(12.10 hodin)

 

Poslanec Josef Cogan: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, tak jak bylo řečeno, v tomto případě novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní se jedná o implementaci směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní. Taktéž bylo řečeno, že transpoziční lhůta končí k 1. 1. 2013, a proto samozřejmě hrozí ČR žaloba na nesplnění implementační povinnosti k Soudnímu dvoru EU. Proto je určitá nezbytnost, abychom návrh možná projednali co nejdříve.

Cílem směrnice je posílení spolupráce při ochraně finančních zájmů členských států EU v oblasti správy daní reagující na rostoucí provázanost jednotného trhu EU a globální ekonomiky. Účinnou správu především přímých daní není již možné vykonávat bez právě této účinné spolupráce. V tomto bodě zákon upravuje postup a podmínky, za nichž správce daně spolupracuje s příslušnými orgány jiných států. Předkládaná novela se vztahuje v zásadě na veškeré daně, s výjimkou DPH, spotřebních daní a cel, pro které platí jiné právní předpisy EU, a správní spolupráci mezi členskými státy, a dále s výjimkou příspěvku na sociální pojištění, poplatku za vydání osvědčení a plateb smluvní povahy. Výměna informací v rámci směrnice bude moci nově využívat orgány územních samosprávných celků pro oblast místních poplatků.

Návrh na přikázání organizačního výboru je rozpočtovému výboru a tento návrh podporuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a nemám do ní žádné přihlášky. Pan ministr Miroslav Kalousek. Prosím. Poté pan poslanec Michal Babák

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Jak jsem avizoval, dovoluji si navrhnout Poslanecké sněmovně, aby projednávání bylo zkráceno na 30 dnů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Pan poslanec Michal Babák. Prosím.

 

Poslanec Michal Babák: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, jen velmi krátce. Samozřejmě Věci veřejné podpoří tuto vládní novelu zákona, protože v ní nespatřujeme nic negativního. V podstatě jen v této souvislosti bych si povzdechl nad tím, že by bylo spíše dobré vyjednat v EU tzv. reverse charge, co se týče daně z přidané hodnoty na pohonné hmoty, a tím bychom eliminovali zejména šedou ekonomiku v této oblasti. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane poslanče. Prosím o další přihlášky do obecné rozpravy. Nejsou-li, obecnou rozpravu končím a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru rozpočtovému a já se ptám, zda má někdo jiný návrh na přikázání. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování číslo 41. Táži se, kdo je pro, aby návrh zákona byl přikázán výboru rozpočtovému. Proti návrhu?

Hlasování číslo 41, přítomno 179, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 30 dnů.

Zahajuji hlasování číslo 42. Kdo je pro tento návrh na zkrácení lhůty? Proti návrhu?

Hlasování číslo 42, přítomno 179, pro 95, proti 25. Tento návrh byl také přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 30 dnů. Ale ještě je kontrola hlasování. (Po chvíli:) Pan poslanec Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych se chtěl hrozně moc omluvit, ale není to moje vina. Hlasoval jsem ne, a na sjetině mám ano. Zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová O námitce rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 43. Zahajuji hlasování. Táži se, kdo souhlasí s námitkou. Kdo je proti?

Hlasování číslo 43, přítomno 179, pro 144, proti 2. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování. Ale ještě předtím vás všechny odhlašuji na žádost z pléna. Prosím, abyste se všichni přihlásili.

 

Nyní budeme o zkrácení lhůty rozhodovat v hlasování, které ponese pořadové číslo 44. Zahajuji toto hlasování. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby lhůta k projednání ve výboru rozpočtovém byla zkrácena na 30 dnů. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 44, přítomno 151, pro 83, proti 31. Návrh byl přijat.

 

Teď tedy opět konstatuji, že návrh zákona byl přikázán rozpočtovému výboru a lhůta k jeho projednání byla zkrácena na 30 dnů. Tím jsme, dámy a pánové, projednali bod číslo 25. Končím projednávání sněmovního tisku 768 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

23.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření
a státní podpoře stavebního spořenía o doplnění zákona České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,ve znění zákona České národní rady
č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů,a další související zákony
/sněmovní tisk 676/ - prvé čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo ministr financí Miroslav Kalousek, zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Cogan je přítomen. Jenom připomenu, že tento návrh jsme projednávali na 49. schůzi Poslanecké sněmovny 12. prosince 2012, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. V přerušené obecné rozpravě tedy budeme pokračovat a já pouze připomenu, že v té části v prosinci loňského roku zazněl návrh na zamítnutí tohoto zákona.

Budeme tedy pokračovat v obecné rozpravě dle přihlášených a já žádám o slovo pana poslance Svobodu. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte, abych i já přispěl do diskuse k tomuto tématu, neboť považuji tuto novelu za velmi citlivou nejen politicky, ale především z pohledu našich spoluobčanů.

Stavební spoření již více než sto let umožňuje občanům formou výhodných podmínek spoření a následného úvěrování řešit vlastní bytovou otázku. Od svého vzniku se opírá o kolektivní princip. Klienti tvoří v rámci stavební spořitelny tzv. kolektiv, soubor účastníků, jejichž vklady jsou zpravidla jediným zdrojem pro poskytování úvěrů. Jde o dlouhodobou kumulaci drobných vkladů. Celý cyklus je možné rozdělit na fázi spořicí a fázi úvěrovou.

Podle předkladatele přináší návrh novely dvě základní koncepční změny. Ta první je účelové vázání státního příspěvku, který je poskytnut na tento produkt, a to tak, že státní příspěvek na který vznikne nárok po 1. 1. 2014, bude už poskytnut pouze, bude-li použit na daný účel, to znamená na účel spojený s bydlením, popř. ho může použít klient stavební spořitelny také na zajištění vlastního stáří. V takovém případě se mu celá částka i se státním příspěvkem převede do třetího pilíře, tedy do penzijního připojištění. Tato změna je odůvodňována obranou proti zneužitelnosti.

Při minulém projednávání této normy jsme snížili státní příspěvek na limit 2 000 korun. Promiňte, vládní koalice snížila tento příspěvek na 2 000 korun! A nyní vláda přichází především s účelovostí a státní podporu ke stavebnímu spoření má dostat pouze ten, kdo ji použije buď na bydlení, nebo na řešení penze, na penzijní připojištění. Avšak proti mýtu zneužitelnosti systému stojí princip jeho solidarity. Domnívám se, přesněji řečeno jsem přesvědčen, že obava spořitelen o odliv klientů v souvislosti se zavedením povinnosti použít státní podporu k financování především určeného účelu, tedy k bydlení či na penzi, není jistě lichá a je třeba dát za pravdu stavebním spořitelnám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP