(21.00 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Boháč: Pěkný večer. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážená vládo, dámy a pánové, procedura hlasování bude velice jednoduchá. Bod A, pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost číslo 57 ze dne 6. dubna 2011, byly vám rozdány do lavic jako tisk 280/1. To bude první hlasování. Druhé hlasování k návrhu zákona jako celku. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je nějaká námitka proti tomuto návrhu? Není. Budeme tedy hlasovat o prvním návrhu, tedy o návrhu, který je uveden pod písm. A jako o celku. Stanoviska prosím. (Předseda vlády i zpravodaj souhlasí.)

Zahajuji hlasování číslo 306. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 306 přítomno 130, pro 122, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu zákona: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 280, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování číslo 307. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 307 přítomno 130, pro 119, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu předsedovi vlády, děkuji panu zpravodaji. Končím projednávání bodu 95 sněmovního tisku 280.

 

Zahajuji projednávání bodu 98. Je to

98.
Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 122/ - třetí čtení

Prosím u stolku zpravodajů, aby zasedl pan poslanec Václav Horáček. Již vidím, že jste přítomen. Zpravodajem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj je pan poslanec Jan Bureš. Komplexní pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 122/3.

Otevírám rozpravu a ptám se, kdo se hlásí do této rozpravy. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím.

Přikročíme nejprve k hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu. Prosím pana zpravodaje o slovo.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji, paní předsedkyně. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já jenom v krátkosti. Tato materie neumožňuje, pokud bude tedy schválena, svolat zastupitelstvo v kratším termínu, než je obvyklá zákonná lhůta, a to v případě, že bude vyhlášen krizový stav. K tomuto návrhu Libereckého kraje, který se týkal pouze krajů a krajských zastupitelstev, byl podán komplexní pozměňovací návrh na půdě výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který tuto pravomoc rozšiřuje i na obce i na hlavní město Prahu. Bude tedy možné v případě vyhlášení krizového stavu svolat zastupitelstvo do dvou dnů s tím, že se bude moci na tomto zastupitelstvu výhradě projednávat otázka tohoto krizového stavu a body, které jsou s tím spojené.

Je to komplexní pozměňovací návrh, který je pod písm. A, který máte ve svých materiálech. Jiný pozměňovací návrh k tomuto bodu nebyl přijat. Proto tedy navrhuji, abychom hlasovali nejprve o tomto pozměňovacím návrhu a poté o zákoně jako celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Je námitka? Není. Budeme tedy hlasovat nejprve o komplexním pozměňovacím návrhu, tak jak jsme s ním byli seznámeni. Prosím o stanoviska. (Poslanec Horáček i poslanec Bureš vyslovují souhlas.)

 

Zahajuji hlasování číslo 308. Táži se, kdo je pro přijetí tohoto komplexního pozměňovacího návrhu. Kdo je proti?

V hlasování číslo 308 přítomno 131, pro 125, proti 1. Komplexní pozměňovací návrh byl přijat.

 

Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 122, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování číslo 309. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 309 přítomno 132, pro 123, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem zákona Sněmovna vyslovila souhlas. Končím projednávání bodu 98 sněmovního tisku 122.

 

Zahajuji projednávání bodu 112. Je to

112.
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2010
/sněmovní tisk 354/

Předloženou zprávu projednal hospodářský výbor, usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 354/1. Prosím zpravodaje pana poslance Jana Husáka, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jan Husák: Dobrý pozdní večer. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, hospodářský výbor projednal tuto zprávu na své 14. zasedání 15. června a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2010." Doporučuji takto schválit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otevírám všeobecnou rozpravu, nemám do ní přihlášky. Hlásí se prosím někdo? Nehlásí se nikdo. Končím všeobecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Prosím pana poslance Husáka, aby v podrobné rozpravě odkázal na usnesení, které máme k dispozici.

 

Poslanec Jan Husák: Odkazuji na usnesení, které máte ve svých tiscích, tak jak jsem ho zde přečetl.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí se nikdo, končím podrobnou rozpravu.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jsme s ním byli seznámeni a jak je máme předloženo v písemné podobě.

Zahajuji hlasování číslo 310. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 310 přítomno 132, pro 126, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Prosím, zůstaňte ještě. Ještě neskončila schůze.

Návrh byl přijat. Končí tím projednávání bodu 112 sněmovního tisku 354.

 

Dámy a pánové, nebyly projednány dva body schváleného pořadu schůze. Bod číslo 88, o tom jsem vás již informovala, bod číslo 96, což mělo být třetí čtení, zjednodušeně řečeno zákona o České televizi. Kvůli lhůtě nebylo možno tento návrh projednat. Čili tyto dva body musíme vyřadit z pořadu schůze, abychom ji mohli ukončit.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 311. Ptám se, kdo souhlasí, aby bod 88 a bod 96 byly vyřazeny z pořadu 19. schůze Poslanecké sněmovny. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 311 přítomno 130, pro 110, proti 10. Tyto dva body jsme vyřadili z pořadu schůze.

 

Dámy a pánové, tímto posledním hlasováním, za které vám děkuji tak jako za celou účast, jsme se vyrovnali s pořadem 19. schůze Poslanecké sněmovny. Končím tuto schůzi. Děkuji vám všem, kteří jste v jejím průběhu aktivně vystupovali, a tím jsme skončili celou 19. schůzi Poslanecké sněmovny.

Příjemný večer.

 

(Schůze skončila ve 21.09 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP