(21.10 hodin)
(pokračuje Vilímec)

A co se týká pozměňovacího návrhu číslo 2 ke sněmovnímu tisku 413, i k tomu se přihlašuji. Tady se jedná o návrh na zrušení § 63 tohoto vládního návrhu spočívajícího v regulaci odměňování těch, kdo sjednávají, zprostředkovatelů, kteří sjednávají pro účastníky penzijní připojištění. Vcelku pečlivé a obšírné zdůvodnění tohoto návrhu máte v lavicích, takže se pouze omezím na konstatování, že návrh zákona beztak obsahuje regulaci výše celkové úplaty, kterou může penzijní fond, resp. penzijní společnost uplatňovat po účastníkovi za obhospodařování penzijního fondu. Takže zdvojovat to další regulací se mi nezdá zrovna rozumné a racionální.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, to byl snad poslední přihlášený do podrobné rozpravy k tisku 413. Teď ukončuji podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednávání pro třetí čtení na 48 hodin. To je to, o čem nyní hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zkrátit lhůtu pro třetí čtení na 48 hodin, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 19, přihlášeno je 149, pro hlasovalo 89, proti 50, zkrácení lhůty bylo prohlasováno.


Teď tedy k tomu poslednímu tisku 414.

Vracíme se do podrobné rozpravy. Hlásí se ministr Kalousek, opět prosím, aby vystoupil.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Zkusím své štěstí do třetice a i zde si dovoluji požádat o zkrácení lhůty na 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, registruji. Prosím paní poslankyni Peckovou Gabrielu, aby vystoupila v podrobné rozpravě.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Dámy a pánové, dne 22. června 2011 vynesl Soudní dvůr Evropské unie rozsudek ve věci Landtová ohledně předběžné otázky položené Nejvyšším správním soudem České republiky, která se týkala poskytování vyrovnávacího příspěvku českým občanům bydlícím v České republice, kteří pobírají na základě dob pojištění získaných v bývalém Československu důchod od Slovenské republiky. Poskytování vyrovnávacího příspěvku vychází z dřívější judikatury Ústavního soudu České republiky. Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že dorovnání slovenských důchodů formou vyrovnávacího příspěvku není možné omezovat podmínkou českého občanství a bydliště v České republice, neboť takové omezení představuje z pohledu práva Evropské unie nepřípustnou diskriminaci. V návaznosti na toto rozhodnutí navrhuji přijetí zákonné úpravy, která by dorovnávání slovenských důchodů obecně vylučovala, a dovoluji si podat pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření - sněmovní tisk 414.

K části dvanácté: V článku XII se za bod 16 doplňuje nový bod 17, který zní: "17. Za § 106 se vkládá nový § 106a, který zní: Hodnocení některých dob za období před rokem 1993

Za doby důchodového zabezpečení získané před 1. lednem 1993 podle československých právních předpisů, které se podle Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení ze dne 29. října 1992 považují za doby důchodového zabezpečení nebo pojištění Slovenské republiky, nelze přiznat ani zvýšit důchod z českého důchodového pojištění (zabezpečení) -"

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Paní poslankyně, promiňte, já vás nerada přerušuji. Za prvé chci požádat Poslaneckou sněmovnu, aby vám věnovala pozornost, a za druhé vám chci pomoci: Pokud nechcete číst celý svůj pozměňovací návrh, tak stačí, pokud byl rozdán poslancům na lavice, odkázat na ten rozdaný návrh. Pokud nebyl rozdán, tak samozřejmě to musíte přečíst. Prosím.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Už to není dlouhé.

"... a ani nelze s přihlédnutím k těmto dobám poskytnout vyrovnávání, dorovnávání, příplatky a obdobná plnění k důchodu nebo jeho části nebo poskytovaná místo důchodu nebo jeho části; k těmto dobám lze v souladu s čl. 4 ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, přihlédnout pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou nebo tímto zákonem (§ 61).

Za článek XII se vkládá nový článek XIII, který zní:

Žádosti o poskytnutí vyrovnání, dorovnání, příplatků a obdobných plnění uvedených v § 106a větě první zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se odloží a řízení o nich se nevede; byly-li tyto žádosti podány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, řízení o nich se zastaví. Opatření učiněná přede dnem účinnosti tohoto zákona na základě těchto žádostí zůstávají nedotčena s tím, že příslušné plnění náleží do (v písemném podkladu uvedeno "po") vyúčtování zálohové výplaty za rok 2011 ve výsledné výši beze změny, pokud trvá podle právních předpisů České republiky i Slovenské republiky nárok na důchod, který byl důvodem pro přiznání tohoto plnění; zánikem nároku na důchod podle právních předpisů některého z uvedených států zaniká trvale i nárok na příslušné plnění."

Ostatní články se přečíslují.

K části dvacáté čtvrté:

V článku XXIV se za slova "1. ledna 2013" doplňují slova ", s výjimkou ustanovení čl. XII bodu 17 a čl. XIII, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení."

Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Peckové. Zeptám se - pan kolega Votava je dalším přihlášeným do podrobné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, potřetí. Dával jsem návrh na zamítnutí předchozích dvou návrhů zákonů, takže z logiky věci dávám návrh i na zamítnutí tohoto návrhu tohoto zákona. (Poznámka z pléna: Zbytečně.) Není to zbytečné, pane.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Registrujeme, padl návrh na zamítnutí. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy k tomuto tisku, tedy k tisku 414. Nehlásí se nikdo, končím tedy podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o návrhu, který zazněl, to je o návrhu na zkrácení lhůty na 48 hodin. Přivolávám naše kolegy. Registruji vaši žádost o odhlášení, takže vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili všichni. Budeme hlasovat tedy o tomto návrhu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 20. Táži se, kdo souhlasí s tím, aby byla zkrácena lhůta na 48 hodin u sněmovního tisku 414 mezi druhým a třetím čtením. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 20, přítomno 139, pro 88, proti 49. Návrh byl přijat. Tím jsme projednali sněmovní tisk 414, bod číslo 14.

 

Vážené kolegyně a kolegové, byl to poslední bod, který vzhledem ke lhůtám bylo možno dnes projednávat. Po dohodách, které zde byly učiněny mezi předsedy jednotlivých poslaneckých klubů, přerušuji tuto schůzi do čtvrtka do 9 hodin ráno. Zároveň oznamuji členům organizačního výboru, že organizační výbor se mým rozhodnutím sejde ve čtvrtek ve 13.10 hodin v polední pauze, tedy deset minut po vyhlášení polední pauzy.

Paní poslankyně Orgoníková má ještě nějaké sdělení. Prosím o klid ještě vteřinu.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážení kolegové, dovolte, abych vás požádala o vyslechnutí, zejména členy petičního výboru. Zítra v 8.45 hodin se měl konat petiční výbor, a poněvadž se zítra nezasedá, tak ho svolávám na čtvrtek 1. 9. v 8.45 hodin. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji a končím dnešní jednací den. Přerušená schůze bude pokračovat, jak už jsem řekla, ve čtvrtek v 9 hodin ráno.

 

(Jednání skončilo ve 21.20 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP