(11.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nepřihlásil písemně. Vidím, že tomu tak bude i v případě přihlášek ústních. Tuto rozpravu tedy končím.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Budeme hlasovat o návrhu usnesení zahraničního výboru, jakkoli je faktem, že usnesení obou výborů jsou shodná.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro usnesení zahraničního výboru. Kdo je proti?

V hlasování číslo 64 z přihlášených 120 pro 92, proti 1. Návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Tím končí projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu následujícímu. Tím je

42.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána na Bermudách dne 15. srpna 2011
/sněmovní tisk 478/ - druhé čtení

Slova se opět ujímá ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dohoda s vládou Bermud je z téže problematiky jako předloha, kterou jste schválili před chvílí. Na Bermudách je krásně, takže byste se možná divili, kolik českých daňových rezidentů sídlí na Bermudách. Nepohlídat si informace o nich by byla věčná škoda. Prosím tedy o schválení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Děkuji, pane ministře. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru, který i tento návrh projednal iniciativně, byla rozdána jako sněmovní tisky číslo 478/1 a 2. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka zahraničního výboru paní poslankyně Květa Matušovská.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte mi, abych vás seznámila se 145. usnesením zahraničního výboru z 16. schůze dne 8. prosince 2011. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána na Bermudách dne 15. srpna 2011." Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Nyní prosím zpravodajku rozpočtového výboru poslankyni Miloslavu Vostrou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, i touto smlouvou se zabýval na své 21. schůzi 16. listopadu rozpočtový výbor, přijal k ní usnesení číslo 200. Dovolte mi z něho citovat. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bermud o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána na Bermudách dne 15. srpna 2011."

Zároveň opět navrhuji, aby se hlasovalo usnesení zahraničního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil písemně a nehlásí se ani ústně, z místa. Proto tuto rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení zahraničního výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 65 z přihlášených 122 poslanců pro 101, proti žádný. Usnesení bylo schváleno. Tím končí projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme k bodu následujícímu. Tím je

43.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. srpna 2011
/sněmovní tisk 486/ - druhé čtení

Slova se ujímá ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Opět děkuji za slovo. Dámy a pánové, dosavadní právní úprava, kterou Česká republika s Dánským královstvím používá v zamezení dvojího zdanění, je z roku 1982. Protože se od té doby politické, ekonomické i sociální poměry přece jenom změnily, pokládáme za nezbytné upravit to zcela novou smlouvou odpovídající 21. století. Já si vás dovoluji požádat o souhlas dříve, než se ty poměry zase vrátí do roku 1982. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Prosím, aby se slova ujala zpravodajka zahraničního výboru paní poslankyně Jana Fischerová. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Já opět děkuji za slovo. Tento materiál, sněmovní tisk 486, byl opět projednán na 16. jednání zahraničního výboru, bylo to 8. prosince. Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. srpna 2011."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji paní zpravodajce. Jen zopakuji, že usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru, který projednal návrh iniciativně, byla rozdána jako sněmovní tisky 486/1 a 2. Paní zpravodajka z rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá nás seznámí s usnesením výboru.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, i tuto smlouvu projednal rozpočtový výbor na svém jednání na 21. schůzi dne 16. listopadu 2011, přijal k ní usnesení číslo 201, z kterého cituji: Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. srpna 2011."

Opět navrhuji, by se hlasovalo o usnesení zahraničního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Děkuji. Otevírám rozpravu. Ani v tomto bodě není žádná písemná přihláška ani nevidím nikoho, kdo by chtěl v rozpravě vystoupit a hlásil se z ní místa, a proto tuto rozpravu končím.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení.

Zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro návrh, tak jak zde byl zpravodajkou přednesen. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 66 z přihlášených 127 poslanců pro 104, proti žádný. Návrh byl přijat a s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

My budeme pokračovat dalším návrhem. Tím je

44.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob,
přijatá v Haagu dne 13. ledna 2000
/sněmovní tisk 506/ - druhé čtení

Já se musím zastavit a konstatovat, že zde mám tisk, který zřejmě bude patřit do jiného pořadu - nebo je tomu tak, že pan ministr se ujme úlohy pana ministra spravedlnosti? Prosím pana ministra Kalouska (stojícího u řečniště), aby mě nepletl a uvolnil prostor, když tam nemá co dělat v tuto chvíli.

Já tedy znovu přednesu návrh, kterým se budeme zabývat. Je to vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob, přijatá v Haagu dne 13. ledna 2000, sněmovní tisk 506, druhé čtení.

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se blíží k řečništi a prosím, by se ujal slova. ***


Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob, přijatá v Haagu dne 13. ledna 2000
/sněmovní tisk 506/ - druhé čtení
Přihlásit/registrovat se do ISP