(16.10 hodin)

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo. Paní předsedkyně, členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, velice stručně se vyjádřím k tomu, co nám k tisku 136 poslal Senát jako vrácený návrh zákona vládního, který mění zákon 266/1994 Sb.

Myslím si, že přestože tisk 136/4 obsahuje 19 bodů změn, mohu se v podstatě s klidným svědomím a v podstatě s čistým svědomím vyjádřit k tomu, že všechny ty změny obsahují víceméně legislativně technické úpravy, které spočívají v úpravě pojmosloví a které napravují některé formulace a interpunkci v jednotlivých zněních paragrafů a jednotlivých odstavců a článků.

Snad mám výhradu k jedné jediné věci. Jako člověk, který měl spojenou svoji praktickou část života, skoro 30 let, s provozem Českých drah a lokomotivních dep a s přímou odpovědností za strojvedoucí, mohu říci, že se mi příliš nelíbí vypuštění v bodě 11 sankce za duplikát koncese strojvedoucího. Praxe říká jednoznačně, že doklady nejsou pro běžné lidi v České republice tou nejvyšší prioritou a že v podstatě poničení nebo ztráta tohoto dokladu by měla dostat mnohem větší důraz v té podobě, že tam je sankce. Ovšem není to ta překážka, která by mi jako zpravodaji dávala to právo nebo ovlivňovala moje rozhodnutí nepodpořit senátní návrh, tak jak je předložen, protože v podstatě dává do našeho usnesení Poslanecké sněmovny mnohem čistší a lepší výklad a správné pojmosloví.

Já bych chtěl kolegům v Senátu opět poděkovat. Myslím si, že obsahově na usnesení Poslanecké sněmovny nic nezměnili, že zůstává v podstatě ve stejné podobě, pouze nám pomohli vyčistit konečnou podobu tohoto právního předpisu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji hospodářského výboru, panu poslanci Karlovi Šidlovi, a otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do této rozpravy hlásí. Nehlásí-li se nikdo, rozpravu končím - ale pardon, nezeptala jsem se pana senátora Karla Korytáře, zda by v rámci rozpravy chtěl vystoupit. Takže rozprava je, probíhá, nebyla ukončena. Slovo má pan senátor Karel Korytář.

 

Senátor Karel Korytář: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, paní poslankyně, páni poslanci, vše bylo řečeno. Já bych chtěl jenom konstatovat, že s novelou zákona o dráhách problém v Senátu, tak jako tady v Poslanecké sněmovně, nebyl. Je to vlastně transpoziční právní předpis, jeho implementace do našeho právního řádu, kdy je zapracováno několik směrnic Evropské unie. O významu a obsahu hovořil již váš zpravodaj i pan ministr.

Co se týká změn předložených Senátem, jde převážně o legislativně technické úpravy, které zpřesňují text návrhu zákona, odstraňují možný i jiný výklad či doplňují chybějící odkazy. V žádném případě nemění jeho podstatu. Změny podpořilo, jak již řekl pan ministr, i Ministerstvo dopravy, které se u některých z nich podílelo na jejich nové formulaci.

Závěrem chci jenom říct v souladu se zpravodajem i s předkladatelem, Ministerstvem dopravy, že vás žádám o podporu našeho senátního návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane senátore. Hlásí se, prosím, někdo do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím a přistoupíme k hlasování, a to podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 136/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 136/4."

Zahajuji hlasování pořadové číslo 91. Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 91, přítomno 185, pro 158, proti nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji též panu ministrovi, panu zpravodaji. Končím projednávání bodu číslo 3, sněmovního tisku 136/3.

 

Zahajuji projednávání bodu

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 183/3/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 183/4. Vítám mezi námi pana senátora Jiřího Čunka.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Prosím, pane ministře o vaše slovo.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Poslanecká sněmovna dnes projednává návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Předložený návrh autorizačního zákona byl zpracován na základě usnesení vlády, kterým vláda uložila ministrům spravedlnosti, financí, pro místní rozvoj a zdravotnictví vypracovat a vládě předložit návrhy legislativních opatření ke zkvalitnění státního dohledu nad činností profesních komor.

Navrhovaná úprava, která byla předložena Poslanecké sněmovně, respektuje princip přiměřenosti k povaze a závažnosti daného problému. Domníváme se, že změny, které navrhuje Senát, jsou změny, které nepřispívají k lepší kvalitě tohoto zákona, a proto vás žádám, abyste pro tento návrh nehlasovali a podpořili návrh, který už byl přijat Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Zeptám se, zda se chce k pozměňovacímu návrhu Senátu vyjádřit také zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Václav Horáček. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Horáček: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl jenom podpořit návrh pana ministra, protože tento zákon vlastně upravuje a narovnává to, aby vyrovnanost v tomto zákoně byla. A proto já pro pozměňovací návrh Senátu hlasovat nebudu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Zeptám se, zda se někdo do ní hlásí - ale jako první dostane slovo nejprve pan senátor Jiří Čunek. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Jiří Čunek: Dobrý den. Paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, Senát schválil změnu vámi předložené novely zákona z toho důvodu, že vidí určitou nevyváženost mezi komorou architektů a komorou autorizovaných inženýrů. Důvodem schválení tohoto pozměňovacího návrhu Senátem, který vám je předložen - nebudu ho číst, máte ho ve svých materiálech - je navrácení profesní komoře, tedy České komoře architektů, její postavení, které je jí dáno samotným zákonem jako samosprávné stavovské organizaci.

Dle názoru Senátu by schválením vámi předloženého zákona v tom znění, které přišlo z Poslanecké sněmovny, došlo k porušení rovnováhy mezi státní mocí a mezi komorami. V části páté § 23 čl. 6 písm. c) tohoto zákona je uvedeno, že do působnosti komory patří udělovat, odnímat a pozastavovat autorizaci. Dále je stanoveno, že jedním z orgánů komory je autorizační rada, která rozhoduje o udělení autorizace žadatelům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP