(20.30 hodin)

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Já se omlouvám, nechtěl jsem nikoho předběhnout, ale navrhuji zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si přihlásit se k pozměňovacímu návrhu, který řeší správní režii pojišťoven, které spravují zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Navrhuji snížit tuto správní režii ze stávajících 13,5 % na 9 %. Přijetí tohoto návrhu by přineslo úsporu asi 270 mil. a více to odpovídá skutečným nákladům pojišťoven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a to snad bude tedy vše. Podrobnou rozpravu jsme vyčerpali a můžeme ji ukončit. Budeme hlasovat. Zamítnutí si necháme na příště (lehký šum v sále) a teď bychom hlasovali pouze onen návrh na zkrácení lhůty. Zagongoval jsem a můžeme tedy - (žádost na odhlášení) - ano prosím, odhlásit všechny a znovu se přihlásit.

 

Nyní tedy budeme hlasovat návrh zkrácení lhůty projednávání pro třetí čtení na 48 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty projednávání mezi čteními na 48 hodin, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 16, přítomno je 130, pro hlasovalo 77, proti 53. Zkrácení lhůty bylo přijato a my můžeme ukončit projednávání bodu číslo 11.

 

Teď tu máme bod číslo

12.
Vládní návrh zákona o důchodovém spoření
/sněmovní tisk 412/ - druhé čtení

Poprosím ministra Miroslava Kalouska - tady se jedná o tisk 412 - aby uvedl z pověření vlády tento návrh. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, tak jako v prvním čtení si dovolím požádat, protože jsem přesvědčen, že je to ku prospěchu efektivity projednávání, o sloučení rozpravy k tiskům 412, 413 i 414, neboť byť jsou to samostatné novely zákonů, je to komplexní úprava druhého a třetího pilíře, kterou od sebe nelze oddělit.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Já bych tedy nechal rovnou v tom případě hlasovat to, co jste navrhl. Pan ministr, zopakuji, navrhl, že bychom sloučili rozpravu k tiskům 412, 413, 414. Nechám Sněmovnu hlasovat o tomto návrhu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro sloučení rozpravy ke všem těmto třem bodům, stiskne tlačítko. (Námitka z pléna.) Pardon, zahajuji tedy ještě jednou. Prosím, stiskněte tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 17, přihlášeno 130, pro hlasovalo 78, proti 25. Bylo to přijato.

 

Prosím, můžeme začít.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Tedy dovolím si - byť jsem si vědom toho, že bych měl i při sloučení rozpravy ke každému tisku říct předkládací zprávu samostatně, ale jistě mi prominete, když to řeknu najednou, protože jsme o tom dost podrobně mluvili v prvním čtení. Dovolím si připomenout, že tisk 412 upravuje druhý pilíř, tedy opt-out důchodové reformy, tisk 413 upravuje stávající třetí pilíř a tisk 414 jsou nezbytné změnové zákony vzhledem k tomu, že se tisky předcházející samozřejmě dotýkají celé řady zákonů, ať již se týkají zákonů o bankách, České národní bance, zákona o podnikání na kapitálovém trhu a podobných novel.

Jenom si dovolím připomenout, že přes samozřejmě různé názory, které jsou v této Sněmovně, jistě se mnou budete všichni souhlasit, že je nezbytné pro daleko větší bezpečí klientů jak ve druhém, tak ve třetím pilíři důsledné oddělení majetku akcionářů od vkladů klientů, což je ta základní pojistka, která odstraňuje obavy, že při krachu společnosti střadatel přichází o své peníze. Nepřichází. Majetek je oddělen a nemůže být předmětem konkursní podstaty. Dál je spoření přizpůsobeno moderním trendům, které na rozdíl od současných rigidních modelů, které neumožňují ve třetím pilíři téměř žádné výnosy, ty výnosy umožňují. Pak je tam celá řada dalších změn, o kterých jsme hovořili v prvním čtení.

Snad mohu jenom říct, že mě mimořádně potěšilo, že renomovaná agentura Standard & Poor's zvýšila rating České republiky o dva body, což umožní, já jsem si jist, výrazné úspory na správě dluhů a dluhové služby. Bylo to mj. odůvodněno také tím, že je tady promyšlená a většinou parlamentu podporovaná důchodová reforma. Bral jsem to jako jistou prémii, kterou daňový poplatník za tuto předloženou materii získá již v letošním a příštím roce. Ne snad na už fungujícím penzijním systému, neboť účinnost se počítá od 1. 1. 2013, ale tuto prémii získá daňový poplatník už na výrazně nižších nákladech na dluhovou službu, což jistě není prémie malá, protože Česká republika jde v podstatě v protisměru trendů, které mají ostatní země Evropské unie. My svoji dluhovou službu díky důsledným reformním krokům zlevňujeme, ostatní země ji prodražují.

;Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych požádal vystoupit zpravodaje tisku prvního, tisku 412. Nejdřív pana poslance Vladislava Vilímce, zpravodaje rozpočtového výboru, aby promluvil jako první k prvnímu tisku.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Vážené paní kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající, dovolte mi seznámit vás s usnesením rozpočtového výboru ze dne 24. srpna 2011, číslo 165, k vládnímu návrhu zákona o důchodovém spoření, tisk 412:

Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o důchodovém spoření schválila ve znění pozměňovacích návrhů. Za druhé, rozpočtový výbor zmocňuje zpravodaje, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl nezbytné legislativně technické úpravy. Za třetí, zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Dovolte mi, abych se jen krátce vyjádřil k pozměňovacím návrhům, které přijal k tomuto tisku rozpočtový výbor. Tyto pozměňovací návrhy jednak zpřesňují dikci vládního návrhu, např. pokud se jedná o vymezení účastníka důchodového spoření. Také tyto pozměňovací návrhy navrhují rozšíření použití naspořených prostředků i k úhradě prostředků účastníka v souvislosti s převodem důchodových práv do důchodového systému v Evropském společenství. Navrhují potřebné terminologické úpravy i povinnosti ohledně informování účastníků ze strany penzijních společností či centrálního registru smluv. Také navrhují obecnější vymezení jednotlivých položek, které penzijní společnost eviduje na peněžním podúčtu osobního důchodového účtu každého účastníka spoření, a obsahují i návrh na stanovení dřívější účinnosti zmocňovacích ustanovení tak, aby mohla Česká národní banka i vláda vydat příslušné podzákonné normy včas.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP