(15.30 hodin)
(pokračuje Kocourek)

Nicméně možnosti státního rozpočtu jako celku nám neumožňují uspokojovat všechny žadatele v plné výši a musíme je uspokojovat poměrně stejně jako společnost JOB AIR Technic. Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány veškeré prostředky na financování tohoto programu z rozpočtu roku 2010, a vzhledem k tomu, že na tyto dotace není právní nárok dle platných právních předpisů, nemůže být zatím další doplatek vyplacen, protože peníze v tomto programu zatím nejsou.

Zásadně tedy není mnoho způsobů, jak uspokojivě vyřešit problematiku nedostatku finančních prostředků v rozpočtu tohoto programu, protože pokud nelze navýšit rozpočet našeho resortu, pak by docházelo ke snižování rozpočtu na výdajové položky oproti plánovaným jiným výdajům a potom lze logicky pouze uvažovat o hledání nějaké jiné alternativy, jakým způsobem alespoň část žadatelů opět uspokojit.

Jak jsem již zmínil minule, alternativu řešení tohoto problému hledáme formou například slevy na dani z příjmu. V zásadě by se tedy jednalo o úpravu zákona o daních z příjmu, tak aby tato úprava zahrnovala možnost poskytování slevy na dani jako formu podpory těchto programů. Návrh této úpravy byl Ministerstvem průmyslu a obchodu již zpracován a předložen Ministerstvu financí, které ze své kompetence má vyhodnotit soulad tohoto návrhu se zákonem o daních z příjmů, které je v gesci Ministerstva financí. A my stále čekáme na odpověď Ministerstva financí.

Myslím, že v této chvíli nemohu slíbit nějakou další rychlou podporu tohoto projektu, nicméně na druhé straně je nutné si také uvědomit, že jakýkoliv podnikatelský záměr, který je postaven čistě na spoléhání se na dotace, může být nakonec velmi riskantní a to bychom měli také při posuzování situace zohledňovat.

Nicméně pokud Ministerstvo průmyslu a obchodu získá jakékoliv další dodatečné zdroje, mohu vás ujistit, že vždy je přednostně alokujeme na uspokojování dotací v tomto programu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Jak vidím, paní poslankyně si přeje položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Marta Semelová: Dvě upřesnění a jeden dotaz. Co se týká podnikatelského záměru - to bylo právě s garancí vlády, že poskytne tyto dotace, s podpisem tehdejšího ministra Římana. Druhé upřesnění - těch 15 milionů v minulém roce ovšem bylo poskytnuto v září, kdežto já jsem to interpelovala a hovořili jsme spolu o 53 milionech v prosinci.

A jeden dotaz. Pochopila jsem to správně, že pro rok 2011 - pro celý rok - nedostanou peníze? Já chápu ty daňové úlevy, tu snahu ministerstva. Nicméně oni potřebují peníze na ruku. Takže jestli to platí pro celý tento rok.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Odpoví pan ministr Kocourek.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek My máme v rámci financování těchto programů přiděleny nějaké peníze v rozpočtu, nicméně opět neodpovídají očekáváním, která jsou od jednotlivých příjemců v programu. A je jich 85. Celkový nárok se pohybuje kolem 1,5 mld. ročně a my na to máme vyčleněno zhruba nějakých 350 mil. V tomto ohledu zase poměrně ty peníze rozdělíme, takže nelze očekávat, že všichni budou uspokojeni v plné výši. Budou zase uspokojeni v nějaké výši 20 až 25 %. To znamená nějaké dotace z tohoto programu budou.

Myslím, že tady došlo k určitému nedorozumění při startování programu, protože ona to nebyla garance, to byl příslib dotací, které se mají vyplácet v nějakém období. Tady tento projekt byl postaven na tom, že veškeré startovací dotace budou vyplaceny těsně v obdobích po sobě jdoucích. A to prostě nenastává.

Já neříkám, že Ministerstvo průmyslu a obchodu necítí závazek k těmto projektům. Nicméně zrovna se nacházíme v letech, kdy státní rozpočet a kapitola Ministerstva průmyslu a obchodu nejsou schopny uspokojovat tyto naše závazky v plné výši. Doufáme, že v budoucích obdobích toho schopni budeme, a hledáme všechny alternativní cesty, jak toho dosáhnout.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. S další interpelací se pan poslanec Lubomír Zaorálek obrací na ministra Kamila Jankovského. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Dámy a pánové, výběrová řízení v této zemi. Výběrová řízení na veřejné zakázky jsou velmi neprůhledná. Něco o tom určitě ví také ministr Jankovský, protože jeho rodinná firma PHAR SERVICE získala zakázky pro státní nemocnice IKEM a Královské Vinohrady. Vyhrála letos dvě takové soutěže. V jedné sice neuspěla, ale stala se subdodavatelem vítězné firmy. Jedná se o zakázky dohromady za 250 mil. korun. To pro firmu, která má roční obrat do 190 mil., určitě představuje mimořádný výsledek. Jestli ministerstvo pana Jankovského a on sám chce usilovat o transparentnost výběrového řízení, měl by se sám stát transparentním. Já říkám, že ty zakázky, o které se jedná, byly netransparentní mimo jiné proto, protože v případě IKEMu se jednalo o zakázky na údržbářské služby. Zakázku o hodnotě 160 mil. získala mimo jiné - vítěz získal - z důvodu, že dvě levnější nabídky byly ze soutěže vyloučeny, takže tady podezření a pochyby jsou na místě.

Dovedu si představit jediný způsob, jak by měl pan ministr postupovat, aby manipulace a podezření vyloučil, a to bylo zveřejnění dokumentace, o které se může přičinit společně s ministrem Hegerem, protože obě nemocnice patří státu. Myslím si a chtěl bych vyzvat pana ministra, aby umožnil zveřejnit dokumentaci z těchto řízení a přesvědčit se o tom, že řízení byla spravedlivá.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pan ministr Jankovský se chystá odpovědět.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Tak. Já na to samozřejmě odpovím. A na tomto místě bych rád upravil některé údaje, které tady byly prezentovány a které jsou samozřejmě převzaty z novinových článků.

Firma PHAR SERVICE nemá obrat 190 mil., jak tady bylo řečeno. Firma PHAR SERVICE měla v roce 2008 obrat 360 mil., v roce 2009 220 mil., v roce 2010 očekávaný odhad 300 mil. V těchto třech letech firma PHAR SERVICE měla podíl zakázek od veřejných zadavatelů konstantní ve všech třech těchto letech, zhruba 26  mil. korun, tzn. necelých 10 %.

Co se týče údaje o 250 mil. Jestliže si od 250 mil. odečteme zmiňovanou zakázku 160 mil., údržbářské práce, pak skutečně nevím, kde těch 90 mil. je. Prostě já tady říkám fakta.

Co se týče zakázky na údržbářské práce, to znamená na facility management v nemocnici IKEM, byla to již druhá účast firmy PHAR SERVICE. Firma PHAR SERVICE se účastnila již prvního výběrového řízení, které bylo konáno před dvěma třemi lety, kdy výběrové řízení bylo zrušeno, aniž by byl vyhlášen vítěz. Současně jsme se tam zúčastňovali výběrového řízení na dostavbu celého IKEMu, kde jsme nevyhráli, ve sdružení se společností Hochtief jsme skončili druzí. Takže samozřejmě jsme určité informace o této nemocnici měli. To je prostě fakt.

Na tomto místě bych ještě vyvrátil některé informace, které se objevily. V tuto chvíli nevlastním žádné anonymní akcie - jak pan redaktor Holub z Aktuálně.cz se někde vyjádřil, že jsem majitelem společnosti F.T.I. Ano, společnost byla developerský projekt, který jsem měl jako zástavu. A tuto zástavu jsem realizoval prodejem a tento prodej bude řádně v mém daňovém přiznání za rok 2010.

Od září 2010, resp. od půlky srpna 2010, nevykonávám žádnou činnost, ani přímou či nepřímou, ve společnosti PHAR SERVICE. V tuto chvíli společnost neřídím a neovládám.

Děkuji. To je prosím všechno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP