(11.10 hodin)
(pokračuje Tejc)

Pokud se týká otázky podjatosti, ta je myslím docela dobře nastavena. Uvidíme, jak bude fungovat v praxi. Rozhodně ale nesouhlasím s tím, jak se několikrát v důvodové zprávě Ministerstvo spravedlnosti snaží naznačit, že v té chvíli v zásadě postavení obou stran bude rovné. Ano, tato novela umožní, aby lidé více si všímali toho, jaké rozhodnutí činí. Budou vědět, že vstupují do rozhodčího řízení, budou vědět, že se vyhýbají pravomoci soudu. Obávám se ale, že na základě zkušeností, které máme, ani to nebude znamenat, že mají svobodné postavení při onom rozhodování.

My jsme jako sociální demokraté proto navrhovali v minulosti už dvakrát, aby v rámci spotřebitelských úvěrů nebylo možné uzavírat rozhodčí doložky vůbec, a jsem přesvědčen, že by se nenaplnila hrozba, že by tady byly statisíce žalob ročně, které by zablokovaly soudy, právě proto, že řada oněch věřitelů, nebankovních poskytovatelů úvěrů, by zcela jistě ani nežalovala tyto částky, protože by věděla velmi dobře, že jsou v rozporu s dobrými mravy.

Rozšíření možností napadnout rozhodnutí rozhodce, které zvolilo ministerstvo, je v zásadě vyvážené. Tam myslím, že naopak s tímto můžeme souhlasit a je to snaha o rozšíření možností, kdy může být toto rozhodnutí napadeno právě v případě, že by bylo zcela jednoznačně v rozporu s dobrými mravy.

Na závěr tedy lze konstatovat, že sociální demokracie podpoří tento návrh zákona, byť si myslíme, že je nedostatečný. Budeme se snažit přesvědčit ministerstvo a další poslance a poslankyně na jednání ústavněprávního výboru, že by bylo dobré některé pasáže zákona změnit, ale jak říkám, jsem rád, že Ministerstvo spravedlnosti snad i díky tlaku v koalici, snad i díky tomu, jaká debata probíhala na půdě Poslanecké sněmovny při projednávání našeho návrhu o spotřebitelských úvěrech, vykročilo podle mého názoru správnou cestou. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Jeronýmu Tejcovi. Nyní je přihlášena paní kolegyně Ivana Weberová. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, já na rozdíl od svého předřečníka jsem s tímto návrhem novely zákona o rozhodčím řízení velice spokojena a jsem ráda, že vláda dodržela své slovo a pan ministr spravedlnosti svůj slib v tom směru, že když jsme tady debatovali v prosinci minulého roku nad zákonem o spotřebitelském úvěru, který navrhovala právě sociální demokracie, sliboval, že novela zákona o rozhodčím řízení se již opravdu připravuje a bude zde na jaře letošního roku. Takže tady vidíme, že slib byl dodržen.

Musím říct, že z mého pohledu vidím, že pojistky, které jsou v novele dány spotřebitelům, jsou více než dostatečné pro to, aby zde nedocházelo již k dalšímu zneužívání, jako jsme toho byli svědky v nedávné minulosti. A myslím si, že i to, že osoba rozhodce v případě spotřebitelského sporu musí mít vysokoškolské právnické vzdělání, v souladu s dalšími pojistkami, které jsou v zákoně uvedeny, tak si myslím, že to bude určitě dostatečné pro to, aby nedocházelo k poškozování práv spotřebitelů. Z mého pohledu opravdu ochrana je více než dostatečná.

Myslím si, že bychom měli klást také důraz na prevenci, na nějakou osvětu, finanční gramotnost a na to, aby spotřebitelé nebyli bráni za osoby bez vlastního rozumu a bez nějaké odpovědnosti. Musí všichni dbát o svá práva a nepodepisovat smlouvy bez jakékoliv rozvahy.

Takže já zcela se připojuji k názoru podpořit tento návrh do druhého čtení. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Weberové a zeptám se, zda někdo dále se chce přihlásit do obecné rozpravy. Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Má někdo jiný návrh na přikázání? Není tomu tak.

 

I přes mračení pana poslance Marka Bendy zahajuji hlasování číslo 183 a táži se, kdo souhlasí s přikázáním ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 183, přítomno 162, pro 112, proti nikdo. Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru ústavně právnímu.

 

Tím končí projednávání bodu 52, sněmovního tisku 371 v prvém čtení.

Než zahájíme další bod, seznámím vás se dvěma omluvami, které mi byly doručeny. Omlouvá se místopředsedkyně Sněmovny Kateřina Klasnová, a to od 12 hodin z pracovních důvodů a od 14 hodin z pracovních důvodů též se omlouvá pan poslanec Paroubek.

 

Zahajuji nyní projednávání dalšího bodu. Je to

22.
Návrh poslanců Jaroslava Krupky, Stanislava Polčáka, Kristýny Kočí,
Zbyňka Stanjury a Jiřího Petrů na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správya o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,zákon č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 259/ - druhé čtení

Prosím, aby za navrhovatele vystoupil jako první pan poslanec Jaroslav Krupka.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi jenom, abych stručně uvedl v druhém čtení materiál, který nyní projednáváme. Novelu zákona o informačních systémech veřejné správy a dalších zákonů jsme předjednávali před nějakou dobou. Já jsem názorně vysvětloval, co nás vedlo jako skupinu poslanců k tomu, že jsme tento návrh podali. Chci zdůraznit, že tento návrh byl konzultován s Ministerstvem vnitra jako s gesčním ministerstvem. Z toho také vyplynulo, že poměrně široká škála možností, kdy na začátku bylo stanoveno, že by CzechPointy mohly být zřízeny i v jiných místech než v konečné fázi v bankách, nakonec se to zredukovalo pouze na tuto instituci s důrazem právě na zvýšenou kontrolu práce s daty, která v mnohých případech bývají citlivá a osobní.

Na základě tohoto materiál byl projednáván ve výboru pro veřejnou správu, jehož zprávu a usnesení určitě přednese zpravodaj. Na druhé straně jenom chci zdůraznit, že v rámci prvního projednávání jsem tady vyzval Poslaneckou sněmovnu, pokud bude zájem předložit určité pozměňovací návrhy, aby byly předloženy. Je pravdou, že jsme dostali poměrně širokou škálu pozměňovacích návrhů, nicméně ty byly většinou projednávány a vznikly na úrovni resortních ministerstev, resp. vznikly po projednání v radě vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, ale přesto tato škála byla námi předložena Ministerstvu vnitra, aby nám doporučilo jako gesční ministerstvo, kterými těmito návrhy se máme zabývat. Z toho důvodu i věci týkající se - to jenom pro upřesnění - sociální karty, případného rozšiřování poskytování výpisů ze zdravotních pojišťoven byly ze strany ministerstva v dané chvíli nedoporučeny, a proto ani nejsou zahrnuty v usnesení tohoto výboru a nebyly ani dále projednávány. Přestože jsme tyto věci důkladně projednali, vyskytly se některé připomínky a potom po dohodě celého výboru došlo k mimořádnému a opakovanému zasedání, kde jsme některé věci znovu projednali. Přijala se výstižnější vyjádření legislativní. A jediná věc, která tam byla doplněna - a zase to zcela jistě zdůvodní a řekne pan zpravodaj - že jsme tam doplnili věc týkající se zřízení seznamu datových schránek, protože se ukázalo z praxe, že někdy činí potíže při doručování taková ta zjednodušená snaha vyhledávat adresáta bez toho, aniž bych si našel úplné detaily, a proto toto bereme jako vhodnou pomůcku, kterou nám doporučilo Ministerstvo vnitra.

Jenom chci ve svém úvodním slově avizovat, že se ještě přihlásím do podrobné rozpravy, protože tam vznikl i dotaz na výklad propojení portálu veřejné správy s informačním systémem datových schránek. Proto si dovolím navrhnout, abychom měli prostor mezi druhým a třetím čtením ještě o této věci jednat, že bude alternativa k usnesení výboru, a s tím bych vás seznámil v podrobné rozpravě.

Z mé strany jako úvodní slovo beru, že by mohlo být postačující, a děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP