(12.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Tím jsme se vyrovnali s bodem č. 83 a můžeme zahájit projednávání bodu č. 84. Je to

84.
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce
č. 08/38 - Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie
z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

K tomuto bodu bylo rozdáno usnesení kontrolního výboru číslo 26 z jeho 5. schůze 2010 a já prosím, aby tento bod uvedl zpravodaj kontrolního výboru pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedkyně, pane premiére, paní a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil na základě žádosti kontrolního výboru s projednáním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu číslo 08/38 - Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie. Dovolím si ocitovat ve své zpravodajské zprávě jenom to nejzákladnější a ostatní budu komentovat.

Kontrolní výbor projednal tento kontrolní závěr a po výkladu prezidenta NKÚ Františka Dohnala, po seznámení se stanoviskem náměstka ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera a náměstkyně ministra životního prostředí Ing. Rút Bízkové a po zpravodajské zprávě poslance Mgr. Jaroslava Škárky dospěl k tomuto závěru:

Za prvé jsme konstatovali, že kontrolované programy přispějí pouze v malé nebo zanedbatelné míře ke zvyšování objemu výroby a energie z obnovitelných zdrojů energie či úsporám energií. Podmínky podpor nebyly nastaveny tak, aby z objemu poskytovaných prostředků byl získán co nejvyšší přínos. Za třetí: Přestože v podmínkách České republiky má největší rozvojový potenciál výroba energie z biomasy, je podpora využívání obnovitelných zdrojů energie aplikována plošně.

Druhé konstatování bylo v tom smyslu, že stávající systém podpor nevede k dosažení národního cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů - hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES z 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Třetí konstatování bylo takové, že celostátní koncepce, která by stanovila priority pro využívání jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie a která by vedla k cílenému směřování podpor k naplnění podmínek směrnice při zachování cen energií, České republice chybí.

Čtvrté konstatování směřuje k tomu, že za neplnění podmínek směrnice Evropského parlamentu a Rady, které jsem citoval, o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, je odpovědná vláda České republiky.

Proto jsme požádali jako kontrolní výbor ministra průmyslu a obchodu, aby předložil kontrolnímu výboru analýzu dopadu podpory obnovitelných zdrojů energie do cen energie a možné návrhy řešení v souladu s usnesením vlády č. 681 ze dne 22. září 2010. Dále jsme požádali ministra průmyslu a obchodu o akční plán podpory obnovitelných zdrojů energie a o koncepci k naplnění národního cíle podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v roce 2020 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou jsem citoval.

Požádali jsme vládu České republiky, aby kontrolnímu výboru předložila analýzu činnosti Energetického regulačního úřadu. U této žádosti se zastavím.

Vzhledem k tomu, že kontrolní výbor Poslanecké sněmovny nemůže přímo reagovat na činnost Energetického regulačního úřadu a její žádosti jsou směřovány vůči jednotlivým ministrům, směřovali jsme tuto žádost vládě jako žádost těch, kteří by rádi přispěli k naplnění úkolu, který je tady dán. Navíc vláda sama ve svém usnesení, které jsem už citoval, tj. usnesení č. 681 z 22. září 2010, se tím měla zabývat.

Dále jsme požádali ministra zemědělství, aby do 15. prosince 2010 předložil kontrolnímu výboru bilanci objemu těžebních zbytků z lesnické činnosti využitelných pro energetické účely a bilanci možného objemu rychle rostoucích dřevin využitelných pro energetické účely. V této žádosti jsme také vedli jednání na posledním zasedání kontrolního výboru 19. ledna letošního roku a s částečným sdělením ministra zemědělství, které přednášel pan náměstek Novák, jsme byli seznámeni, ale jevilo se jako nedostatečné a bylo nutné jednání přerušit a zabývat se tím příště.

Z toho důvodu také kontrolní výbor požádal paní předsedkyni o zařazení této informace na tuto schůzi. Považujeme to za velmi důležité vzhledem k tomu, že tady existuje za prvé poměrně významné rozhodnutí Evropské komise a Rady EU, které nás zavazuje k přijetí opatření, která směřují do roku 2020, a za druhé, že sama vláda, když se tím v září loňského roku zabývala, přijala určité návrhy řešení, ale dále na nich není pracováno. V tomto ohledu tedy jsme požádali o zařazení tohoto bodu programu k případné diskusi. Pokud diskuse nebude vedena, máme návrh na usnesení Poslanecké sněmovny a budeme se tím dále zabývat.

Výbor samozřejmě kromě této žádosti zmocnil mne jako předsedu výboru, abych informoval já, případně pan zpravodaj Škárka, o jednání kontrolního výboru.

Samotné jednání nemohlo být uzavřeno vzhledem k tomu, v jakém stavu je současná situace, nejen pokud jde o fotovoltaické zdroje, ale také pokud jde právě o ty zdroje, které se týkají biomasy, ať už jde o situaci v Lesích ČR nebo o situaci, kterou společně koordinuje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství. Žel, samotnou problematiku má na starost ministr průmyslu a obchodu, na kterém byla největší zátěž při tom projednání. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Filipovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Hlásí se někdo? Pan ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Prosím, má slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k závěrům vyplývajícím z usnesení kontrolního výboru, jak ho zde přednesl pan předseda kontrolního výboru, z 5. schůze dne 18. 11. 2010, které se týkají výsledků šetření NKÚ číslo 08/38, tj. Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů a úspor energie, mohu sdělit následující.

K bodu I. Kontrolované programy přispívají v malé míře ke zvyšování objemu výroby energie z obnovitelných zdrojů energií či k úsporám energií. Primárně šlo o zavedení nediskriminačních podpor. To je, podmínky podpor byly nastaveny tak, aby nediskriminovaly žádného žadatele, ale zachovaly rovné podmínky mezi jednotlivými druhy obnovitelných zdrojů energií. Rozvoj jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energií je rozdílný s ohledem na délku investičního procesu. Doba výstavby fotovoltaické elektrárny je kratší nežli například výstavba kombinované výrobny elektřiny a tepla z bioplynu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP