(12.40 hodin)

 

Poslanec Petr Bendl: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod bodem B pana poslance Hojdy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanoviska prosím. (Zpravodaj nedoporučuje.) Pan ministr nesouhlas.

 

Zahajuji hlasování číslo 145. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 145 přítomno 74, pro 25, proti 108. Návrh přijat nebyl. Prosím dál.

 

Poslanec Petr Bendl: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod bodem C2 pana poslance Humla.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím stanovisko. (Zpravodaj nedoporučuje.) Pan ministr také nesouhlas.

 

Zahajuji hlasování číslo 46. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 146 přítomno 174, pro 60, proti 84. Návrh přijat nebyl. Prosím o další návrh.

 

Poslanec Petr Bendl: Nyní znovu pod bodem C, tentokrát bod C3, návrh pana poslance Humla.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanovisko? (Zpravodaj doporučuje.) Pan ministr nesouhlas.

 

Zahajuji hlasování číslo 147. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 147 přítomno 174, pro 83, proti 23. Návrh nebyl přijat. Prosím dál.

 

Poslanec Petr Bendl: Nyní bychom rozhodli o pozměňovacím návrhu pana poslance Humla pod bodem C1.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanoviska, prosím. (Zpravodaj doporučuje.) Pan ministr nedoporučuje.

 

Zahajuji hlasování číslo 148. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 148 přítomno 174, pro 83, proti 28. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Petr Bendl: A nyní bychom rozhodli o pozměňovacím návrhu pod bodem D, to je můj pozměňovací návrh.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pod bodem D. Stanoviska, prosím. (Zpravodaj doporučuje.) Pan ministr nesouhlas.

 

Zahajuji hlasování číslo 149. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 14 přítomno 174, pro 57, proti 43. Návrh přijat nebyl.

 

Tím jsme tedy vyčerpali všechny návrhy, o nichž mělo být hlasováno. Ujišťuji se u pana zpravodaje. Asi ano, bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Petr Bendl: Omlouvám se, bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 300, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Stanovisko pana zpravodaje prosím. (Doporučuje.) Pan ministr doporučuje.

Zahajuji hlasování číslo 150 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 150 přítomno 175, pro 135, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končí tím projednávání bodu 81 sněmovního tisku 300. Děkuji panu zpravodaji a děkuji též panu ministrovi.

 

Zahajuji projednávání bodu 97. Jedná se o

97.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 211/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místo senátor Jan Hajda, a také pan zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Miroslav Jeník je přítomen. Oznamuji, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 211/3.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Miroslav Jeník: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ve druhém čtení byl načten pozměňovací návrh pana kolegy Papeže víceméně technického charakteru, který jste obdrželi. Jinak tam nebyly pozměňovací návrhy.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Čili je před námi pouze tento jeden návrh. Myslím, že není třeba, abychom hlasovali o proceduře. Žádnou námitku nevidím,

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu, který je uveden v tisku 211/3. Je to návrh pana poslance Jiřího Papeže. Ptám se na stanoviska pana zpravodaje. Doporučuje. Pan senátor? Také doporučuje.

Zahajuji hlasování číslo 151. Táži se, kdo souhlasí s tímto pozměňovacím návrhem. Kdo je proti?

V hlasování číslo 151 přítomno 173, pro 121, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu zákona jako o celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 211, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Zahajuji hlasování číslo 152. Ptám se, kdo je pro tento návrh, tedy pro přijetí zákona. Kdo je proti?

V hlasování číslo 152 přítomno 174, pro 136, proti 10. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji jak panu zpravodaji, tak panu senátorovi. Tím končí projednávání bodu 97, sněmovního tisku 211.

Pan senátor žádá ještě o slovo.

 

Senátor Jan Hajda: Vážená paní předsedkyně, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, děkuji vám za přijetí této technické normy, která usnadní práci při budování infrastruktury především starostům. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu senátorovi Janu Hajdovi.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 42. Je to

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 347/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Prosím, pane ministře, o vaše slovo. (Hluk v sále.)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Prosím o klid v jednacím sále!

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Dovolte, abych vám jménem vlády České republiky předložil návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a některé další zákony. Těmito dalšími zákony jsou: zákon o některých službách informační společnosti, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o ochraně osobních údajů a zákon, kterým se mění zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání.

Předložený návrh zákona má za cíl implementovat do českého právního řádu revidované znění evropského regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací. Tento právní rámec zahrnuje rámcovou směrnici, přístupovou směrnici, autorizační směrnici, směrnici o univerzální službě a směrnici o soukromí a elektronických komunikacích.***
Přihlásit/registrovat se do ISP