladu s potřebami Evropské unie, avšak naše analytické odbory nám dodaly tolik důvodů a nedostatků, které tato novela může způsobit, že si vám dovoluji navrhnout zamítnutí tohoto návrhu hned v prvním čtení.

Jedná se o to, že tento návrh byl projednáván dva roky ve vládě a prakticky několikrát byl vládou vrácen, zamítnut, až myslím v říjnu loňského roku došlo ke schválení. Máme řadu výtek legislativních. Čili tento návrh má legislativní nedostatky. Znamenal by neúměrné náklady pojišťoven na zavedení tohoto nového systému. Je v absolutním nesouladu s vývojem ostatních zemí Evropské unie. Novela řeší distribuci jen jednoho segmentu finančního trhu. Novela dělá z některých podnikatelů, konkrétně z vázaných zástupců, osoby zcela závislé na jiném podnikateli. Novela nedává pojišťovnám ani zprostředkovatelům dostatek času, aby se připravili na nové povinnosti, zejména na plnění informační povinnosti vůči zákazníkům.

Zkrátka návrh novely trpí řadou neodborností a nedostatků, které nás vedou k tomu, abych podal návrh na zamítnutí novely v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Takže, pane kolego, dáváte návrh na zamítnutí. (Ano.) Dalším přihlášeným je pan poslanec Petr Braný. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Petr Braný: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, pan ministr i pan zpravodaj to rozebrali velmi detailně, takže budu ve svém vystoupení stručný. Pan kolega Michalík byl pln nespokojenosti, tak mě předběhl, ale to já s úctou k jeho zkušenostem a věku beru. Jenom chci říct poznámku prostřednictvím vás, pane místopředsedo, že jsem si vědom též, že jsou tam některé problémy, ale necítím to tak razantně, že bychom to měli teď zlikvidovat.

Víte, ten tisk číslo 853 je výsledkem zhruba dvouleté - a už to bylo řečeno předchozími řečníky, zejména panem ministrem, ale i zpravodajem - intenzivní práce expertní skupiny, kde byly zastoupeny jak Ministerstvo financí, tak Česká národní banka, tak tam byla zastoupena i profesní sdružení a experti. Smyslem prací na této novele zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, byla snaha o nápravu poměrně velkého nepořádku a ne vždy zcela jasně definovaných povinností. Tento stav přetrvává přesto, že zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí, který platí od roku 2004, byl do roku 2009 již celkem devětkrát novelizován, nicméně i přes tyto novelizace stále nezajišťuje dostatečnou ochranu spotřebitele.

Teď tu nebudu hovořit o těch třech cílech, které má, a o těch třech částech, čím se zaobírá. Už o tom hovořil zejména zpravodaj dost podrobně. Ale pravdou je, že je třeba zde udělat změnu. Spíš bych se ještě zastavil u jedné otázky na předkladatele, pana ministra. Podle mě se zdá, že ty změny, které jsou navrhovány, ve svém souhrnu mohou přispět k posílení ochrany spotřebitele, i když vláda v důvodové zprávě uvádí, že tisk 853 již předjímá připravovanou evropskou směrnici o zprostředkování pojištění. Je tedy otázkou, zda nebude v dohledné budoucnosti nutná další novela, velká či malá, která by musela zohlednit tuto směrnici.

Dále je otázkou, zda předložený vládní návrh novely zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích, svým nejdůležitějším ustanovením nevyhovuje jen několika málo, jak už to zaznělo od kolegy Michalíka, a to velmi silným hráčům na pojišťovacím trhu. Není zřejmé ani v dalších informačních zdrojích, jak pohlížejí na tento tisk v celku i v detailech dotčená profesní sdružení či nezávislí experti, kteří se dle důvodové zprávy zúčastnili prací na přípravě této novely. Já bych byl rád, když bude na toto odpověď i potom v průběhu dalšího projednávání, že je zde soulad všech zainteresovaných, kterých se to týká.

Takže tady nebudu navrhovat a ani osobně nebudu podporovat zamítnutí v prvním čtení, ale spíš jsem pro to, vytvořit prostor, aby se vyjasnily ty už zde předřečníkem vznesené některé připomínky těch, kterých se to týká, a zároveň abychom si vyjasnili požadavky na odbornou způsobilost a zejména na pravomoc České národní banky, že bude vybírat soukromé instituce, které budou proškolovat tyto lidi a budou mít určitou kontrolu přes regulátora České národní banky, jak se tato činnost daří a jakou má úroveň.

Takže já nenavrhuji žádné procedurální opatření ani nedávám návrh na zamítnutí, ale jsem toho názoru, že tento materiál by měl být postoupen do dalšího čtení a zejména rozpracován a prodiskutován, a to zejména v rozpočtovém výboru, jak už je určeno.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji, pane kolego. Pan ministr Kalousek se hlásí. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jenom velmi stručně odpovím panu poslanci Branému. My skutečně předjímáme tu směrnici tam, kde z jednání na COREPERech a odborných skupinách je nepochybné, že konečný text takový bude. Nicméně kdy dojde definitivně k jejímu schválení a kdy bude ukončen trialog s Radou a Evropským parlamentem, to úplně předvídat nelze, zatímco stav na trhu zprostředkovatelů je tak neutěšený, že vyžaduje bezodkladné řešení, a to dokonce tak bezodkladné, že si dovoluji požádat o zkrácení lhůty na 30 dnů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP