(10.50 hodin)

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám vám návrh na ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných státních hranic v hraničních úsecích X a XI, jakož i o změnách Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích.

Smlouva má dvě části. První část se týká změny průběhu státních hranic v důsledku výstavby pravobřežní hráze a průkopů na řece Dyji. Druhá část řeší praktické problémy související se správou státních hranic a zároveň přizpůsobuje text smlouvy současnému stavu po vstupu České republiky do Evropské unie a přistoupení k takzvanému schengenskému prostoru. Změna v průběhu státních hranic bude znamenat ve svém důsledku výměnu oddělených ploch území, jejichž velikosti budou vzájemně vyrovnané.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jan Hamáček.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Já už bych jenom odkázal na vystoupení jak pana ministra, tak své v předchozím bodu. Jak jsem avizoval, ty věci jsou propojeny, a tudíž doporučuji, aby se smlouvou zabýval zahraniční výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Písemná přihláška zde není žádná. Nevidím, že by se někdo hlásil do rozpravy z místa. Proto obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se ptám, zda někdo navrhuje další výbor. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat o návrhu organizačního výboru.

 

Zahajuji hlasování a ptám se vás, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán zahraničnímu výboru k projednání. Kdo je pro, stiskněte prosím tlačítko ano. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 62, z přihlášených 112 pro 91, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím jeho projednávání v tomto čtení.

Než přistoupíme k dalšímu bodu, tak vás seznámím s omluvami pana poslance Jaroslava Ečka. Ten se omlouvá 2. února, to je dnes, z pracovních důvodů od 12 do 19 hodin a 3. února se omlouvá od 9 do 10 hodin.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

51.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti,
podepsaná dne 8. prosince 2011 v Praze
/sněmovní tisk 566/ - prvé čtení

Opět prosím ministra vnitra, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Jan Kubice Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, účelem předkládané smlouvy je poskytnout policejním a celním orgánům obou států potřebný právní rámec pro efektivní spolupráci v boji proti nejzávažnějším formám trestné činnosti, stanovit základní pravidla pro jejich přímé kontakty a zásady nakládání s předávanými informacemi. Smlouva obsahuje standardní ustanovení o rozsahu a formách spolupráce v orgánech příslušných k jejímu provádění, náležitostech žádostí o spolupráci, možnostech odmítnutí spolupráce, možnostech vyslání styčných důstojníků, předávání a ochraně osobních údajů a utajovaných informací a hrazení nákladů.

Na výslovnou žádost ruské strany je smlouva navenek sjednávána jako mezivládní. Z hlediska vnitrostátního právního řádu jde o smlouvu prezidentské kategorie, k jejíž ratifikaci prezidentem republiky je zapotřebí souhlasu obou komor Parlamentu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Kateřina Konečná.

Protože se zvýšila hladina hluku v sále, tak vás požádám, kolegyně a kolegové, abyste paní zpravodajce umožnili vystoupení v klidu. Děkuji.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, já si myslím, že pan ministr zdůvodnil vše podstatné z této smlouvy. Mým jediným úkolem je navrhnout tuto smlouvu k projednání zahraničnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Přihláška písemná zde není žádná. Nevidím nikoho, kdo by chtěl vystoupit a hlásil se z místa, proto obecnou rozpravu končím.

Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru zahraničnímu. Navrhuje někdo další výbor? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

 

Budeme hlasovat o návrhu, že tisk projedná zahraniční výbor.

O tomto zahajuji hlasování. Prosím, stiskněte tlačítko ano, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 63 z přihlášených 116 poslanců pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Končím projednávání tohoto tisku.

 

Přistoupíme k projednávání bodu následujícího. Tím je

41.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky
a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech,
která byla podepsána v Londýně dne 12. července 2011
/sněmovní tisk 471/ - druhé čtení

Pan ministr financí Miroslav Kalousek je zde přítomen a já prosím, aby se teď ujal slova. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, říkal jsem již při prvním čtení, že za poměrně velký diplomatický úspěch Ministerstva financí v rámci boje proti daňovým únikům pokládám celkem šest smluv, které se podařilo uzavřít s jednotlivými zeměmi, které jsou tak či onak počítány na seznam tzv. tax paradises, daňových rájů. Dohoda s vládou Jersey je jedna z těch šesti.

Já si vás dovoluji požádat o schválení, neboť v okamžiku, kdy tato smlouva bude ratifikována, budou si daňové správy obou dvou zemí radostně práskat informace na své daňové rezidenty, což samozřejmě přispěje k větší vymahatelnosti daní jak v České republice, tak ve státě Jersey. Ale daleko více to zajímá nás.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Usnesení zahraničního výboru a rozpočtového výboru, který projednal návrh iniciativně, byla rozdána jako sněmovní tisky 471/1 a 471/2. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka zahraničního výboru paní poslankyně Jana Fischerová.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, paní ministryně, kolegyně, kolegové, já zde jenom oznámím, že na 16. schůzi zahraničního výboru dne 8. prosince byl tento sněmovní tisk 471 projednán. Výbor doporučuje Poslanecké sněmovně následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 12. července 2011. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, paní zpravodajko. Nyní poprosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor tuto smlouvu projednal na své 21. schůzi dne 16. listopadu 2011. Přijal k tomu usnesení číslo 199. Dovolte, abych z něho citovala. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Londýně dne 12. července 2011.

Současně mi dovolte, abych navrhla, aby se hlasovalo o usnesení zahraničního výboru jako výboru garančního. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP