(20.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď prosím paní poslankyni Peckovou, aby vystoupila jako další zpravodaj výboru.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Já bych si dovolila přečíst usnesení výboru pro sociální politiku, který projednal sněmovní tisk 412 na své 10. schůzi dne 25. srpna 2011: Po úvodním slově Ladislava Minčiče, prvního náměstka ministra financí, a Jiřího Krále, zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, zpravodajské zprávě poslankyně Gabriely Peckové a po rozpravě výbor pro sociální politiku konstatuje, že vzhledem k tomu, že výbor nebyl informován o nutných úpravách ze strany předkladatele, ukončuje projednání tisku 412 bez stanoviska. Doporučuje předkladateli, aby při budoucích projednáváních tisků informoval o připravovaných úpravách všechny výbory, které tisk projednávají na základě přikázání Poslaneckou sněmovnou.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď bych přerušil projednávání tisku a pokročil bych k tisku 413.

13.
Vládní návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření
/sněmovní tisk 413/ - druhé čtení

Pan ministr Kalousek řekl, že jeho vystoupení bylo společné ke všem, takže teď máme i společné zpravodaje. Poprosím pana poslance Vilímce, jestli on tedy by ještě něco řekl k tisku 413.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane předsedající. Paní kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás informoval o usnesení číslo 166 rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém penzijním spoření. Jedná se o tisk 413.

Rozpočtový výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření schválila ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou součástí tisku 413;

2. zmocňuje zpravodaje, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl nezbytné legislativně technické úpravy;

3. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Pokud se týká pozměňovacích návrhů, které rozpočtový výbor doporučuje, tak opět se jedná o návrhy zpřesňující dikci zákona terminologicky, obdobně jako je to v případě pozměňovacích návrhů k tisku 412. Obsahově nejdůležitější částí pozměňovacích návrhů je návrh nového znění části 13., tj. úpravy transformace penzijního fondu do podoby transformovaného fondu. Tyto návrhy kompletněji upravují postup penzijního fondu, který do dvou měsíců ode dne nabytí účinnosti této části zákona požádá Českou národní banku o povolení k činnosti penzijní společnosti a provozování penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného fondu. Upravuje také způsob fungování penzijního fondu v přechodném období, kdy se na penzijní fond a penzijní připojištění vztahuje ještě stávající zákon o penzijním připojištění. Upravuje také zrušení a zánik stávajícího penzijního fondu. Jsou zde také přesněji vymezeny nároky účastníků v transformovaném fondu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a teď bych požádal paní poslankyni Peckovou z výboru pro sociální politiku. Prosím.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Já bych si vás dovolila zase seznámit s 50. usnesením výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 25. srpna 2011 k vládnímu návrhu zákona o doplňkovém penzijním spoření, sněmovní tisk 413: Po úvodním slově Ladislava Minčiče, prvního náměstka ministra financí, a Jiřího Krále, zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, zpravodajské zprávě poslankyně Gabriely Peckové a po rozpravě výbor pro sociální politiku konstatuje, že vzhledem k tomu, že výbor nebyl informován o nutných úpravách ze strany předkladatele, ukončuje projednávání tisku 413 bez stanoviska a doporučuje předkladateli, aby při budoucích projednáváních tisků informoval o připravovaných úpravách všechny výbory, které tisk projednávají na základě přikázání Poslaneckou sněmovnou.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže já bych teď zase přerušil projednávání tisku 413 a pokročili bychom k tisku 414.

14.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
/sněmovní tisk 414/ - druhé čtení

Zase bych požádal pana poslance Vilímce, kdyby teď informoval k tomuto tisku. Prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, vážený pane předsedající, dovolte mi informovat vás o usnesení č. 167 rozpočtového výboru ze dne 24. srpna 2011, a to k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření, tedy tisk 414.

Rozpočtový výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření, schválila ve znění pozměňovacích návrhů;

2. zmocňuje zpravodaje, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl nezbytné legislativně technické úpravy;

3. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Pokud se týká pozměňovacích návrhů, které jsou obsaženy v tisku 414/1, opět se jedná, protože se jedná o změnový zákon, o návrhy zpřesňující stávající dikci původního vládního návrhu a zároveň se navrhuje znění vládního návrhu rozšířit o novou část 24., o změnu zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Pro o část 19., tedy změnu zákona o správních poplatcích, rozpočtový výbor navrhuje nabytí účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. A teď bych požádal paní poslankyni Gabrielu Peckovou o poslední vystoupení. Prosím.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Naposledy bych vás seznámila nejprve s usnesením a potom v podrobné rozpravě bych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který se bude týkat dorovnávání slovenských důchodů.

Takže nejprve to usnesení. 51. usnesení výboru pro sociální politiku z 10. schůze dne 25. srpna 2011 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření, sněmovní tisk 414: Po úvodním slově Ladislava Minčiče, prvního náměstka ministra financí, a Jiřího Krále, zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, zpravodajské zprávě poslankyně Gabriely Peckové a po rozpravě výbor pro sociální politiku konstatuje, že vzhledem k tomu, že výbor nebyl informován o nutných úpravách ze strany předkladatele, ukončuje projednávání tisku 414 bez stanoviska. Doporučuje předkladateli, aby při budoucích projednáváních tisků informoval o připravovaných úpravách všechny výbory, které tisk projednávají na základě přikázání Poslaneckou sněmovnou.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a teď bychom mohli tedy shrnout, že máme všechny úvodní slova k jednotlivým tiskům, a mohli bychom otevřít obecnou rozpravu ke všem třem.


Sloučená rozprava k bodům 12, 13 a 14

Do ní se hlásí pan ministr Kalousek jako první. Prosím tedy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP