(12.30 hodin)
(pokračuje Chalupa)

Dámy a pánové, zároveň se ukládá - prováděcí nařízení stanoví kompetenci pro Ministerstvo životního prostředí ověřovat potvrzení pro produkty z tuleňů dovezené ze tří (třetích?) zemí na žádost celních orgánů, opět v kompetenci České inspekce životního prostředí.

Vedle transpozičních ustanovení zakládá předložený návrh zákona nové zmocnění pro vydání vyhlášky Ministerstvu životního prostředí, ovšem teď už opravdu důležité, kterou se stanoví výše náhrady nákladů na péči o exempláře zadržované v záchranných centrech, za porušení zákonných pravidel pro obchodování s nimi. Účelem je stanovit pevné sazby vyúčtování péče, které dosud pouze probíhalo na smluvní rovině. V záchranných centrech je každoročně umístěno několik desítek exotických ptáků, zejména papoušků, a několik stovek plazů, zejména želv, ještěrů a hadů. Náklady na péči o tyto exempláře činí v průměru 1,7 mil. Kč ročně.

Dovolte mi rovněž doplnit, že implementace těchto požadavků dvou směrnic nebude mít zásadní dopad na státní rozpočet s ohledem na to, jak jsem již zmínil, že otázka produktů a chování tuleňů v České republice opravdu není příliš významná. A stejně tak dopad na fyzické i právnické osoby bude zanedbatelný. Stejně tak pro Ministerstvo životního prostředí - pevně věříme, že zátěž spojená s touto agendou bude víc než minimální. Děkuji pěkně.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Robina Böhnische o slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Vypadá to, že Sněmovna by si už zasloužila nějakou cenu Františka z Assisi či podobnou - po velrybách tuleni. Pan ministr mi v zásadě vybrakoval mou zpravodajskou zprávu, já si dovolím pouze shrnout dvě věci. První část té novely je adaptační a transpoziční, druhá část, troufnu si říci důležitější, se týká onoho zmíněného účtování za péči za zabavená zvířata ve smluvních zařízeních Ministerstva životního prostředí.

Já návrh podporuji a doporučuji ho k postoupení do výboru pro životní prostředí. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádné přihlášky. Táži se, zda se někdo hlásí do této rozpravy. Nehlásí se nikdo. Končím obecnou rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro životní prostředí. Ptám se, zda má někdo jiný návrh na přikázání. Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování číslo 140. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním výboru pro životní prostředí. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 140, přítomno 175, pro 135, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí. Tím jsme se vyrovnali s bodem 40 a končím projednávání sněmovního tisku 329 v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 80. Je to

80.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb.,
o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 291/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr dopravy Radek Šmerda. Prosím též, aby místo pana poslance Cempírka, který byl zpravodajem, zaujal místo pan poslanec Jan Husák, který se stane ve třetím čtení zpravodajem, a budeme se tomuto tisku nyní věnovat. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy předneseny nebyly, otevírám rozpravu ve třetím čtení. Táži se, zda se do ní někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 291."

Zahajuji hlasování číslo 141. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 141, přítomno 175, pro 113, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím končí projednávání bodu 80, sněmovního tisku 291, ve třetím čtení. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 81. Je to

81.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 300/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zůstává ministr dopravy Radek Šmerda. Požádám, aby k němu zasedl též zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Petr Bendl. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 300/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. K proceduře bych chtěl uvést tolik, že bych navrhl hlasovat o návrhu hospodářského výboru, tudíž o bodu A jako celku, pouze bych vyňal bod 3 a 14 a o něm hlasovat zvlášť, to je, zjednodušeně řečeno, osoba blízká. V případě, že bod 3 a 14 bude přijat, je hlasovatelný bod C a stejně tak i bod D. V případě, že by bod 3 a 14 jako celek neprošel, je bod C a D nehlasovatelný. Poté bychom hlasovali o bodu B, návrhu pana poslance Hojdy, následně o bodu C2 pana poslance Humla, C3 pana poslance Humla, bodu C1 a D - D jsem navrhoval já, C1 pan poslanec Huml. Toto je velmi zjednodušeně poměrně jednoduchá procedura, kterou navrhuji k hlasování k tomuto zákonu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zeptám se, zda má někdo námitku proti této proceduře. Nemá.

 

Zahajuji hlasování číslo 42. Táži se, kdo souhlasí s touto procedurou. Kdo je proti?

Hlasování číslo 142, přítomno 174, pro 132, proti 1. Proceduru jsme schválili. Prosím o přednesení prvního návrhu.

 

Poslanec Petr Bendl: Nyní bychom tedy rozhodli hlasováním o pozměňovacím návrhu, který podal hospodářský výbor, máte jej všichni ve sněmovním tisku 300/2 pod bodem A, vyjma bodů 3 a 14.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanoviska, prosím. (Zpravodaj: Doporučuji.) Pan ministr - souhlas.

 

Zahajuji hlasování číslo 143. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti návrhu?

Hlasování číslo 143, přítomno 173, pro 139, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Petr Bendl: Nyní bychom hlasovali o bodech 3 a 14, které jsou v usnesení hospodářského výboru, které jsme předtím vyňali.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Stanoviska, prosím. (Zpravodaj: Doporučuji.) Souhlas také pana ministra.

 

Zahajuji hlasování číslo 144. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 44, přítomno 174, pro 128, proti 13. Návrh byl přijat. Prosím o další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP