(11.20 hodin)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi jednu poznámku. Samozřejmě vláda je jistě spokojena, že prošel tento zákon, nicméně já bych svoji poznámku chtěl věnovat pozměňovacímu návrhu, který Sněmovna přijala, pana poslance Bureše, který se tak či onak týká ochrany životního prostředí a tak či onak se také týká státního fiskálu v době krize.

Mně to hodně připomíná hlasování o loteriích, přiznám se. Prostě jsou okamžiky, kdy vláda může navrhnout cokoliv, ale jistá lobby napříč politickým spektrem si stejně prosadí svoje. Často na přednáškách o veřejných rozpočtech říkám svým studentům, že veřejné rozpočty jsou věčnou bitvou mezi dobře organizovanou menšinou, která si chce na úkor ostatních ze společného koláče ukrojit, a onou většinou, která je však neorganizovaná a která je nazývána daňovými poplatníky.

Nechť si každý z nás dnes večer před usnutím při obvyklém zpytování svědomí řekne, zda zastupoval neorganizovanou většinu, nebo dobře organizovanou menšinu.

Děkuji za pozornost. (Potlesk koaličních poslanců.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní žádá o slovo pan kolega Bohuslav Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, vážená paní předsedkyně, já jsem při hlasování zastupoval neorganizovanou většinu. Myslím si, že jsem asi hlasoval stejně jako pan ministr financí, nicméně na rozdíl od něj jsem představitelem menšiny v této Poslanecké sněmovně a myslím si, že je docela paradoxní, jestliže po schválení vládního návrhu zákona, a já jsem pro ten zákon nehlasoval, stejně jako jsem nehlasoval pro sporný pozměňovací návrh, vystoupí představitel vládní strany, která umožnila přijetí tohoto návrhu zákona, a následně ho sám zpochybní.

Já si myslím, že je tu odpovědnost, o které mluvil pan ministr financí, a to přemýšlení, které každý z nás by měl večer absolvovat, a s tím já absolutně souhlasím, je potřeba o těchto věcech přemýšlet v okamžiku, kdy máte chvíli klidu, tak myslím, že je potřeba důsledně dotáhnout do konce. A jestliže tady došlo ke schválení tohoto pozměňovacího návrhu, tak podle mého názoru řešením by také mohlo být, že zákon vůbec nebude přijat za této situace, že se prostě vládní většina sejde a dohodne se na tom, že za této situace v takovéto podobě prostě návrh přijat nebude.

To říkám na okraj poznámky pana ministra, protože on je stoupenec vládní většiny, ačkoliv jsme v této věci zřejmě hlasovali stejně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Aby bylo úplně zřejmé, hlasoval jsem ve finále pro tento vládní návrh, protože to je dobrý zákon, navíc je to nezbytná transpozice, je to takzvaný EU zákon. Ve svém důsledku jeho výhody převáží nad některými ústupky, které Sněmovna udělala při hlasování, takže je to krok vpřed, ne že ne. Já kritizoval ty ústupky, nikoliv to, že Sněmovna schválila zákon. A proto jsem si to dovolil přirovnat k loteriím, kde pokud si dobře pamatuji, pane poslanče Sobotko, tenkrát jste to s většinami a menšinami měl trochu jinak. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pan poslanec Bohuslav Sobotka. (V sále je obrovský hluk!)

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Já myslím, že to je prostě zajímavá debata, protože velmi často, když tady skončíme hlasování, tak potom interpretace, která se dostane k veřejnosti, tak zní: Poslanecká sněmovna schválila, poslanci rozhodli, přijali nějaký zákon. A já si myslím, že v okamžiku, kdy jsou takovéto pochybnosti o konkrétním pozměňovacím návrhu, tak je potřeba to říci rovnou ještě před závěrečným hlasováním. To je první věc.

A druhá věc. Já skutečně na rozdíl od pana ministra jsem pro tento návrh zákona nehlasoval, tuším, že většina kolegů z našeho poslaneckého klubu pro něj nehlasovala, nicméně souhlasím s tím, že tady existují jistá spojenectví napříč poslaneckými kluby, a myslím, pane ministře, že bychom s tím něco měli udělat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Budeme se věnovat dalšímu bodu. Zahajuji projednávání bodu

55.
Vládní návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 426/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zasedne prosím ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, požádám také paní poslankyni Ivanu Weberovou, aby zasedla ke stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 426/3.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a ptám se, kdo se do této rozpravy hlásí. Pan ministr Jiří Pospíšil. Prosím. (Hluk v sále neutichá!)

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, protože jde o zcela nový zákon, zákon o mediaci, je asi vhodné, abych se coby předkladatel velmi stručně k tomuto návrhu zákona ještě jednou vyjádřil.

Chtěl bych zde ještě jednou zopakovat, že hlasujeme o velmi důležitém zákonu, který umožní určitou část soudních sporů řešit mimosoudními prostředky a vytvořit tak prostředí pro to, aby mediátoři v civilních sporech, pokud účastníci o to budou mít zájem, hledali cestu, jak spor vyřešit konsenzem a uzavřít takzvanou mediační dohodu. Většina zemí Evropské unie už má takovou úpravu, a proto je dobré, aby ji měla i Česká republika a tímto způsobem část sporů v oblasti civilní odklonila právě do této řekněme nesporné formy řešení.

Já se domnívám, že návrh zákona ctí podobu mediace, tak jak ji známe v jiných zemích Evropské unie. V zásadě se jedná o neformální řízení, kdy mediátor, kterého buď vyberou účastníci řízení, anebo soud, se snaží přimět sporné strany k dohodě. Podíváme-li se do jiných zemí Evropské unie, pak se vždycky jedná o neformální jednání, jehož výhodou je -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o klid v jednacím sále a prosím všechny, aby buď poslouchali pana ministra Pospíšila, kterému bylo uděleno slovo, nebo aby opustili jednací síň! Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji pěkně. Výhodou tohoto řešení je rychlost, nízké náklady, flexibilita zúčastněných stran. Na druhou stranu s takovýmto neformálním řízením souvisí to, že výsledek jednání, takzvaná mediační dohoda, by a priori neměla mít formu řekněme vykonatelného právního titulu. Tak to má absolutní většina zemí, kde mediace jako takové jsou upravené.

To je důvod, proč i po debatě ve druhém čtení Ministerstvo spravedlnosti a já setrváváme na názoru, že není dobré přijmout při hlasování v rámci třetího čtení tu část usnesení ústavněprávního výboru, která podle našeho názoru výrazně systémově zasahuje do filozofie mediací jako takových. V zásadě podle této změny se výsledkem neformálního jednání stává dohoda, která pokud je sepsána advokáty, tak by měla mít možnost být přímo vykonatelná, pokud se na tom účastníci dohodnou. Já zde nebudu opakovat všechny argumenty, které jsem uvedl minule. Pouze chci konstatovat, že toto vnímáme jako zásadní a fatální změnu filozofie mediace, která je právě postavena na oné neformálnosti a na tom, že výsledkem má být sice dohoda, ale dohoda, která není vykonatelná, a teprve skrze soudní smír či notářský zápis se vykonatelnou může stát. Takto ta filozofie podle nás má být postavena a odpovídá to filozofii mediace. To je důvod, proč předem říkám, a už se k tomu nebudu vyjadřovat při samotném hlasování za předkladatele, že máme velký problém s částí usnesení ústavněprávního výboru, která se této oblasti dotýká.

Dále chci konstatovat, že ostatní části usnesení ústavněprávního výboru považujeme za věci, které samotný návrh vylepšují, a nemáme s ním v zásadě žádný větší problém.

Co chci ještě zmínit, je pak návrh, který byl načten paní vicepremiérkou Peake a paní poslankyní Chalánkovou. Paní vicepremiérka Peake v zásadě načetla návrh, který říká, že v případě, kdy mediátora určuje soud, pak to opět může být v zásadě kdokoliv, kdo je na seznamu mediátorů, zatímco původní vládní návrh počítal s tím, že by to měl být právník, který jaksi je takto vybrán soudem. Chci konstatovat, že obě koncepce jsou možné. Autoři návrhu byli vedeni tím, že pokud soud určí mediátora a cílem má být mediační dohoda, která by se mohla stát soudním smírem, tak by ji měl realizovat člověk, který má odborné znalosti a kvality na to, aby uzavřel takovou formu mediační dohody, která bude v souladu s platným právem České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP