(16.00 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím o přihlášky do obecné rozpravy. Pan kolega Radek John má slovo. Prosím.

 

Poslanec Radek John: Vážená paní předsedající, vážení poslanci, dámy a pánové, konečně tedy po roce, kdy proběhlo první čtení navrhované úpravy Ústavy České republiky o rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, po nepochopitelné prodlevě, je tady naděje, že tato důležitá kontrolní a řekl bych také protimrhačská změna najde tentokrát potřebnou podporu Sněmovny, ke které vás vyzývám.

Tento zákon je malý rozsahem, bude mít ale velmi významný dopad na celou zemi a tuzemské hospodaření s veřejnými penězi. Touto ústavní změnou by konečně mohl Nejvyšší kontrolní úřad začít zkoumat hospodaření s majetkem obcí, krajů i vybraných právnických osob. Svou působnost Nejvyšší kontrolní úřad zatím má velmi omezenou pouze na kontrolu hospodaření se státním majetkem a na stav plnění státního rozpočtu, což je ve srovnání s obdobnými institucemi ve státech Evropské unie naprosto raritní a nepochopitelně úzké. Náš dosavadní ráj kontrolní benevolence a velkorysosti je obklopen státy s mnohem širšími a přísnějšími kontrolními pravomocemi. V některých ohledech jsou zahraniční kontrolní možnosti ještě větší než aktuálně projednávaný návrh. I tento návrh je proto třeba chápat jako kvalitativní přiblížení legislativně vyspělejším a opatrnějším státům, nikoliv jako definitivní vítězství.

Návrh na rozšíření působnosti NKÚ je jedním z prostředků realizace strategie, která sleduje ozdravení veřejných financí a dosažení vyrovnanosti tuzemských veřejných rozpočtů, po kterém všichni tak dlouho voláme a které je v naší zemi tolik zapotřebí. Kromě toho tato úprava přispěje rovněž k naplnění dalšího veřejného zájmu, a to dosažení zásadně vyšší míry průhlednosti a transparentnosti v oblasti veřejných zakázek a snížení prostoru pro korupci ve veřejném sektoru. Tyto cíle začne Nejvyšší kontrolní úřad naplňovat právě díky nově získaným kompetencím, pokud je podpoříte.

Přijetí novely přinese lepší prevenci proti korupci v oblasti využívání prostředků přicházejících z Evropské unie, za jejichž využívání je Česká republika dlouhodobě kritizována. Nová norma umožní kontrolu nakládání se zdroji z fondů Evropské unie. Tím se výrazně zvýší efektivita využívání těchto investic, a tím pádem bude přínosem pro běžného občana, a nikoliv pro ty, kteří s těmito financemi nakládají. Sníží se zadlužování krajů kvůli nesmyslným a neefektivním investicím, které pro svou nulovou efektivitu byly Unií zamítnuty, a platba těchto investic tak zůstala na krajských rozpočtech.

Jsem rád, že vláda našla odvahu a předložila tuto novelu tak, jak bylo dohodnuto v koaliční smlouvě. Vždyť jejím přijetím umožní rovněž kontrolovat firmy ovládané státem a samosprávami. Konkrétně by tak kontrole podléhaly všechny veřejné instituce, např. ČEZ, České dráhy, Lesy České republiky, dopravní podnik a mnohé další významné instituce se zásadními rozpočty, obrovským majetkem a přímým dopadem na domácí ekonomiku a investice. Mimochodem instituce, kde proběhlo neuvěřitelné plýtvání do této doby. Kontrole by nově podléhaly společnosti hospodařící s majetkem, který čítá v podstatě třetinu státního rozpočtu České republiky.

Můžete namítat, že počet kontrolovaných subjektů se i bez veřejných institucí rozšiřuje na poměrně velké množství - vždyť jenom obcí je 6500. Nezapomínejme ale, že rozpočty obcí a krajů proteče více než polovina veřejného rozpočtu. Proto chápejme rozšíření pravomocí a možnosti kontroly ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu jako velmi účinný a perspektivní kontrolní nástroj v boji proti klientelismu a korupci.

Za zcela bezpředmětný považuji argument odpůrců posílení kontrolních pravomocí NKÚ, že by nově měly hrozit arbitráže, pokud by došlo k těmto ústavním změnám. Tuto lacinou linku je třeba odmítnout. Vždyť za všech okolností a ve všech okolních zemích mohou tamní kontrolní úřady kontrolovat státní firmy, tak proč ne u nás? Proč právě u nás by kontroly měly mít mezinárodní soudní dohru?

Odmítám, že bychom zůstali skanzenem blahovolnosti v kontrole nakládání s veřejnými prostředky, což některým doposud cíleně vyhovovalo. Věřím, že vaším hlasováním, až k němu dojde, se situace zásadně změní a dorosteme tak jako ostatní demokratické země k zodpovědnějšímu hospodaření s veřejnými rozpočty.

Námitka skeptiků o nedostatečné odborné či početní kapacitě kontrolního úřadu je také neopodstatněná, protože rozšíření kapacity NKÚ bude postupné v souladu s přijímáním této normy.

Proto pevně věřím, že stejně jako poslanecký klub Věcí veřejných budete i vy hlasovat pro větší transparentnost v nakládání s veřejnými penězi, tedy pro tuto ústavní změnu, a k tomu vás vyzývám. Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zeptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Pan kolega Stanislav Polčák. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. Já již pouze tedy nikoli jako zpravodaj chci upozornit po tomto projevu pana předsedy Johna, že jásat úplně ještě nad touto úpravou není možné, protože se jedná o vytyčení směru, kterým bude vybaven kompetencemi Nejvyšší kontrolní úřad z hlediska Ústavy, ale i sama tato ústavní změna se odvolává na prováděcí zákon, který teprve má určit okruh těchto povinných subjektů, které budou podléhat následné kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

Myslím si, že přístup Sněmovny je odpovědný v tom slova smyslu, že nejprve chce právě, aby byla odhlasována tato ústavní změna, a až poté, kdy s ústavní změnou bude souhlasit i Senát, který je nepřehlasovatelný a není možné jej postavit do role, že my již budeme probírat následující prováděcí předpis, o němž především asi hovořil pan kolega John, tak nelze jej postavit do role jakéhosi přihlížeče legislativního procesu právě v ústavních otázkách. Proto je nezbytné, aby nejprve byla schválena tato ústavní změna, která se ovšem odvolává na prováděcí zákon. K tomuto prováděcímu zákonu je tedy několik řekněme připomínek. My jsme snad dospěli ke kompromisnímu znění, ale právě nastavení ústavní předlohy má klíčový význam a ten se potom projeví v prováděcí zákonné změně. Jinými slovy, pokud se Sněmovna shodne na tomto ústavním textu, tak jakákoli případně další Sněmovna může bez toho, aniž by zasahovala do Ústavy, měnit okruh povinných osob cestou běžného zákona, tedy zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Tolik snad jenom pro vysvětlení kolegům poslancům, v jaké fázi legislativního procesu se nacházíme. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Polčákovi. Zeptám se na další přihlášku do obecné rozpravy. Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu tedy končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Paní místopředsedkyně vlády Karolína Peake. Prosím.

 

Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake: Děkuji. Za prvé mi dovolte požádat o avizované zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

Dále bych ráda vzhledem k tomu, že se jedná o velmi krátké znění pozměňovacího návrhu, jej načetla také na mikrofon. Vzhledem k tomu, že nebyl rozdán do lavic, pouze byl načten do elektronického systému.

K tisku 351 k článku 1 zní pozměňovací návrh takto. V článku 97 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: "hospodaření s majetkem právnických osob, v nichž má Česká republika nebo územní samosprávný celek majetkovou účast, o nichž tak stanoví zákon".

Za druhé, v článku 2 se číslo 2012 nahrazuje číslem 2013.

Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byly pozměňovací návrhy a zároveň návrh procedurální.

Pan kolega Polčák se hlásí v rámci podrobné rozpravy.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Já se omlouvám, paní předsedkyně. Z procesní opatrnosti si dovolím načíst alternující pozměňující návrh, který jenom reaguje na otázku fyzických osob. Zněl by následujícím způsobem: Článek 1, v článku 97 odstavec 1 písm. e) zní: "hospodaření s majetkem právnických osob, v nichž má Česká republika nebo územně samosprávný celek majetkovou účast, a hospodaření právnických a fyzických osob, které hospodaří s veřejnými prostředky, stanoví-li tak zákon." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP