(11.40 hodin)

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Moc děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, před sebou máte vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Hostitelská dohoda týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém.

Sama kandidatura na umístění agentury GSA do Prahy patřila mezi priority všech vlád České republiky od konce roku 2006. Česká republika přitom čelila konkurenci dalších deseti členských států Evropské unie, které vedle České republiky předložily svou kandidaturu. Své dlouhodobé soustředění snažení Česká republika úspěšně završila 10. prosince roku 2010, kdy Mezivládní konference členských států EU konsenzuálně rozhodla o umístění agentury GSA do Prahy. Česká republika v roce 2011 dojednávala s agenturou GSA podmínky jejího stěhování a umístění v České republice. Tyto podmínky byly vtěleny do hostitelské dohody a některých dalších aktů, zejména pak nájemní smlouvy a balíčku výhod pro zaměstnance agentury GSA.

Hostitelská dohoda není v rozporu s ústavním pořádkem, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v EU, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva.

S ohledem na to, že samotná agentura by se měla přestěhovat a otevřít v průběhu prázdninových měsíců, přesný termín zatím není stanoven, nicméně předpokladem je, že to bude 1. srpna t. r., prosím o podporu tohoto dokumentu a tohoto návrhu, který je důležitou součástí celého procesu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Janu Fischerovou, aby odůvodnila usnesení výboru, které nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 623/1. Prosím.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Velice vám děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já doplním pana ministra jenom v tom, že zahraniční výbor se zabýval také tímto sněmovním tiskem a bylo to na 19. schůzi 11. dubna tohoto roku. Byl přítomen také pan náměstek ministra dopravy Jiří Žák. Já jsem jako zpravodajka velice pozorně poslouchala rozpravu a myslím, že mohu být hrda na to, že dnes právě předkládám jako zpravodajka to druhé čtení a vyjádření zahraničního výboru. Beru to jako obrovský úspěch české diplomacie, že tato agentura bude zřízena v Praze, jak zde bylo panem ministrem řečeno, v srpnu. Nyní už jsou výběrová řízení, probíhají, a tím, že jsme z deseti států získali právě umístění této agentury do České republiky, do Prahy, do ulice, jak já říkám, Janovského 2, tak si myslím, že máme být na co hrdi.

Nyní přečtu usnesení zahraničního výboru z 11. dubna. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikace Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační systém.

Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Prosím, aby v rozpravě odkázala na toto usnesení, a tuto rozpravu nyní zahajuji. Nemám do ní zatím žádnou přihlášku, slovo tedy dostává paní zpravodajka Jana Fischerová.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Ještě jednou tedy - v této rozpravě nyní odkazuji na usnesení, které jsem v předešlé rozpravě přečetla.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zeptám se na další přihlášku do rozpravy. Hlásí se, prosím, někdo? Nehlásí. Končím tedy rozpravu a přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem, s nímž nás seznámila zpravodajka paní poslankyně Jana Fischerová.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém."

Zahajuji hlasování číslo 41. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 41 přítomno 149, pro 126, proti nikdo. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Tím končím projednávání bodu 87. Děkuji panu ministrovi, děkuji též paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 46. Je to

46.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmu, která byla podepsána v Bridgetownu dne 26. října 2011
/sněmovní tisk 542/ - druhé čtení

Prosím, aby tuto smlouvu uvedl pan ministr Jaromír Drábek, který zastoupí omluveného ministra financí Miroslava Kalouska. Prosím, pane ministře.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Jenom připomenu, že doposud panoval mezi Českou republikou a Barbadosem bezesmluvní vztah v této oblasti a že smlouva o zamezení dvojímu zdanění by měla přispět ke zlepšení možností vzájemných obchodní kontaktů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Drábkovi. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru, který projednal návrh iniciativně, byla doručena jako sněmovní tisky 542/1 a 542/2. Prosím nyní o slovo zpravodaje výboru zahraničního pana poslance Davida Vodrážku.

 

Poslanec David Vodrážka: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, zahraniční výbor projednal smlouvu na své 18. schůzi dne 22. února 2012 a shodl se na následujícím: Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Bridgetownu dne 26. října 2011.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Zpravodajkou rozpočtového výboru je paní poslankyně Miloslava Vostrá. Také ji požádám nyní o slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegové a kolegyně, tuto smlouvu projednal rozpočtový výbor na svém jednání 26. schůze 4. dubna 2012 a v usnesení, které máte písemně, doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovně dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Barbadosu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Bridgetownu dne 26. října 2011.

Zároveň mi dovolte, abych navrhla hlasování o usnesení zahraničního výboru jako výboru gesčního.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Otevírám rozpravu a prosím pana kolegu Vodrážku, aby odkázal v rozpravě na usnesení zahraničního výboru, abychom mohli posléze o tom hlasovat.

 

Poslanec David Vodrážka: Odkazuji na usnesení zahraničního výboru, jímž zahraniční výbor doporučuje dát souhlas k ratifikaci.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ještě se ptám, zda se někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, tak jak nám bylo rozdáno a tak jak jej uvedl pan zpravodaj výboru zahraničního David Vodrážka.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 42. Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro přijetí návrhu usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 42 přítomno 151, pro 135, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání bodu 46, sněmovního tisku 542. Děkuji panu ministrovi i panu a paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu 48. Je to

48.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Estonskou republikou
o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací,
podepsaná v Bruselu dne 12. října 2011
/sněmovní tisk 554/ - druhé čtení

Tento návrh uvede předseda vlády Petr Nečas. Prosím, pane předsedo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP