(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. A poslední přihlášený do podrobné je pan poslanec František Sivera.

 

Poslanec František Sivera: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já bych rád načetl drobný pozměňovací návrh ke zprávě oponentní menšiny, tisk 146.

Část první článek I: v odstavci 5 písmeno m) se vypouští věta "turnajové a hotovostní sázkové hry podle tohoto odstavce, ve kterých celková výše vsazených částek nepřevýší 10 000, nepodléhají povinnostem podle tohoto zákona".

V části třetí článek V: v odstavci 1 písmeno g) se vypouští "herní místo lokálního herního systému" a nahrazuje se "lokální herní systémy".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď jsme vyčerpali všechny přihlášky do podrobné rozpravy, takže pokud se už nikdo nehlásí, pravděpodobně můžeme podrobnou rozpravu ukončit. Jak to chápu, jsme ve druhém čtení, takže snad ani už není co hlasovat. Jen se zeptám, jestli to zpravodaj vidí podobně. Doufám, že ano, můžeme ukončit projednávání tohoto bodu, je to v podstatě ve druhém čtení hotovo, takže můžeme. Bod 15 tisk 138 končíme.

 

Máme tady bod číslo 16, to je

16.
Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Lubomíra Zaorálka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 47/ - druhé čtení

Budeme se věnovat stejnému tématu. Jen bych požádal pana poslance Sobotku, aby uvedl tento návrh. Pokud tu není on, tak někdo z dalších navrhovatelů. Viděl jsem tady poslance Tejce. Také sebe bych mohl požádat, ale to neudělám. Takže požádám pana poslance Tejce, jestli je tady někde poblíž. (Poslanec Tejc přichází do sálu.) Ano, takže je tady někdo z těch, kdo by to mohl uvést. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené kolegyně a kolegové, ten návrh zákona jsem částečně již komentoval při projednávání předchozího návrhu zákona. Naším cílem jako sociální demokracie je, aby došlo k větší regulaci a k odvodu větších částek na veřejně prospěšné účely. Myslím, že cílem není to, aby tady jednotlivé strany nebo poslanci předkládali návrhy jen proto, aby se předvedli a aby nebylo dosaženo konsenzu. Proto my budeme podporovat, bude-li shoda a bude-li kompromis, třeba i jiný návrh než náš, pokud alespoň část těch návrhů obsažených v našem tisku bude zapracována.

Jedním z cílů, které máme, je především - a na tom se, myslím, shodujeme tady v Poslanecké sněmovně téměř všichni na rozdíl od minulého období - posílit pravomoc obcím tak, aby mohly regulovat, a více regulovat, nejen výherní hrací automaty, ale také videoloterijní terminály. Koneckonců této snaze dal zelenou i Ústavní soud tuším včera svým rozhodnutím, ale přesto je dobré, aby tato věc byla upravena zákonem, a tam směřuje náš návrh.

Zároveň jako sociální demokraté jsme předložili návrh tak, aby byla zkrácena ona lhůta mnohdy desetiletá na maximálně tři roky, což by na jedné straně nemělo vést k arbitrážím a na straně druhé by to mělo skutečně reálně umožnit obcím, aby dokázaly o tom, zda budou, nebo nebudou umístěny hrací automaty a loterijní terminály, rozhodovat tedy nejen zákonem za mnoho let, ale fakticky nejpozději za tři roky v těch případech, kde jsou dlouhodobé smlouvy.

Další, co je potřeba změnit podle nás, je také výše odvodů. V současné době - bylo o tom tady několikrát hovořeno mými předřečníky - často dochází k obcházení účelovým rozdělováním společností. My navrhujeme, aby odvod byl 21 %, nikoli tedy 6 až 20. Jestli bude 21, nebo 20, to není myslím tak nejpodstatnější. Důležité je, aby se sjednotil a aby se sjednocoval směrem nahoru, nikoli dolů.

Podstatou částí našeho návrhu je také to, aby se nejen více ztransparentnilo rozdělování tohoto výtěžku, aby nedocházelo k propojování těch, kteří odvádějí prostředky a zároveň je dostávají. Tak se v minulosti dělo. A zároveň aby veřejnost byla informována o tom, kam ty prostředky směřují, a byli jsme schopni dohledat to např. právě na internetu, a to několik let zpětně, protože mnohdy až po letech se zjistí určité pochybnosti.

Jak jsem hovořil již v tom minulém příspěvku, chceme, aby 20 % z té celkové částky, která se na veřejně prospěšné účely vybere, byla věnována ve prospěch sportu. Myslíme si, že by mohlo jít až o několik set milionů korun ročně. Jsme přesvědčeni, že by neměl být zřizován zvláštní fond, ale že by tyto prostředky měly jít na zvláštní účet Ministerstva školství, které by poté rozhodlo o rozdělení těchto prostředků. Vzdáváme se tedy jako poslanci té možnosti ve prospěch Ministerstva školství, ale myslíme si, že tento systém by byl efektivnější, dlouhodobější a také ministerstvo s ohledem na své možnosti jako orgánu moci výkonné by jistě dokázalo tyto prostředky efektivně rozdělovat a samozřejmě by musely být pod kontrolou Poslanecké sněmovny. Nicméně ten návrh směřuje k tomu, aby skutečně byl zřízen zvláštní účet Ministerstva školství.

To jsou ty nejzákladnější body, které náš návrh jako návrh sociálních demokratů obsahuje. Ale opakuji, neděláme si patent na rozum, určitě jsme ochotni podpořit i jiné návrhy. Cílem dnešního projednávání a projednávání ve třetím čtení by mělo být, aby byla nalezena shoda a aby zde nestály tři návrhy podporované třetinou Sněmovny. Výsledek by byl, že by nebyl schválen ani jeden. To rozhodně nechceme a budeme se snažit o nalezení shody. Tak jak ta jednání probíhala, a myslím, že to ukázalo i hlasování o tom menšinovém stanovisku, které bylo vzato za základ projednávání, že ta shoda již částečně nalezena byla. Já věřím, že uspějeme, všichni poslanci ve Sněmovně, tak abychom ji nalezli ještě předtím, než budeme hlasovat ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo slovo předkladatele. My jsme to přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Máme usnesení 47/2 a požádal bych poslance Pavla Svobodu, aby nám k tomu řekl, jak to ve výboru dopadlo.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Rozpočtový výbor na své 15. schůzi zaujal toto stanovisko. Po úvodním výkladu poslance Bohuslava Sobotky, zpravodajské zprávě Svobody, jeho následné rekapitulaci a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh poslanců Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zamítla.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano a otevírám obecnou rozpravu. Do ní se zřejmě nikdo nehlásí. Já aspoň nikoho nevidím, takže můžeme obecnou rozpravu ukončit a zahájit rozpravu podrobnou. Prosím.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se Poslanecká sněmovna v předchozím bodě při hlasování o oponentní zprávě v podstatě napříč politickým spektrem vyslovila pro tuto variantu, nebo pro tento návrh, já budu ve třetím čtení doporučovat zamítnutí tohoto návrhu zákona poslanců Sobotky a dalších. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP