(12.20 hodin)
(pokračuje Orgoníková)

Za druhé: pověřuje odůvodněním tohoto návrhu na 13. schůzi Poslanecké sněmovny poslankyni Hanu Orgoníkovou, což právě činím a žádám vás o schválení pravidel hospodaření poslaneckých klubů na letošní rok.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní zpravodajce. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky. Prosím, zda se někdo hlásí z místa. Není tomu tak, končím tedy všeobecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu. Ani do té nemám přihlášky a neregistruji, že by se někdo hlásil. Končím tedy podrobnou rozpravu a budeme moci hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej máme v písemné podobě předložen a jak jsme s ním byli seznámeni.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 170 a táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2011. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 170 přítomno 125, pro 119, proti 1. Tedy návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2011 Poslanecká sněmovna schválila. Tím jsme projednali bod číslo 107.

  

Já ještě doplním omluvy, které mi byly předloženy. Z dnešního dne se omlouvá pan poslanec Václav Baštýř z jednání Poslanecké sněmovny a také pan ministr Ivan Fuksa oznámil svou omluvu.

  

Zahajuji tedy projednávání dalšího bodu, je to

99.
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2011
/sněmovní tisk 217/

Prosím tedy o slovo pana ministra Víta Bártu, který předložený návrh uvede.

 

Ministr dopravy ČR Vít Bárta Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, dámy a pánové, dovolte mi ještě jednou omluvit pana ministra Fuksu a za něj načíst tento materiál.

Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky za rok 2011 projednala dne 23. 9. 2010 dozorčí rada. Dne 7. 12. 2010 projednala materiál vláda, která ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby předložený návrh schválila. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky návrh rozpočtu projednal dne 19. 1. 2011 s tím, že ho doporučuje Poslanecké sněmovně ke schválení.

Mám-li rekapitulovat základní údaje, je zapotřebí říci, že předkládané (předpokládané?) celkové příjmy Pozemkového fondu České republiky za rok 2011 jsou 1,6 mld. korun, z toho největší podíl tvoří příjmy z prodeje státní zemědělské půdy ve výši 1,1 mld. korun, které vycházejí z předpokládané celkové výměry převedených pozemků 27 000 hektarů a ze splátek převodů realizovaných v minulých letech. Ve zbytku celkových příjmů jsou obsaženy příjmy z pronájmu majetku státu, příjmy z privatizace, příjmy z převodů nemovitostí státu a ostatní příjmy.

Předpoklad celkových výdajů Pozemkového fondu České republiky za rok 2011 činí 1,6 mld. korun, nižší oproti rozpočtu 2010 o 165,5 mld. korun, pokud vyloučíme z roku 2010 výdaje na národní doplňkové platby k přímým podporám a podporu značky kvality Klasa v celkové výši 1,6 mld. korun.

Děkuji vám.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Bártovi. Návrh projednal zemědělský výbor, usnesení tohoto výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 217/1. Prosím nyní o slovo zpravodaje výboru pana poslance Jiřího Papeže, který nás bude informovat o tomto jednání a také přednese návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s tím, že zemědělský výbor projednal předložený sněmovní tisk 217 na své 8. schůzi 19. ledna letošního roku a po projednání a důkladné diskusi navrhl Poslanecké sněmovně návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2011 schválit.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Papežovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Táži se tedy na vaše přihlášky aktuálně. Nehlásí se nikdo, končím všeobecnou rozpravu.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Jiří Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji ještě jednou za slovo. Spíše formálně si, vážená paní předsedkyně, dovoluji navrhnout usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2011."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Nehlásí, končím tedy podrobnou rozpravu.

  

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl pan poslanec Jiří Papež.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 171 a táži se, kdo je pro návrh tohoto usnesení. Kdo je proti návrhu?

V hlasování pořadové číslo 171 přítomno 126, pro 99, proti nikdo. Konstatuji tedy, že s tímto návrhem usnesení Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas.

 

Usnesení tedy bylo přijato a končím projednávání bodu číslo 99, sněmovního tisku 217.

  

Zahajuji projednávání bodu číslo 83. Je to

83.
Návrh usnesení organizačního výboru pro Poslaneckou sněmovnu
ke zřizování podvýborů v 6. volebním období

K tomuto bodu nám bylo rozdáno usnesení organizačního výboru číslo 14 ze dne 9. září 2010. Požádám nyní o slovo pana poslance Jana Vidíma, aby tento návrh uvedl a přednesl nám návrh usnesení.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedkyně, paní a pánové, usnesení organizačního výboru, které máte před sebou, vznikalo v době, kdy jednotlivé výbory Poslanecké sněmovny zřizovaly své podvýbory. To usnesení je, tuším, už tři měsíce, nebo dokonce více měsíců staré. Domnívám se, že je do značné míry nadbytečné, protože proces ustavování podvýborů už byl ukončen, ale dostáváme se k projednávání tohoto usnesení v tuto chvíli a já si nemyslím, že by bylo na závadu, pokud by Poslanecká sněmovna toto usnesení, které je doporučující směrem k jejím výborům, schválila.

Čili předkládám tímto Poslanecké sněmovně návrh usnesení, ve kterém by Poslanecká sněmovna stanovila podle příslušného ustanovení jednacího řádu Poslanecké sněmovny, že podvýborů zřízených výbory Poslanecké sněmovny bude nejvýše, resp. bude maximálně 51. A dále pak žádá jednotlivé výbory Poslanecké sněmovny, aby minimalizovaly počet nově placených funkcionářů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji za tento návrh. Prosím vás, pane kolego, zda byste se ujal role zpravodaje. Otevírám tímto všeobecnou rozpravu. Nemám do ní přihlášky. Táži se, zda se někdo hlásí do všeobecné rozpravy. Nehlásí se nikdo, končím všeobecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Opět vás vyzývám, pokud se chce někdo přihlásit. Pan kolega Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Teď do podrobné rozpravy předkládám návrh usnesení, tak jak jej máte na svých pracovních stolech:

Poslanecká sněmovna

1. stanoví podle § 1 odst. 2 jednacího řádu Sněmovny, že podvýborů zřízených výbory Poslanecké sněmovny bude maximálně 51;

2. žádá jednotlivé výbory Sněmovny, aby minimalizovaly počet nově placených funkcionářů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy? Nehlásí, končím podrobnou rozpravu a budeme hlasovat o návrhu usnesení.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 172. Táži se, kdo je pro uvedený návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování číslo 172 přítomno 127, pro 84, proti 7. Konstatuji, že návrh usnesení Poslanecká sněmovna schválila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP