(11.30 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Na druhou stranu návrh paní vicepremiérky má svoji logiku, protože je možná správné nechat na soudu, aby vybral konkrétního mediátora a on určil podle vlastní úvahy v individuální věci, zda vybraný mediátor má kvality takové, aby uzavřel takovou dohodu, jež se následně může stát soudním smírem. To je důvod, proč v případě tohoto návrhu v zásadě nechám na vašem posouzení, ale nevidím jako problém, pokud návrh paní Karoliny Peake bude přijat.

V případě paní poslankyně Chalánkové se jedná o návrh, který jsme podrobněji nedebatovali, byl zde načten bez širší debaty. Chci konstatovat, že podle našeho názoru není problém v tom, když část mediátorů bude spravovat Ministerstvo spravedlnosti a ty mediátory, kteří jsou současně advokáty, bude spravovat Česká advokátní komora. Česká advokátní komora stejně jako stát, potažmo Ministerstvo spravedlnosti, je subjekt veřejného práva a ve chvíli, kdy obě tyto instituce nebo subjekty veřejného práva, jak stát, tak Česká advokátní komora, jako veřejnoprávní korporace mají ze zákona stejné možnosti zásahu vůči mediátorům, tak jsou podle nás zachována stejná pravidla, akorát se liší ten subjekt, který takovýto dohled a následně případné sankční řízení vede. Tedy ten návrh jako takový nepovažujeme za nutný, důležitý a dáváme k němu spíše nesouhlas.

Dámy a pánové, to je tedy stručný komentář. Já vás prosím o celkovou podporu toho návrhu, protože, jak už jsem naznačil, byť se jedná o drobný zákon, tak z pohledu kvality justičního systému je to zákon důležitý. Zkrátka a dobře je dobré mít v českém právním řádu zákon, který stanoví jasná pravidla pro to, jak mimosoudní cestou na základě konsenzu a dohody účastníků řešit určitou část civilních sporů. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní v obecné rozpravě, která je zahájena - mám zde faktickou poznámku, pan kolega Jiří Rusnok? Nebo je to pouze omyl? Takže spíš asi omyl. Tak prosím o slovo pana poslance Jana Farského.

 

Poslanec Jan Farský: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečně máme před sebou důležitý zákon, podstatný zákon, byť v tuto dobu každý zákon ztrácí trochu na své důležitosti, páteční dopoledne i podle pohledu do našich lavic už není vítaným termínem pro projednávání zákonů. Ale přesto bych vás poprosil ještě o krátkou pozornost.

Určitě výborný původní návrh, v mnohém se shoduji i s ministrem spravedlnosti, s předkladatelem, myslím si ale, že prolomení té situace, kdy advokáti získali své výsadní postavení a jsou regulováni jiným způsobem než neadvokáti mediátoři, není správně v tomto zákoně. Ten původní výborný záměr bohužel, alespoň z mého pohledu a z pohledu i předkladatelek pozměňovacího návrhu paní poslankyně Chalánkové a paní poslankyně Langšádlové, utrpěl vady, které je potřeba napravit. Ten pozměňovací návrh, který byl předložen, tak je - opravuji - bylo devět bodů, jejichž společným jmenovatelem je odstranění neodůvodněného privilegovaného postavení advokátů. A co považuji tímto za nejdůležitější? Že v konečném důsledku naplnění institutu mediace jako takové, institutu mediace, který má odbřemenit soudy, který má zrychlit řízení a který má také zlevnit řízení a také snížit dopady do vztahu, které soudní řízení často velice narušuje.

Jak jsem zmínil, základním problémem je zavedení dvou kategorií mediátorů, a to mediátorů advokátů a mediátorů neadvokátů. Tím se původní záměr, čímž bylo řešení sporů mimo soud, mimo složitý, stresující a drahý proces, poněkud ztrácí. Zcela původní návrh, alespoň podle mých informací, obsahoval pouze kategorii mediátorů. V průběhu přípravy zákona se ale do návrhu dostaly paragrafy, které zavádějí právě toto speciální postavení. A v čem ten dvojí režim spočívá, to ten pozměňovací návrh řeší. Zatímco mediátoři advokáti mají skládat zkoušky před vlastní advokátní komorou, pokud se bude chtít stát mediátorem kdokoliv jiný, bude skládat zkoušky před Ministerstvem spravedlnosti. Ke stejné práci je jiná instituce, jiná zkouška, a tím pádem jiné standardy, jiný způsob. Případné prohřešky mediátorů budou řešeny odlišně, pokud to budou advokáti, nebo pokud to budou neadvokáti. Pokud to budou neadvokáti, prohřešky řeší Ministerstvo spravedlnosti a může ukládat tresty. Pokud se prohřešku dopustí advokát, řeší Česká advokátní komora a pouze v případě závažného, případně opakovaného provinění. Stejné provinění, jiný trest. Zase dvojí standardy, které nejsou odůvodněny.

Zcela zásadním porušením původního záměru, a tady se shodneme s předkladatelkou pozměňovacího návrhu paní místopředsedkyní vlády Karolínou Peake, že proklamované cíle mimosoudního řešení relativizuje fakt, že část případů by mohli řešit pouze mediátoři advokáti. Tady se shodujeme v té části pozměňovacího návrhu a i pan ministr nezmiňoval, že by bylo problémem, pokud by tento pozměňovací návrh paní místopředsedkyně vlády prošel.

Podle mého názoru tak zákon vytváří dvě kategorie mediátorů. Jednu privilegovanou kategorii mediátorů advokátů, kdy jsou větší pravomoci provázeny, myslím, nižší odpovědností, a druhořadou kategorií mediátorů neadvokátů s menšími pravomocemi a následně vyšší odpovědností. Původní smysl zákona se tak tímto způsobem vytrácí.

Dále je tam zásadní změna, která vzešla z pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru, a tady jsme v naprosté shodě s panem ministrem, proto ji ani déle nebudu komentovat. Jde o ty vykonatelné smlouvy, přímo vykonatelné smlouvy. Já bych vás chtěl poprosit o zvážení podpory a případně i podporu toho pozměňovacího návrhu, který zabrání provedení těch dvojích standardů, a že nebude zároveň také zastavena ta myšlenka, kontroverzní myšlenka ústavněprávního výboru. Byla by nesporně velká škoda, kdyby byl institut mediace v českém právním řádu zakotven v této nedostatečné podobě. Určitě si myslím, že není chybou vlivné advokátní lobby, že hájí razantně svá práva. Bylo by ale chybou nás poslanců kdybychom v tomto směru ustoupili.

Snad jen na doplněnou dodávám, že námi předložený pozměňovací návrh má plnou podporu i veřejného ochránce práv.

Vážené kolegyně a kolegové, pokud schválíte zákon ve znění přijatém v ústavněprávním výboru, schválíte zákon, který byl vyprázdněn. Pokud schválíme zákon ve znění pozměňovacího návrhu poslankyně Langšádlové a Chalánkové, soudy se zrychlí, stát ušetří své prostředky i stresové situace účastníků sporů. Žádám vás proto o podporu pozměňovacího návrhu pod písmenem C. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Farský. Děkuji. Pan kolega Stanislav Křeček se hlásí, dále poté pan ministr Jiří Pospíšil.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji. Dámy a pánové, to je stejná debata jako u sídel krajských soudů. U některých ano, u některých ne. V Ústí nad Labem ano krajský soud, v Liberci ne, přesto jsou to stejné kraje, se stejnou pravomocí, stejné postavení lidí. Toto je stejné. No tak se dohodněme, že prostě nebyla dohoda před mediátorem, nebude mít vykonatelnost. Takový návrh tady není. Tady se říká, že dohoda před mediátorem bude mít vykonatelnost, jestliže ji stvrdí notář. A proč jenom notář? Proč tady nemluvíme o privilegovaném postavení notářů? Proč by zrovna notář měl mít tuto pravomoc a proč ne advokát? Z jakého důvodu? To přece není žádná veřejná listina, to je dohoda mezi občany a není přece žádný důvod, aby osoba stejně práva znalá jako notář ji nemohla také podepsat. Takže jaké privilegované postavení. No tak se dohodněme, že žádná mediační dohoda nebude vykonatelná, a je to v pořádku. Jestliže tedy lobbujeme jenom pro jednu skupinu právníků, pro notáře, tak to podle mého názoru správné není.***
Přihlásit/registrovat se do ISP