(20.20 hodin)
(pokračuje Oliva)

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 269 přihlášeno 139, pro 130, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk zprava.)

 

Tím končím projednávání tohoto bodu. Přistoupíme k dalšímu bodu.

117.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 780/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo pan ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Dochází tady ke změně zpravodaje. Namísto kolegy Úlehly se ujme funkce zpravodaje pan poslanec Mencl. Prosím, pane kolego, zaujměte místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsme dostali ve sněmovním tisku 780/2 a můžeme k tomuto bodu otevřít rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Pan ministr Chalupa. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovoluji si vám jménem vlády představit třetí čtení tohoto návrhu. Já jsem o něm mluvil podrobně v minulých čteních, tak mi jen dovolte zmínit, že jsme přesvědčeni, že se jedná o úplnou a komfortní transpozici směrnice, že se jedná v řadě případů v podstatě o doslovný přepis, aniž bychom přidávali další podmínky.

Chci poděkovat za projednání ve výboru životního prostředí a požádat o schválení návrhu tak, jak byl předložen, pouze s legislativně technickými připomínkami, nikoliv s pozměňovacím návrhem, jehož logice rozumím, ale se kterým se nemohu ztotožnit z důvodů mnohých rizik jak již národní, tak evropské legislativy.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Dále se do rozpravy hlásí pan zpravodaj Mencl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Mencl: Dámy a pánové, k tomuto tisku byl podán pouze návrh pozměňovacích návrhů obsažených v usnesení výboru pro životní prostředí č. 69 ze dne 5. prosince 2012, který jste obdrželi na lavice. Děkuji. (V sále je neklid.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Protože nikoho nevidím, rozpravu končím. Pane ministře, pane zpravodaji, přejete si závěrečná slova? Ne, takže můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacím návrhu. Prosím pana zpravodaje, aby řekl návrh procedury.

 

Poslanec Václav Mencl: Dovolil bych si navrhnout, abychom hlasovali nejprve v jednom hlasování pozměňovací návrhy A1 až A11 a A13, ve druhém hlasování abychom hlasovali A12, ve třetím hlasování A14 a potom o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Má někdo připomínku k návrhu procedury nebo jiný návrh? Protože nevidím a procedura je jednoduchá, tak předpokládám, že o ní nemusíme nechat hlasovat. Prosím, pane zpravodaji, abyste přednášel jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Václav Mencl: První hlasování A1 až A11 a A13. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Pane ministře, stanovisko? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s těmito návrhy? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 270 přihlášeno 138, pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Mencl: Další hlasování by bylo o bodu A12. Nedoporučuji. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 271 přihlášeno 136, pro 22, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Mencl: Další hlasování by bylo o A14. Doporučuji. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 272 přihlášeno 137, pro 123, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Mencl: Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a dovoluji si vás, pane předsedající, požádat, abyste dal hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Ano, bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích.

 

Před závěrečným hlasováním přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 780, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 273 přihlášeno 137, pro 130, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Kolegyně a kolegové, na základě dohody poslaneckých klubů ukončíme dnešní jednací den. Zároveň mi dovolte, abych vás informoval, že jednání naší schůze bude pokračovat zítra v 9 hodin. Přeji pěkný večer.

 

(Jednání skončilo ve 20.27 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP