(16.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ptám se na další přihlášku do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo. Končím tedy podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu, který přednesla paní místopředsedkyně vlády. Ten návrh je na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Přivolávala jsem naše kolegy, takže se domnívám, že se můžeme pustit hned do hlasování.

Zahajuji hlasování číslo 16 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 16, přítomno 172, pro 150, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s druhým čtením sněmovního tisku 351. Toto druhé čtení končím, děkuji paní místopředsedkyni a všem zpravodajům.

 

Budeme se věnovat dalšímu bodu. Dostáváme se již do bloku prvních čtení. Zahajuji projednávání bodu

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně
a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 731/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Vážená paní předsedající, vážení kolegové ministři, vážené poslankyně, vážení poslanci, na základě úkolu, který vyplývá z programového prohlášení vlády České republiky, ze závazku připravit malou novelu horního zákona, která odstraní možnost vyvlastnění v tom paragrafovém znění, tak jak tam historicky byla, další omezení vlastnických práv majitelů nemovitostí v dobývacích prostorech, vám tuto malou novelu horního zákona, jak byla nazvána v koaliční smlouvě, předkládám.

Předložená novela řeší úpravu střetu zájmů mezi ochranou soukromého vlastnictví a využíváním nerostného bohatství a toto řešení v tuto chvíli výrazně posiluje ochranu práv vlastníků nemovitostí potenciálně dotčených těžbou vyhrazených nerostů.

Zároveň bych chtěl říci, že budeme za Ministerstvo průmyslu a obchodu po koaliční dohodě připravovat tzv. velkou novelu horního zákona, která by měla zajistit to, že stát nebude rezignovat na možnost přístupu ke strategickým surovinám, tedy zejména k uhlí, protože jako národní energetické bohatství by stát měl být schopen v situaci, kdy pro svou energetickou koncepci potřebuje tento nerost, se k němu dostat. Čili do té nové novely horního zákona budeme chtít definovat podmínky, za kterých by toto bylo umožněno. Musí to být ale umožněno v momentě, kdy stát dokáže ovlivnit to, kam bude daný nerost směřovat, kdy to nebude pouze vystaveno řekněme rozhodování soukromých společností. Stát musí v takové společnosti, která by mohla těžit a využít toho procesu vyvlastnění, mít možnost ovlivnit pohyb tohoto nerostu v energetice, nasměrovat ho do odvětví, které v energetice potřebuje, a musí to být i na základě všeobecného konsenzu.

Je důležité také říci, že změna horního zákona, kterou budeme předkládat, z pohledu Ministerstva průmyslu a obchodu by měla obsahovat i změnu poplatku za vytěžený nerost, a to nejen jeho navýšení, ale také rozdělení v tom daném regionu, protože dnes je vázán pouze na katastr obce, kde se těží, a jeho pouhé navýšení by zdaleka nepřineslo to, co systémově ty regiony potřebují, a to rozdělit ho v tom regionu rovnoměrně, protože třeba na příkladu Litvínova je vidět, že ačkoli je postižen tou těžbou, která je v jeho blízkosti, tak díky právě dnešním specifikům toho poplatku nemá možnost čerpat jakoukoli výhodu.

Je jasnou pravdou, že tak jak byly ty paragrafy historicky napsány, tak v této době už samozřejmě jsou přežité, a tato malá novela je odstraňuje. V této chvíli bude na koalici, abychom dokázali připravit novelu horního zákona, která bude splňovat moderní parametry a možnosti tak, aby stát dokázal ovlivnit a neztratil možnost přístupu ke svým strategickým surovinám, tak jak to dokážou v okolních státech, jako je například Německo. Toto paragrafové znění budeme mít připraveno do vlády někdy v srpnu nebo v září.

To je malý úvod. Žádám vás o schválení tohoto vládního návrhu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jana Čechlovského.

 

Poslanec Jan Čechlovský: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vládo, kolegyně a kolegové, ctěná Sněmovno, předkládaná tzv. malá novela horního zákona je tak stručná, že vlastně už stručnější být nemůže. Tolik asi v nadsázce. Ale vážně. Pan ministr předkládaný materiál stručně uvedl a já zkusím nebýt o moc delší.

Novela zákona v podstatě obsahuje pouze zrušení možnosti státu uplatnit právo veta na využití výhradních ložisek nerostů z důvodu převažujícího veřejného zájmu a zrušení možnosti vyvlastnění nebo dalších omezení vlastnických práv majitelů nemovitostí dotčených využíváním těchto ložisek.

Zdůrazňuji, že mluvíme o nerostech obecně, nikoli jen o uhlí, jak se nám někteří zuřiví novináři nebo ekoaktivisté snaží vnutit. A právě proto, že se hovoří o nerostech obecně, a já jsem obeznámen s některými velmi špatnými zkušenostmi nejen starostů či primátorů s chováním některých těžařů při dobývání nerostů, a zdůrazňuji, že obecně, i já doporučuji tento zákon postoupit do dalšího čtení. Bez zbytečných větších doprovodných populistických výkřiků, že by snad samo vyvlastňování mělo být přežitkem minulého režimu nebo že by klíčovým problémem mělo být to, že tohoto institutu nebylo v posledních x letech využito.

Považuji nicméně tuto malou novelu za krok A. Za krok A proto, že očekávám sám krok B, kterým by, jak řekl i pan ministr, měla být velká novela horního zákona, která by se měla v této Sněmovně objevit snad dříve, než projednáme tuto tzv. malou novelu až do finále. Jsem totiž jeden ze zastánců názoru, že stát nesmí rezignovat na těžbu strategických surovin, a musím říci, že se těším na podzimní snad věcnou a seriózní diskusi k tak vážné problematice.

Tuto malou novelu, tedy opakuji, v této chvíli doporučuji propustit do dalšího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji Janu Čechlovskému. Otvírám obecnou rozpravu. Zatím je do ní přihlášeno šest našich kolegyň a kolegů. První dostává slovo pan poslanec Milan Šťovíček, po něm je přihlášena paní poslankyně Matušovská. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Milan Šťovíček: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, děkuji panu ministrovi za předložení této novely a panu zpravodaji za doporučení.

Máme před sebou na stole návrh vládní novely horního zákona, která z tohoto právního předpisu vypouští paragrafy umožňující vyvlastnění. Ty z vás, kteří návrh novely neměli čas prostudovat důkladněji, bych rád ujistil o třech věcech.

Za prvé. Zrušení vyvlastňovacích paragrafů nezničí české hornictví, jak se vám možná někdo snažil namluvit. Většina důlních provozů se dokáže s dotčenými vlastníky skutečně domluvit po dobrém, pozemky ve svých dobývacích prostorech má dávno vykoupeny, a nemá se proto čeho obávat.

Za druhé. Navržená změna nebude mít žádný vliv na obecnou úpravu vyvlastnění. I nadále tedy bude možné omezit vlastnická práva ve veřejném zájmu pro výstavbu dálnic či jiných veřejně prospěšných staveb.

Za třetí. Navržená změna eliminuje riziko korupce s touto oblastí související. Všude, kde úředník rozhoduje o zájmu soukromých osob, je riziko korupce přirozeně přítomné. V případě rozšiřování uhelných dolů se ovšem jedná o zájmy v řádech desítek miliard korun, kde je zmíněné riziko přítomné jednoznačně. Pokud zrušíme možnost, aby o věci rozhodoval úředník, zrušíme tak nevyhnutelně i možnost korupce, protože prostě nebude mít kdo koho uplácet. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP