(15.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Já se ptám, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak, já tedy končím rozpravu.

 

Přikročíme k hlasování o usnesení, které zde přečetla paní zpravodajka, paní poslankyně Gabriela Pecková.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 158, z přihlášených 135 pro 117, proti 1. Tento návrh byl přijat. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Přistoupíme nyní k projednávání bodu číslo 38. Je jím

38.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti
institucízaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie
nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském
prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 366/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji tedy, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Nyní prosím, aby se z pověření vlády ujal slova ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vás požádal o schválení návrhu zákona, jehož praktický dopad nebude žádný.

V roce 2003 byla schválena směrnice EU o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, která ukládá členským státům transponovat některé články předmětné směrnice do svého primárního práva. Česká republika tak nikdy neučinila, neboť žádná vláda nenavrhovala zavést zaměstnanecké penzijní pojištění do našeho penzijního systému, tudíž se Česká republika domnívala, že toto se na ni nevztahuje. Evropský soudní dvůr však v roce 2008 rozhodl na základě žaloby Evropské komise, že byť jako členských stát nemáme v úmyslu zavést zaměstnanecké penzijní pojištění, jsme přesto povinni příslušné články příslušné směrnice implementovat do svého právního řádu. Současně ale soud také konstatoval, že nás ovšem nic nenutí zavést zaměstnanecké penzijní pojištění, jenom musíme mít ty články implementovány. Přeloženo do češtiny, věšet se nemusíme, ale ten provaz musíme mít připraven, kdyby snad to někdy někoho napadlo.

Vzhledem k tomu, že už je to po rozsudku Evropského soudního dvora, velmi si vážím toho a chci poděkovat opozici, že nebylo vzneseno veto, a prosím o schválení v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, věšet se nemusíme skutečně, ale zákon bychom měli přijmout, poněvadž hrozí na základě žaloby Komise EU sankce 22 364 eur za každý den prodlení po vynesení dalšího rozsudku rozhodnutí soudního dvora.

Já bych také chtěl poděkovat opozici, že neuplatnila právo veta, poněvadž ten zákon přijmout musíme. Vzhledem k tomu, že České republice by jinak hrozila škoda, vláda tedy navrhla transpozici oné směrnice. A protože tato původní směrnice byla v mezidobí novelizována dvěma dalšími směrnicemi, tak vězte, že předložený návrh zákona obsahuje i transpozici nejen té původní směrnice, ale i té poslední novely.

Já samozřejmě doporučuji přijmout tento návrh zákona. Avizuji, že v podrobné rozpravě, tak jak umožňuje § 90 odst. 2, načtu legislativně technické opravy chyb tohoto vládního návrhu, tak jak navrhla parlamentní legislativa. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, v úvodu svého vystoupení chci poděkovat nepřítomnému panu předsedovi vlády za jeho písemnou odpověď na moji ústní interpelaci, která se vztahovala k vysokému počtu soudních řízení České republiky s EU a shodou okolností se vztahuje i k tomuto projednávanému bodu.

Vládní návrh zákona reaguje podle důvodové zprávy na rozhodnutí soudního dvora EU ze dne 14. ledna 2010, kdy soudní dvůr konstatoval, že Česká republika netransponovala články směrnice EP a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003. Komise navrhuje, aby soudní dvůr EU uložil naší zemi finanční sankci ve výši 5 644 eur za každý den tohoto období. Zároveň komise navrhla, aby České republice byla uložena povinnost zaplatit 22 364 eur za každý den prodlení v přijetí požadované právní úpravy po vynesení druhého, tj. sankčního rozsudku.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, údajným důvodem netransponování směrnice byla skutečnost, že Česká republika nemá zavedené zaměstnanecké penzijní pojištění, a tedy neexistuje ani právní úprava k povolování těchto institucí. Proto se chci zeptat pana ministra, možná pana ministra Drábka, zda jejich navrhovaná reforma by neměla umožnit vznik těchto zaměstnaneckých penzijních fondů, a to právě s pohledem na jejich uplatňování v Evropské unii.

Dne 24. listopadu 2010 byla přijata další směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU, která se opět týká zaměstnaneckého penzijního pojištění. Chci se zeptat, zda v projednávaném vládním zákoně je již i tato směrnice transponována. A pokud není, zda nehrozí naší zemi opět nějaká žaloba Evropské komise. Děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji panu poslanci Seďovi. Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já jenom odpovím panu poslanci Seďovi. Tak jak to předkládáme, předkládáme opravdu tu minimalistickou variantu, kde naplňujeme požadavek Evropského soudního dvora, aniž bychom měli v úmyslu zaměstnanecké penzijní pojištění - aniž bychom měli v úmyslu zaměstnanecké penzijní pojištění zavést. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP