(17.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pokud už se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, tak tuto rozpravu končím. Ptám se, zda si se závěrečnými slovy přejí vystoupit buď pan navrhovatel, nebo pan zpravodaj. Není tomu tak. Můžu tedy zahájit rozpravu podrobnou. Do této jsou dvě písemné přihlášky. Slovo jako první dostane pan poslanec Vilímec.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu k tomuto tisku, který jste dostali rozdán na lavice. Ten pozměňovací návrh předpokládá vložení nového paragrafu - § 15a - a předpokládá možnost, aby poskytovatel dotace a příjemce dotace mohli uzavřít dohodu, podle které nebude úplné uplatnění některých podmínek souvisejících s poskytnutím dotace považováno za porušení rozpočtové kázně. V takovém případě však příjemce buďto dotaci vrátí, nebo její část, poskytovateli.

Jsem přesvědčen, že institut možnosti částečného vrácení dotace nebo úplného vrácení dotace by měla být zakotvena v rozpočtových pravidlech. Přijetí takové úpravy samozřejmě by umožňovalo vrátit poměrnou část dotace. To by znamenalo příjem peněžních prostředků do státního rozpočtu, to na jedné straně, na druhé straně vyřešení mnoha problémových situací, které se v tuto chvíli řeší pouze za cenu vysokých administrativních nákladů.

Snad podotknu jeden příklad. Mezi podmínkami poskytování dotací z peněžních prostředků státního rozpočtu v minulosti se vyskytovaly i různé povinnosti, které příjemce dotace musí dlouhodobě plnit. Takovým tím velmi známým příkladem jsou dotace poskytnuté na výstavbu nájemních bytů, kdy je požadováno, aby příjemce dotace, což v daném případě je nebo byla obec, aby dvacet let skutečně tyto byty považovala za nájemní nebo udržovala za nájemní byty, přestože po těch mnoha letech se situace na bytovém trhu změnila a požadavky nebo představa v polovině devadesátých let není totožná s představou a potřebou bytového fondu v roce 2011. Tato úprava tyto problémové situace by mohla vyřešit a v daném případě by mohla uvolnit skutečně výrazně i obcím ruce v nakládání s majetkem za cenu, že obec se dobrovolně vzdá určité části dotace.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Tak rád bych v první větě ujistil pana ministra financí, že když Doktor říká, že Kalousek nemá ve zvyku schovávat se za závěrečná slova, že tím také myslí, že Kalousek nemá ve zvyku schovávat se za závěrečná slova. Není to podtext nějaké záludné kritiky či oslího můstku. Jsem přesvědčený, že pan ministr financí patří k těm, kteří si rozdávají v řečnickém souboji právě v tom fér okamžiku, který je pro to určen. To jsou tady jiní kabrňáci, o kterých se říká, že si nás v době opoziční smlouvy a v době, kdy vykonávali své pozice, takzvaně vyseděli.

Za druhé poznámka související s mou přihláškou do obecné rozpravy. Navrhuji pozměňující návrh směrovaný právě k předmětnému tisku 287/1, tedy k usnesení rozpočtového výboru, kde v článku označeném jako I se ruší body 1, 6 a 8. Zdůvodnění, myslím, bylo zřetelné z mého předchozího vystoupení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pokud se už nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, tak tuto končím.

Musím se pro pořádek zeptat pana ministra jako navrhovatele a pana zpravodaje, zda si přejí vystoupit se závěrečnými slovy. Není tomu tak. Tím tedy končím i druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji oběma pánům u stolku zpravodajů.

 

Přistoupíme k následujícímu bodu. Následujícím bodem je

26.
Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci
při vymáhání některých finančních pohledávek
/sněmovní tisk 399/ - prvé čtení

I tento návrh z pověření vlády uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, v roce 2010 vyšla směrnice Evropské unie, podle mého názoru mimořádně prospěšná, která zavazuje správce daně v jednotlivých zemích Evropské unie navzájem si pomáhat při vymáhání pohledávek z nedoplatků cel, daní a ostatních veřejnosprávních pohledávek. To znamená, česká finanční správa pak nebude muset někoho honit v Lucembursku, ale naopak můžeme si navzájem požádat o pomoc a vycházet si vstříc na území těch zemí, kde naše represivní orgány operují. To je smyslem tohoto návrhu.

Vzhledem k tomu, že termín implementace je dán k 31. prosinci 2011, a vzhledem k tomu, že se nedomnívám, že se tady jedná o nějaké významné politikum, a myslím si, že si to zaslouží konsenzuální souhlas v celé Sněmovně, dovoluji si požádat, nebo dovolím si požádat v rozpravě o zkrácení lhůty na 30 dní.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Nicméně bych byla ráda, kdyby tento návrh z vašich úst padl ještě jednou potom v obecné rozpravě.

Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec David Šeich, aby se ujal slova.

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tento návrh zákona do českého právního řádu transformuje směrnici Rady 2010/24-EU o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření, která platí ke dni 16. března 2010. Jak tady popsal pan ministr Kalousek, jde o transformaci směrnice, která má platit k 31. prosinci tohoto roku, čili je to věc nanejvýše aktuální, a hlavním cílem tohoto zákona implementovat směrnici, kterou jsem zmínil, do českého právního řádu. A vlastně upravuje postup a podmínky provádění mezinárodní pomoci při vymáhání těchto finančních pohledávek ve vztahu k jiným státům.

Já se také domnívám, že ten zákon není nikterak kontroverzní, a to datum, které jsme tu oba zmínili, znamená, že si vyžaduje docela včasnou reakci české Poslanecké sněmovny, takže doporučuji pokračovat v tom projednání v takovém režimu, v jakém navrhl pan ministr. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Pan ministr financí avizoval návrh, který chce přednést. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. Dovolte, prosím, abych ještě jednou zopakoval svůj návrh a požádal o zkrácení lhůty na či o 30 dnů, vyjde to nastejno.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji. Ptám se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy, neboť písemná přihláška žádná není. Nevidím ani nikoho, že by se hlásil do této rozpravy z místa, a proto obecnou rozpravu končím. Nepředpokládám závěrečná slova, a budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a poté návrhem na zkrácení lhůty, tak jak bylo navrženo panem ministrem.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání výboru zahraničnímu. Já se ptám, zda má někdo ještě jiný další návrh. Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat. Přivolám naše kolegy a mezitím vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami. Čeká nás dvojí hlasování. To první je o přikázání výboru, to druhé o zkrácení lhůty.

 

Jako první budeme hlasovat o přikázání předloženého nebo projednávaného návrhu k projednání zahraničnímu výboru.

O tomto návrhu zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 32 z přihlášených 135 poslanců pro 134, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Dalším hlasováním bude hlasování o návrhu na zkrácení lhůty na 30 dní.

O tomto zahajuji hlasování a ptám se, kdo podporuje tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 33 z přihlášených 141 poslanců pro 81, proti 40. Tento návrh byl též přijat.

 

Mohu tedy konstatovat, že návrh zákona byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta pro jeho projednání byla zkrácena na 30 dní. Tím končí projednávání tohoto bodu. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem následujícím. I tento bod předkládá pan ministr a poslanec Miroslav Kalousek. Jedná se o

50.
Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Marka Bendy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku
České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku
České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 434/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 434/1. Nyní dávám slovo panu poslanci Miroslavu Kalouskovi, který návrh za navrhovatele uvede. Prosím.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, důvod předložení tohoto poslaneckého návrhu je v podstatě velmi jednoduchý. Příjmy z privatizace národního majetku, popřípadě příjmy z dividend společností se státní účastní nejsou, jak drtivá většina z vás ví, příjmem státního rozpočtu. Nemohou být zapojeny do řádných výdajů státního rozpočtu. Jsou příjmem takzvaných privatizačních účtů a zákon o zrušení Fondu národního majetku definuje jednotlivé tituly, na které mohou být tyto prostředky používány. Samozřejmě, že používání těchto prostředků také musí být regulováno přísným pohledem na účetní metodiku ESA 95, která v případě mimořádných a neopakovatelných příjmů, což jsou nepochybně příjmy z prodeje majetku, v okamžiku, kdy jsou tyto příjmy zapojeny do běžných výdajů, tak nemilosrdně započítávají do zvýšení deficitu. A je to samozřejmě metodika správná. Netýká se to však dividend, neboť dividendu společností se státní účastí lze pokládat za pravidelný a pravidelně se opakující příjem. Je možné ji tedy rovněž zapojit do pravidelných a pravidelně se opakujících výdajů státního rozpočtu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP