(13.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 73. Kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 73 přítomno 89, pro 84, proti nikdo. Konstatuji, že návrh smlouvy byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Končím bod 46, sněmovní tisk 478 v prvém čtení.

 

Budeme se věnovat bodu

47.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Dánským královstvím
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. srpna 2011
/sněmovní tisk 486/ - prvé čtení

Pane ministře, prosím o váš úvod.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Chci poděkovat Poslanecké sněmovně za trpělivost s dlouhou šňůrou mých dnešních zpráv. Toto je poslední bod - smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Dánskem. V současné době stále ještě v přístupu proti dvojímu zdanění uplatňujeme s Dánským královstvím smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Dánským královstvím z roku 1982, což už je přece jenom trochu zastaralé. A než se do těch časů opět vrátíme, bylo by možná záhodno napravit to moderní smlouvou, kterou máte na stole, kde je zpracována standardně podle modelů OECD, a já prosím o schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Slovo by měl nyní dostat pan poslanec David Vodrážka. Je však omluven. Sněmovnu požádám o hlasování o změně zpravodaje. Paní poslankyně Jana Fischerová by se role ujala.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 74. Kdo souhlasí se změnou zpravodaje v prvém čtení? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 74 přítomno 91, pro 85, proti nikdo. Děkuji vám. Požádám o slovo paní poslankyni Janu Fischerovou.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Vážená paní předsedkyně, vážení ministři, vážené kolegyně a kolegové, opět se obrátím na předcházející slova pana ministra. Nemám k tomu nyní opravdu co dodat. A sama vás žádám, aby to bylo postoupeno do druhého čtení, i doporučuji podobně přikázání zahraničnímu výboru. Velice vám děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zahajuji obecnou rozpravu. Nemám do ní přihlášky, takže tuto rozpravu končím. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor a paní zpravodajka také navrhují k projednání zahraniční výbor. Je někdo s jiným návrhem? Nikdo se nehlásí.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 75. Kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 75 přítomno 92, pro 88, proti nikdo. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Končím bod 47, sněmovní tisk 486 v prvém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu

48.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodní ochraně
dospělých osob, přijatá v Haagu dne 13. ledna 2000
/sněmovní tisk 506/ - prvé čtení

O úvodní slovo v zastoupení pana ministra spravedlnosti, který je nyní v Senátu, požádám pana ministra zemědělství Petra Bendla. Prosím.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, kolegové, kolegyně, dovolte mi, abych krátce uvedl vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Českou republikou Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob. Tato mnohostranná úmluva byla sjednána v roce 2000 v rámci mezinárodní organizace Haagská konference mezinárodního práva soukromého. Česká republika ji podepsala dne 1. dubna 2009.

Úmluva obsahuje normy mezinárodního práva soukromého, jimiž se řídí ochrana dospělých osob, které trpí poruchou nebo takovým nedostatkem osobních schopností, které jim brání chránit své zájmy, ať již osobní nebo majetkové. Takovými osobami mohou být například osoby mentálně postižené nebo osoby v pokročilém věku trpící demencí či Alzheimerovou chorobou. Potřeba mezinárodní ochrany dospělých osob považovaných v tomto smyslu za zranitelné v poslední době narůstá, a to zejména v souvislosti se zvyšující se migrací lidí do ciziny z osobních nebo pracovních důvodů. S prodlužováním délky průměrného života se zvyšuje výskyt nemocí doprovázejících stáří, jež mají za následek ztrátu nebo zhoršení osobních schopností. (V sále je velký hluk.)

Tyto trendy se nevyhýbají ani České republice. Domníváme se proto, že je v zájmu České republiky a jejích občanů, aby se zapojila do mechanismu zavedeného úmluvou, který by měl zajistit jednotná a přehledná pravidla pro řešení přeshraničních situací, v nichž se zranitelné dospělé osoby ocitnou. Podle nich by se například mělo snadno zjistit, který soud je příslušný ustanovit zranitelné osobě opatrovníka, podle kterého práva by měl postupovat a zda a za jakých podmínek bude možné rozhodnutí soudu jednoho smluvního státu uznat v jiném smluvním státě.

V současné době se může stát, že soud žádného státu... (odmlka kvůli hluku v sále) Děkuji vám pěkně, už opravdu budu stručný - že soud žádného státu se nebude cítit povolán danou situaci řešit, nebo naopak ji budou řešit různým způsobem soudy různých států, popřípadě opatrovník ustanovený v jednom státě nebude akceptován orgány státu jiného, v němž má zranitelná osoba majetek, který je potřeba spravovat.

Úmluva dále zavádí jasná pravidla pro spolupráci orgánů smluvních stran za účelem zlepšení komunikace a cirkulace informací. To je mechanismus, který se již osvědčil v dalších mezinárodních úmluvách a právních předpisech Evropské unie, zejména v oblasti ochrany dětí.

Aplikace úmluvy nevyžaduje přijetí legislativních změn českého právního řádu. Její ustanovení jsou totiž převážně přímo aplikovatelná, kdy jejich obsah je natolik určitý, že není zapotřebí jejich recepce do vnitrostátní legislativy. A navíc úmluva neukládá smluvním stranám závazek upravovat ve svých právních řádech nové instituty, ale pouze předpokládá, že budou využívat institutů již vnitrostátně zavedených.

V souvislosti s budoucím praktickým prováděním úmluvy bych rád zdůraznil, že Česká republika by při ukládání ratifikační listiny měla využít možností, jež úmluva nabízí ve vztahu k jazykovému režimu, a výhradou vyloučit použití francouzštiny při komunikaci s českými orgány.

Smluvní základna úmluvy zatím není zvlášť široká, dosud ji ratifikovalo pouze šest států, avšak mnohé další signalizovaly o tento instrument zájem a na ratifikaci se připravují. Za významné považuji, že jsou již vázány dva důležité státy, s nimiž mají mnozí čeští občané tradičně bližší vazby, Německo a Švýcarsko. A další státy, jako Rakousko a Slovensko, se na ratifikaci chystají.

Vzhledem k uvedenému prosím o příznivé posouzení vládního návrhu a jeho přikázání k projednání výborům Sněmovny. Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jan Floriána.

 

Poslanec Jan Florián: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, já se také odkazuji na slova pana ministra. Myslím si, že je potřeba tuto úmluvu schválit, a já bych jako zpravodaj doporučil projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, končím ji. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Pan zpravodaj totéž. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Nemá.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 76. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 76 přítomno 93, pro 88, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Tím jsme v prvém čtení projednali sněmovní tisk 506. Končím projednávání bodu 48.

 

Tím jsme, dámy a pánové, vyčerpali náš dnešní dopolední program. Dovolte dvě upozornění. První upozornění. Interpelace budou zahájeny ve 14.30 hodin na předsedu vlády. Předseda vlády je omluven, prosím, počítejte tedy vy, kteří interpelujete ministry, že bude zahájeno okamžitě po vyčerpání interpelací na premiéra, což v podstatě znamená, že budou předneseny pouze dotazy na premiéra, nebudou odpovědi, že bude ihned zahájen blok odpovědí na jednotlivé ministry. Druhé upozornění. Zítra, jak už bylo řečeno, je ve Sněmovně den otevřených dveří. Co necháte na lavicích, bude skartováno.

Děkuji, přeji příjemné odpoledne.

 

(Jednání přerušeno ve 13.29 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP