(15.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Kdybychom chtěli a měli v úmyslu zaměstnanecké penzijní pojištění zavést, pak by ta transpozice byla mnohem širší. Takže ne, je to ta minimalistická varianta, která splňuje podmínku, ale současně vláda říká: ne, nemáme v úmyslu zavést zaměstnanecké penzijní pojištění v České republice, a upřímně řečeno, i v tom rozsudku soudního dvora je explicitně řečeno, že nás k tomu nic nenutí.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Opálka. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, když se podíváte na tento zákon, tak zjistíte, že už třetí volební období přistupujeme neustále na základě podnětů Evropské komise k novelám. Já osobně mám taky problémy se zaměstnaneckým penzijním pojištěním vzhledem k tomu, že stabilita našich firem a zkušenosti z kampeliček jsou jednoznačné. Ale na druhé straně musím říci, že je to jedna z možných forem, která by mohla u velikých zaměstnavatelů, tam, kde dochází k daleko rychlejšímu opotřebování fyzických sil, to znamená v hornictví, hutnictví, chemickém průmyslu, být určitým řešením na předdůchod a mohla by vytvářet pro tyto zaměstnanecké kategorie formu, jak odejít do starobního důchodu předtím, než to stanoví zákon, v dnešní době zákon č. 155/1995 Sb.

Mě jenom zaráží, že jednotlivé vlády nedokázaly v těch legislativních úpravách nikdy promítnout tu situaci tak, aby už Evropská komise byla spokojená. Takže jsem chtěl učinit dvě poznámky. Jednu, že možná do budoucna to bude určitá platforma, jak řešit situaci v těžkých povoláních, a jednu na stranu ne této, ale i těch předchozích vlád, že se nějak pořád nedaří sladit harmonizaci českého práva s tím evropským.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a nyní je přihlášen pan ministr Drábek, kterému předáváme slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní místopředsedkyně. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jenom krátkou reakci na vystoupení kolegů Sedi a Opálky. Skutečně je to tak, že my se tématem penzijního zajištění, abych použil obecnější termín, u profesí, kde je vyšší stupeň opotřebení ať už z důvodu vysoké fyzické nebo psychické námahy, tak se tím velmi intenzivně zabýváme. Dokonce tuto otázku diskutujeme i na půdě tripartitního vyjednávání a postupujeme v tom vyjednávání tak, že do konce června chceme společně se sociálními partnery identifikovat možné varianty postupu tak, abychom mohli tímto směrem pokročit dál.

Ale na druhé straně musím říci, že toto je čistě harmonizační zákon, který s tím úplně nesouvisí. Pokud my budeme volit varianty postupu v případném tzv. předdůchodu, jak o tom mluvil kolega Opálka, tak jsem přesvědčen, že tam budou i varianty, které jdou mimo rámec této harmonizační předlohy. Proto si také myslím, že je velmi vhodné, abychom ukončili tu situaci, kdy naše legislativa není úplně harmonizována v této oblasti. To tento návrh zákona zajišťuje a další kroky už potom budeme provádět s ohledem na analýzy, které jsou k dispozici. Ale také i zkušenosti ze zahraničí, ale také historické kořeny, protože penzijní připojištění - já o tom nechci dlouho mluvit - ale má nějaký historický vývoj, je opodstatněné v zemích, kde je nějaká historická kontinuita. To jsou všechno otázky, které v tuto chvíli budeme řešit především na tripartitní půdě.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji panu ministrovi. Teď se ptám, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak a já končím obecnou rozpravu.

Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 366 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 159 z přihlášených 146 pro 121, proti nikdo. Tento návrh usnesení byl schválen.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Hlásí se pan zpravodaj, prosím.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval ve své zpravodajské zprávě, dovolím si načíst opravu legislativně technických, písemných, gramatických a tiskových chyb, tak jak ji předložil legislativní odbor Kanceláře Poslanecké sněmovny k tisku 366.

Za prvé k bodu 3 tohoto tisku. V odstavci 1 se slova "příslušný předpis Evropské unie" nahrazují slovy "příslušné předpisy Evropské unie".

Za druhé k bodu 4. V písmenu b) se za slovy "v bodě 1 a 2" tečka nahrazuje čárkou.

Za třetí k bodu 8. Bod 8 zní: V § 3 odst. 1 se za slova "České republice" vkládají slova "podle této části zákona".

Za čtvrté k bodu 11. V návětí se slovo "která" nahrazuje slovem "které".

A za páté k bodu 11. V § 10b v písmenu a) se za slovy "její činnosti nebo" slovo "o" zrušuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli chce mít závěrečné slovo ještě navrhovatel nebo pan zpravodaj. Nechtějí. Můžeme tedy přikročit k hlasování o přednesených návrzích.

 

Nejprve tedy přikročíme k hlasování o legislativně technických úpravách, tak jak je zde přednesl pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 160 z přihlášených 147 pro 114, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A nyní můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky, a o změně zákona čl. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 366, ve znění schválených úprav."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 161 z přihlášených 149 pro 125, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP