(20.50 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Znamená to, že chcete všechna písmena jako celek, A jako celek, B jako celek, C jako celek. (Souhlas.) Pan poslanec Doktor k návrhu procedury.

 

Poslanec Michal Doktor: Já se velmi omlouvám, poprosím pana zpravodaje, aby mi naslouchal. Vzhledem k tomu, že návrh pana poslance Krupky je formulován jako pozměňující návrh k usnesení výboru, neb on žádá, aby některé části usnesení výboru byly vypuštěny, mělo by správně být hlasováno nejdříve o jeho návrhu, tím bude upraven ten základní text usnesení výboru, pak o pozměňujícím návrhu mém a pak o usnesení výboru jako celkovém textu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji panu kolegovi. I tento postup je přípustný, a já tedy opravím svůj návrh. Nejprve bychom hlasovali o písmenu C jako celku, poté bychom hlasovali o písmenu B, což je pozměňovací návrh pana kolegy Doktora, a na závěr o písmenu A také jako celku, což je návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Osobně si myslím, že je přípustný i ten můj postup, ale ten, který navrhl pan kolega Doktor je jasnější a bude v něm asi méně zmatku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nějaká námitka proti této proceduře? Pro jistotu ji schválíme.

 

Zahajuji hlasování číslo 299. Kdo souhlasí s navrženou procedurou? Kdo je proti?

Hlasování číslo 299, přítomno 141, pro 112, proti 1. Proceduru jsme si schválili.

 

Prosím o první návrh a prosím též o stanoviska.

 

Poslanec Jan Bureš: Takže nejprve bychom hlasovali o návrhu, který je pod písmenem C. Je to pozměňující návrh kolegy Jaroslava Krupky k usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Poslanec Krupka - souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 300. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 300, přítomno 141, pro 96, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Já vás odhlašuji, protože je nás tady určitě méně. Prosím, abyste se znovu přihlásili, a budeme pokračovat dalším návrhem. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana kolegy Doktora, který je uveden pod písmenem B. Stanovisko zpravodaje je nesouhlas.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanovisko pana poslance Krupky. (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování číslo 301. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 301, přítomno 112, pro 5, proti 84. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji. Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu, který je uveden pod písmenem A, který byl již pozměněn pozměňovacím návrhem pana kolegy Krupky. Stanovisko zpravodaje je souhlas. (Poslanec Krupka - doporučuje.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 302. Kdo je pro návrh? Proti návrhu?

Hlasování číslo 302, přítomno 120, pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jaroslava Krupky, Stanislava Polčáka, Kristýny Kočí, Zbyňka Stanjury a Jiřího Petrů na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 259, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování číslo 303. Ptám se, kdo je pro návrh zákona. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 303, přítomno 122, pro 97, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas.

 

Děkuji panu navrhovateli, panu zpravodaji. Končím projednávání bodu 93, sněmovního tisku 259.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

94.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 275/ - třetí čtení

Za navrhovatele zaujme stanovisko pan ministr zemědělství Ivan Fuksa, který zastoupil pana ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Je omluvena taktéž zpravodajka paní poslankyně Jana Kaslová, místo ní se ujme této role pan poslanec Stanislav Polčák. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 275/2.

Otevírám rozpravu. Nemám do ní písemné přihlášky. Ptám se, zda se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo. Rozpravu končím. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Prosím o slovo pana zpravodaje.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedkyně, pokud jde o tento návrh zákona, zde jsou pozměňovací návrhy rozdány, tak jak jste uvedla, ve sněmovním tisku 275/2. Jedná se pouze o drobné legislativně technické úpravy. Tudíž navrhuji proceduru takovou, že bychom je přijali jako celek, jsou pod písmeny A1 až A4, a následně bychom schválili návrh zákona ve znění tady těchto pozměňovacích návrhů legislativně technických úprav.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, je námitka proti takovémuto postupu? Není.

 

Budeme tedy hlasovat o návrzích A1 až A4, tedy o návrzích pod písmenem A jako celku. Požádám o stanoviska pana zpravodaje i pana ministra. (Obě stanoviska kladná.)

Zahajuji hlasování číslo 304. Prosím o souhlas. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 304, přítomno 128, pro 107, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy hlasování o zákonu jako celku: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 275, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování číslo 305. Ptám se, kdo je pro návrh zákona. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 305, přítomno 130, pro 118, proti 1. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím projednávání bodu 94, sněmovního tisku 275.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 95. Jde o

95.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 280/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zaujal místo předseda vlády Petr Nečas a též zpravodaj výboru pro obranu pan poslanec Zdeněk Boháč. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 280/2.

Otevírám rozpravu. Prosím o vaše přihlášky do ní. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Slovo má zpravodaj pan poslanec Zdeněk Boháč. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP