(16.40 hodin)
(pokračuje Navrátilová)

Z praktického hlediska, a to i s ohledem na negativní zkušenosti s uváděním návykových látek přímo v příloze k zákonu o návykových látkách, jakož i s ohledem na legislativní řešení zvolené v oblasti trestního práva, se navrhuje, aby zákon sám přímo nestanovil seznam návykových látek, u nichž se uplatní analytický princip, ale obsahoval zákonné zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, kterým by mělo být nařízení vlády, neboť předmětná oblast se přímo dotýká působnosti hned několika ministerstev, zejména Ministerstva dopravy, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra. Nařízení vlády by pak stanovilo seznam návykových látek, u nichž se uplatní analytický princip, včetně stanovení mezních hodnot. V důsledku toho by odpadla potřeba nechat v každém jednotlivém případě zpracovat znalecký posudek z oboru psychiatrie a postačovaly by pouze výsledky toxikologických zjištění, což by s sebou nutně přineslo nemalou finanční úsporu na straně orgánů veřejné moci a také zrychlení celého procesu. Navíc by nařízení vlády obsahovalo relativně stručnou úpravu, kterou by v případě vývoje na poli vědeckého poznání bylo možné snadno aktualizovat.

U ostatních látek, u nichž stávající vědecké poznatky neumožňují stanovení jednoznačných mezních hodnot, a tudíž ani využití analytického principu, by se oproti současnému stavu nic nezměnilo a muselo by probíhat standardní zkoumání jako doposud. Takových látek je sice celá řada, avšak v praxi představují, pokud jde o počet odhalených případů řízení vozidel pod jejich vlivem, naprostou menšinu.

Návrhem zákona se rovněž navrhuje vyřešit jistou terminologickou nejednotnost zákona o silničním provozu, který nejednotně používá pojmy jako alkoholický nápoj, alkohol, návyková látka, jiná látka apod., přičemž tyto pojmy i nevhodně zaměňuje, a současně upřesnit či odstranit některá ustanovení, která byla opomenuta při předchozích novelizacích zákona a která se problematiky alkoholu a jiných návykových látek týkají.

Postihy za řízení vozidla pod vlivem návykové látky se předloženým návrhem zákona nemění. Jakkoli by jistě bylo možné i v tomto směru uvažovat o některých úpravách, například o zpřísnění postihu za odepření vyšetření ke zjištění ovlivnění alkoholem či jinou návykovou látkou, není toto smyslem předloženého návrhu, a proto se také tato úprava nenavrhuje.

Není od věci na tomto místě konstatovat, že předložený návrh zákona bude mít neutrální až mírně pozitivní hospodářský a finanční dopad na státní rozpočet a na některé ostatní veřejné rozpočty. Mírný pozitivní dopad spočívá v úspoře finančních prostředků vynakládaných v souvislosti s prokazováním, že řidiči řídili motorové vozidlo pod vlivem návykové látky. Jakkoli současná právní úprava podle zákona č. 379/2005 Sb. předpokládá, že vyšetření biologického materiálu a dopravu do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření hradí v případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky než alkoholu, vyšetřovaná osoba, je nutné konstatovat, že právě díky nevyjasněnosti stávající úpravy se v řadě případů nepodaří vyslovit v řízení o přestupku pachatelovu vinu, a náklady tudíž jdou k tíži orgánu dohledu nad silničním provozem, zejména tedy Policie České republiky a obecní policie, resp. správních orgánů, které přestupkové řízení vedou, tj. obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.

Úspora finančních prostředků, která však není hlavním cílem předloženého návrhu, nýbrž jakýmsi vedlejším pozitivním efektem, by se mohla pohybovat v řádu miliónů korun ročně. Přesnou kvantifikaci však není možné učinit s ohledem na skutečnost, že chybějí relevantní statistická data o počtu takto projednávaných přestupků a způsobu jejich vyřízení.

Hledejme společně způsoby, jak užívání návykových látek ve společnosti snižovat. Silniční provoz je jednou z oblastí, které se problém drog výrazně dotýká. Jsem pevně přesvědčena, že nejde o politické téma, ale o velmi potřebnou změnu, která se týká bezpečnosti každého z nás. Proto velmi oceňuji, že se k novele zákona připojili poslanci napříč politickým spektrem.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Baštýř. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Václav Baštýř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, moje zpráva bude, ač se to možná nebude líbit, velmi jednoduchá, neboť si myslím, že předkladatelka všem naprosto detailně a přesně popsala, o co se v této novele jedná. Jsem velmi rád, že kolegové poslanci zvedli toto téma. Předpokládám, že diskuse, která na toto téma vznikne v hospodářském výboru, a vyjádření dotčených ministerstev, ať už je to dopravy, zdravotnictví nebo vnitra, nám umožní předložit naší veřejnosti takový zákon, který bude chránit jejich zdraví a bude ku prospěchu celé naší společnosti. Proto doporučuji, abychom tento zákon pustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. K tomuto bodu otevírám obecnou rozpravu. Nemám do obecné rozpravy žádnou přihlášku. Hlásí se někdo z místa? Protože nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Paní navrhovatelko, přejete si závěrečné slovo? Pane zpravodaji a paní navrhovatelko, přejete si závěrečné slovo? Ne. Takže se můžeme zabývat návrhem na přikázání, protože žádný jiný návrh v rozpravě nepadl.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh nebo nějaký další návrh? Nikdo. Proto můžeme přistoupit k hlasování.

Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 54, přihlášeno 165, pro 103, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru, a můžeme skončit projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu s pořadovým číslem

24.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu
reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých
kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 690/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede paní místopředsedkyně Karolína Peake. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Děkuji vám, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych zde uvedla v zastoupení pana ministra Bendla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin a zákon o správních poplatcích.

Cílem předkládaného návrhu zákona je zejména vytvořit předpoklady pro organizační a věcné zabezpečení uchování a setrvalého využívání genetických zdrojů lesních dřevin významných pro lesní hospodářství České republiky, které se nacházejí na jejím území. Návrh zákona především upravuje problematiku ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin, implementuje předpisy Evropské unie, které dosud implementovány nebyly, odstraňuje nedostatky a nepřesnosti dosavadní právní úpravy a zvyšuje správní poplatky za vystavení licencí na úseku lesního hospodářství.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Poprosím zpravodaje pro prvé čtení pana kolegu Kováčika, aby se ujal slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP