(11.20 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Krupkovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení tohoto výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisky 259/2 a 3. Prosím o slovo zpravodaje výboru pana poslance Jana Bureše.

 

Poslanec Jan Bureš: Vážená paní předsedkyně, vážený zbytku vlády, kolegyně a kolegové, vystoupit po panu předkladateli je velmi obtížné, protože ta šíře jeho záběru, kterou tady prezentoval, dosahovala až téměř epických rozměrů, takže k tomu se velmi těžko něco dodává.

Já mohu pouze dodat takovou klasickou věc, tedy oddeklamuji tady připravený materiál, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj tento tisk projednal na své 12. schůzi, nejprve tedy 18. května 2011, a přijal usnesení, které však na své schůzi 13., která se sešla 15. června, tedy ve středu, revokoval a přijal konečné usnesení k tomuto tisku, které zní: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 259 projednal a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Text návrhu jste obdrželi jako sněmovní tisk 259/3. Velmi podrobně vás s ním seznámil zástupce předkladatele.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku. Pan poslanec Stanislav Polčák. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl pouze poukázat na to, že výbor pro veřejnou správu návrh projednal skutečně podruhé a jistá interpretační slabá místa původní předlohy změněné pozměňovacím návrhem, který byl ve výboru předtím schválen, byla nahrazena podle mého názoru dostatečným způsobem možnost, že by někdo do datových schránek na takzvaně účet volaného, to znamená, že vy byste platili za příjem datových zpráv, aniž byste o tom tedy museli zcela vědět, že by to skutečně byl vědomý souhlas příjemce datových zpráv za dodávání datových zpráv, je tím novým pozměňovacím usnesením, kterým bylo revokováno usnesení výboru ze 12. schůze, tak tato možnost je vyloženě vyloučena. Dnes po změně předlohy, jak vám byla představena navrhovatelem a odůvodněna i zpravodajem, se k této změně potřebuje úředně ověřeného podpisu dané osoby. I další jakési slabší místo, které v původní předloze bylo ve změně pozměňovacího návrhu, bylo rovněž z § 6f odst. 4 odstraněno.

Takže já si myslím, že základní slabá místa, která v pozměňovacím návrhu původním byla, byla revokačním usnesením našeho výboru odstraněna. Proto se přimlouvám za to, aby ten návrh byl tedy způsobilý projít do dalšího třetího čtení v rámci legislativního procesu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Polčákovi. Je někdo, kdo se chce přihlásit do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu. Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážená paní předsedkyně, ministři vlády, dámy a pánové, já se obracím s prosbou především na předkladatele o zamyšlení. Možnost rozšířit jimi navrhované ambice tak, aby byly po mém soudu více v souladu s rovným zacházením především tedy před zákonem, ale především s rovnou soutěží.

Pan předkladatel, pan kolega Krupka, naprosto správně popsal onen bod té cesty přijímání institutu CzechPOINTu a tohoto informačního kanálu organizovaného státem, kdy zněl jednoznačný požadavek, aby při splnění kvalifikačních předpokladů mohl provozovat tento systém v uvozovkách každý. Neberte mě, prosím, za slovo. Na základě usnesení výboru budou moci napříště, bude-li toto usnesení přijato, provozovat takové kontaktní místo banky. Já mám za to, že tím kontaktním místem má být v souladu se zákonem o bankách a také v souladu s dohledovou praxí České národní banky více peněžních nebo finančních institucí, takto je to správné. A navrhuji, aby v zákoně za slovo "banka" byla vložena slova "nebo platební instituce".

Víte, já myslím, že má-li stát organizovat z peněz daňových poplatníků systém, který nenarušuje trh a zachovává rovný přístup k službě, pak musí říci, co ten, který má právo k přístupu k používání nějakého systému splnit, a pakliže tyto atributy, tyto kvalifikační předpoklady splní, že má mít právo provozovat ten systém. Považuji za poněkud nešťastné, i když chápu, že ambice s ohledem na bezpečí dat a s ohledem na některá úskalí systému, který je postupně budován a zvyšován ve své kapacitě, prostě má své limity, přes které zatím není možné jít, ale říci cestou pozitivního výčtu, že z finančních institucí to budou právě a jenom banky a nebudou to už ostatní instituce splňující určité kvalifikační předpoklady, a já nevím, jak bylo nalezeno dělítko mezi bankami a těmi ostatními, jen z textu chápu, že napříště budou moci CzechPOINTy poskytovat a provozovat banky, ale už to nebudou ostatní hráči na trhu. Já bych byl rád, aby když už je ten systém organizován a placen daňovými poplatníky, aby byl také používán k férové soutěži, aby všichni, kteří splní předpoklady, měli možnost takový systém provozovat.

Ono to má své praktické stránky spočívající především v limitu bariér vytvářených tím, že ten, kdo takový systém provozovat nemůže, má zjevně horší možnost kvalifikovaným způsobem komunikovat, ale také zkontrolovat osoby přicházející například v tomhle případě do banky, v tom jiném dejme tomu do nějaké úvěrové instituce a žádající o úvěr, protože když nebude pracoviště vybaveno systémy, které předpokládají zpracování dat, která procházejí tím unikátním systémem, tak prostě nebude možné takového člověka zkontrolovat, bude to zjevně překážka na trhu, kterou si myslím, že je zbytečné, abychom organizovali zněním zákona.

Pozměňovací návrh nebudu číst, neb jsem jej rozdal písemnou formou, a tudíž jej máte všichni k dispozici. Mé vystoupení je v zásadě důvodovou zprávou a prosbou k vám všem, abyste se zamysleli, zda je možné, aby stát za peníze daňových poplatníků organizoval systém, který bude přístupný pouze někomu, a to formou pozitivního výčtu v zákonu, nebo stát řekne: toto jsou mé kvalifikační předpoklady a každý z vás, kdo je splní, má možnost takový systém používat. Že musí být samozřejmě v té schopnosti dostát závazku zkoušen, podrobován testu, zda systém, do kterého vstoupil, neporušuje, neporušuje pravidla, neporušuje samozřejmě práva a povinnost obezřetnosti, schopnost chránit data, ke kterým má přístup, to je zjevné. Ale myslím, že stát má říct: toto jsou rovná pravidla platná pro všechny, a pak všichni, kdo je splní, mají přístup, a neměl by říkat: banky mohou, ti ostatní nemohou.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Doktorovi. Jsme v podrobné rozpravě. Prosím do podrobné rozpravy se hlásí pan poslanec Krupka. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, tak jak jsem avizoval ve svém úvodním slovu, dovolil bych si načíst pozměňovací návrh, který vychází z usnesení výboru pro veřejnou správu, který vám byl prezentován jako sněmovní tisk s indexem 3. Je to usnesení 408/A ze 13. schůze výboru pro veřejnou správu, kde v podstatě můj pozměňovací návrh bude spočívat v tom, že je totožný s celým textem usnesení výboru, až na to, že se vypouštějí dvě věty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP