(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Další - pan poslanec Michal Doktor.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Já se formálně hlásím k pozměňujícímu návrhu, který vám byl rozdán do lavic s tím, že je označen mým jménem. Myslím, že pan zpravodaj zřetelně ví, že můj pozměňující návrh je formulován k vládnímu návrhu zákona. Myslím, že je správné, aby tak i setrval. Bylo by velmi těžkopádné a myslím, že velmi svízelné, pokoušet se napojovat znění tohoto pozměňujícího návrhu na návrh té oponentní skupiny, který byl v tuto chvíli přijat jako základ projednávání. Myslím, že i tak je to věc hlasovatelná, neb o tom, zda bude návrh kolegů přijat, rozhodneme v hlasování ve třetím čtení. Nebude-li tak, tak tento návrh bude rozhodně hlasovatelný právě proto, že je směřován k vládnímu návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní paní poslankyně Marta Semelová.

 

Poslankyně Marta Semelová: Dámy a pánové, můj pozměňovací návrh, který máte také před sebou na stole, označený mým jménem, je pozměňovací návrh také k vládnímu zákonu. Nicméně vzhledem k tomu, že nevím, v jaké podobě bude přijat návrh, tak se k tomuto návrhu hlásím.

Jde o to, že zahraniční loterie, loterie jiných společností, podnikají na území České republiky bez licence. To znamená bez oficiálního povolení Ministerstva financí. Stát je tak zbaven možnosti jakkoli tyto firmy kontrolovat či regulovat. Lze tak obtížně nebo vůbec zabránit podvodům na českých občanech.

Za další. Zahraniční loterijní společnosti neplatí správní poplatek, odvody na státní dozor ani odvody na veřejně prospěšné účely, což v souhrnu činí asi 300 mil. Kč za rok, o které tak připravují státní rozpočet České republiky. Dalších 200 až 300 mil. Kč uniká českému státu na odvodech DPH a dále na odvodech na sociálním a zdravotním pojištění. A konečně nepřiměřeně nízkými či čistě formálními požadavky při registraci hráčů umožňují přístup nezletilým k sázení a ohrožují tak tuto sociální skupinu.

Proto tedy máte na stole zmíněný pozměňovací návrh, který se týká zákazu propagace, reklamy a prodeje nepovolených nebo neoznámených loterií a podobných her, dále stanovení sankcí za provozování nebo organizování loterií nebo podobných her v rozporu se zákonem nebo při porušení zákazu provozování, povinnosti banky nebo spořitelního a úvěrního družstva odmítnout provedení příkazu k úhradě na účet příjemce v tuzemsku nebo v zahraničí, pokud je provozovatelem loterií nebo podobných her bez povolení, a zároveň ukládá povinnost ministerstva poskytnout potřebnou součinnost. A konečně, týká se povinnosti provozovatelů elektronických prostředků zajistit nemožnost připojení uživatelům k příslušným stránkám provozovatelů bez povolení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Opět pan poslanec Farský. Zmizel. Pan poslanec Farský je přihlášen do podrobné rozpravy a nevidím ho tady. Už jde, takže ho mohu požádat, aby ještě přednesl svůj pozměňovací návrh. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji a omlouvám se za zdržení. Jde pouze o technickou záležitost. V oponentní zprávě menšiny je, aby v části první článek druhý v bodě 4 před slova "nevztahuje ustanovení § 50 odst. 4 a 5" se vložila slova "ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona". Nejde o žádnou změnu, jde pouze o upřesnění, abychom se výkladově nedostali do problémů. Takže já ho předložím ještě písemně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Další je pan poslanec Novotný. Pardon, pan poslanec Florián. Přehlédl jsem se. Pan poslanec Florián, pak pan poslanec Novotný.

 

Poslanec Jan Florián: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, po věcné diskusi nad zákonem o loteriích si vám dovoluji také předložit a tímto také načíst pozměňující návrh, který vám byl rozdán na lavice. Jedná se o kompromisní variantu, která svou podstatou není nijak v rozporu s novelou, kterou předkládá vláda. Rád bych zdůraznil, že předložený pozměňující návrh neodstraňuje instrumenty, které budou využívat obce pro kontrolu či regulaci hazardu, což je zásadní.

Návrh, který předkládám, přináší více prostředků obcím ze zdanění hazardu. Je zřejmé, že v minulosti tomu tak nebylo. Osobně jsem přesvědčen, že takto koncipovaný pozměňující návrh je určitým doplněním navrhované novely. Proto bych si vás, vážené kolegyně a kolegové, dovolil požádat o zvážení a jeho podporu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Pan poslanec Novotný nyní.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Ještě jednou vystoupím. Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu k oponentnímu návrhu. Předkládáme ho s kolegy Vysloužilem a Babákem, má šest bodů.

V prvním bodě předřazujeme výtěžek VPÚ z jedné poloviny do státního rozpočtu na jeho posílení, neubíráme v tom oponentním návrhu právo obcím čtvrtinu z toho výtěžku dostávat do svých rozpočtů, a snižujeme tím množství peněz, které by šlo do těch neprůhledných nadací, Kostarická kinematografie a další.

Bod číslo dva je drobné upřesnění okruhu osob vyloučených z kurzových sázek.

Bod číslo tři jsou, jak jsem už zmínil, definovaná kasina, oddělení od těch pseudokasin, a je to základ toho, že bychom se potom vyhnuli případným arbitrážím ze strany těch 12 kasin, z toho dvě vznikla před dvěma lety, je to ta stamilionová investice, tam bude třeba dodržet lhůty. Již jsem jednal se skupinou v Senátu - zájemců o hazard - protože jsme tam už připravovali normu před lety a tato kasina jsme měli vydiskutována. Je to s asociací kasin takto vydiskutováno. A v Senátu by toho využili k pozměňováku, kterým by upřesnili, pokud my oddělíme kasina od těch pseudokasin, zejména tady v Praze, tak by to byl základ ke změnám, které by tam potom provedli.

Dál je tady bod číslo čtyři, sankce za zneužití názvu kasino, logický krok navazující na bod číslo tři.

V bodě číslo pět vlastně řešíme ten problém, který v té oponentní zprávě říká, že budou variantní hlasování 3, 4, 5 let. Tím, že Ústavní soud rozhodl, že VHP rovná se IVT, tak musíme dodržovat zákon. A přechodná doba na odstranění terminálů, pokud bude vyhláška jeden rok - i tak dáváme hazardu tři roky. V době, kdy chybějí veřejné peníze, kdy reformujeme obecné a státní rozpočty, veřejné rozpočty, tak jsme dali hazardu v této bídě tři roky a hazard na tom náležitě profituje, roste, a šetříme, kde můžeme - a lidi jsou v ulicích, odboráři.

Takže tady si myslím, že to je jasné. Chci upozornit, že v roce 1998, kdy se po ohromné petiční akci podařilo obcím vymoci si regulaci hazardu v tom, že alespoň VHP mohly regulovat vyhláškami, tak se ani jedna z těch firem neodvolala proti tomu, že do roka musely vyklidit pole. A často to byly firmy, které byly v místě, v městech, neměly rozvětvenou síť, neměly to kam přemístit. V tomto případě my nerušíme centrální povolení, nerušíme ve všech městech systém centrálního videoterminálu. My jenom říkáme, že do roku z města jednoho musí odejít a mohou si je přemístit do míst jiných.

A bod číslo šest je odstranění limitace správního poplatku. Neumím si představit, že ho neuděláme tady, že neodstraníme tu limitaci, která zvýhodňuje velké firmy, a že v době, kdy odstraňujeme daňové výjimky, nebo se na to chystáme, to bohužel zatím není pravda, tak necháme výjimku pro hazard pro velké firmy. Už jenom proto, že pokud říkám, že sjednotíme zdanění malých firem, tak těm velkým nemůžeme tu úlevu nechat.

Takže to je všechno, děkuji za pozornost a děkuji podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP