(12.00 hodin)

 

Poslanec Jan Vidím: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem F pořadové číslo 3. Nedoporučuji. (Navrhovatel: Nedoporučuji.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 134. Ptám se, kdo je pro návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 134 přítomno 185, pro 46, proti 103. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem F pořadové číslo 4. Nedoporučuji. (Navrhovatel: Nesouhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 135. Ptám se, kdo je pro návrh. A kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 135 přítomno 185, pro 46, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: A konečně přistoupíme k hlasování uvedenému pod bodem G. Doporučuji. (Navrhovatel: Souhlas.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 136. Ptám se na to, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování číslo 136 přítomno 185, pro 149, proti 1. Návrh přijat byl.

 

Poslanec Jan Vidím: Tím jsme, paní předsedkyně, vyčerpali všechny doplňující pozměňovací návrhy. Můžeme hlasovat o usnesení jako o celku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní zde mám žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili, a budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Petra Tluchoře, Petra Gazdíka, Kateřiny Klasnové, Marka Bendy a dalších na vydání zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji), podle sněmovního tisku 204."

Zahajuji hlasování číslo 137. Táži se, kdo je pro přijetí zákona. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 137 přítomno 175, pro 132, proti 33. (Potlesk.) Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji též panu zpravodaji. O slovo se nyní hlásí pan poslanec Lukša. Má slovo.

 

Poslanec Pavol Lukša: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já nechci zpochybňovat hlasování - jen pro proceduru jsem při hlasování číslo 125 hlasoval proti a na sjetině mám, že jsem hlasoval pro. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji panu poslanci Lukšovi. Je to oznámení pro stenozáznam. Ještě pan ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg žádá o slovo. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg: Přiznávám, že při hlasování 125 se mi to stejné stalo jako panu poslanci Lukšovi, čímž bych toto rád oznámil.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji vám, pane ministře. Mám zde ještě jednu omluvu. Dovolte mi, abych vás s ní seznámila. Z dnešního jednání se od 12 hodin do 15 hodin z důvodů zdravotních omlouvá pan poslanec Škárka.

Ukončila jsem tedy projednávání bodu 75, sněmovního tisku 204.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

39.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 376/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, ale upozorňuji Sněmovnu, že právě mi bylo sděleno veto proti tomuto postupu, a to od dvou poslaneckých klubů: KSČM a ČSSD.

Prosím, aby z pověření vlády tento návrh uvedl ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych vám předložil návrh novely, kterou se mění zákon o odpadech. Podstatou této změny je, zjednodušeně řečeno, snaha posílit zdroje programu Zelená úsporám. Já jsem v této Poslanecké sněmovně byl mnohokrát v interpelacích dotazován na to, jak to vypadá s programem Zelená úsporám, do kterého se přihlásilo a do kterého je nějakým způsobem vtaženo účastí na tomto programu skoro čtvrt milionu českých domácností.

Dámy a pánové, podle dosavadní právní úpravy je výnos z poplatků, které se platí při registraci vybraných vozidel, zjednodušeně řečeno vozidel z druhé ruky nebo vozidel do ČR dovezených, nikoliv od přímých výrobců, účelově vázán pouze na podporu sběru, zpracování, využití a odstraňování autovraků. Právě tato účelová vázanost se v tuto chvíli ukazuje jako ne zcela vhodná, protože v současné době dochází pouze k minimálnímu čerpání. Pro vaši představu: Na tomto kumulovaném účtu bylo v roce 2009 vybráno 670 mil. Kč, v roce 2010 605 mil. Kč a my předpokládáme, že do konce letošního roku to bude něco pod 400 dalších milionů korun, přičemž v loňském roce byla na likvidaci autovraků vyčerpána částka 38 mil. Kč, což bylo určeno na likvidaci vraků v počtu 89 tisíc kusů. Pokud se podíváme na statistiku vozového parku registrovaných vozidel v ČR z hlediska jejich průměrného stáří a z toho logicky i vyplývajícího vlivu na životní prostředí z hlediska emisí, zjistíme, že v ideálním případě, který bychom v ideálním stavu mohli dosáhnout, prosím ideálním a kondicionálem - mohli, je potřeba v tomto ohledu řešit otázku zhruba 2 mil. vozidel, která jsou ve věku nadprůměrném či velmi vysokém. Nicméně víme, že tohoto stavu není možné, a to ani technicky, dosáhnout v jednom nebo dvou letech, nicméně my předpokládáme optimisticky, že kdyby letos došlo k rozpohybování tohoto procesu, tak bychom nepoužili 38, ale 100 mil. Kč. Každý, kdo to jednoduše spočítá, zjistí, že by se tedy nejednalo o prostředky na 89 tis. vozidel, ale zhruba na 200 tis. vozidel. My předpokládáme, že k tomu nedojde, a jednání jak se zástupci autovraků, tak se Sdružením automobilového průmyslu, tak se Svazem dovozců automobilů, ani jeden z nich toto nepředpokládá. Vyplývá to také z toho, že je potřeba tento systém nově přenastavit a nalézt nové řešení tohoto problému, který nepochybně je důležitý. Dámy a pánové, z toho vyplývá, že v tuto chvíli očekáváme do konce letošního roku bilančně volné prostředky v objemu mezi 1,48 a 1,53 mld. Kč.

A teď se dostáváme k Zelené úsporám. Jen pro rekapitulaci, protože vím, že řada poslanců a poslankyň je takto dotazována ve svých volebních obvodech, situace je taková, že program Zelená úsporám po svém uzavření vykázal deficit zhruba necelých 8 mld. Kč. Víme, že 4 mld. jsou prostředky z veřejných budov, které budou řešeny jiným způsobem, že zhruba miliarda jsou prostředky, které mají být použity z úspor při kontrolách, a zhruba 1,5 mld. bychom mohli získat tímto způsobem. Další prostředky jsou potom prostředky, které přicházejí z dodatečných prodejů jednotek AAU, přičemž mohu tuto Sněmovnu snad potěšit, že v tuto chvíli to vypadá, že již jsme této částky dosáhli nebo dosáhneme velmi záhy, protože snad to vypadá, že japonský trh se začíná rozpohybovávat, nicméně nechci tento první signál jakkoliv přeceňovat.

Dámy a pánové, vím, že v tomto ohledu tato debata a úvaha na toto téma vyvolala debatu i mezi představiteli automobilového průmyslu, a dovoluji si informovat ctěnou Sněmovnu, že Ministerstvo životního prostředí právě pro řešení této problematiky uzavřelo dne 3. června memorandum o řešení této problematiky jak s předsedou, resp. ředitelem Sdružení automobilového průmyslu, tak s tajemníkem Svazu dovozců automobilů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP