(19.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní zpravodajko. Otvírám obecnou rozpravu. Hlásí se do ní prosím někdo? Nehlásí se nikdo, obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor doporučuje přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Hlásí se nyní pan poslanec Klučka. Ptám se na jiný návrh na přikázání.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, paní předsedající. Budu odvážný, protože jsem zjistil, že tady byly určité rozpaky s výborem pro obranu a bezpečnost, zkusím to i tady. Jde o informace týkající se NATO, patří to do kompetence tohoto výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Obrana, bezpečnost. Další návrh, prosím.

 

Není-li, zahajuji hlasování pořadové číslo 101 o přikázání výboru zahraničnímu. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 101 přítomno 99, pro 81, proti 3.Tento návrh byl přijat.

 

Nyní tedy hlasování o přikázání výboru pro obranu a bezpečnost. Zahajuji hlasování pořadové číslo 102. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 102 přítomno 100, pro 52, proti 19. Tento návrh byl také přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán výboru zahraničnímu a též výboru pro obranu a bezpečnost. Končí tím projednávání bodu 81, sněmovního tisku 141, v prvém čtení.

 

Bod 82 je

82.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Radou ministrů
Albánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 142/ - prvé čtení

O slovo prosím ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Nic naplat, i Albánie je v NATO, proto jest dlužno mít podobný dokument i s Albánií. Prosím o jeho schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. O slovo požádám též zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Květu Matušovskou.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr řekl vše podstatné. Já jen dodám, že smlouva byla sjednána tak, že se nepředpokládají dopady na státní rozpočet. Doporučuji přikázat zahraničnímu výboru.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otvírám obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do ní? Nehlásí se nikdo, končím tuto rozpravu a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhuje přikázat výboru zahraničnímu. Má někdo jiný návrh? Prosím, pan poslanec Klučka.

 

Poslanec Václav Klučka: Dámy a pánové, opravdu nevím, co komu vadí na tom, že NATO chce být v garančním výboru obrany a bezpečnosti. Znovu navrhuji tento výbor pro projednání tohoto návrhu, který se týká ochrany utajovaných skutečností.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Ještě nějaký návrh na přikázání? (Nikdo se nehlásil.)

 

Přistoupíme k hlasování, nejprve o přikázání výboru zahraničnímu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 103. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 103 přítomno 101, pro 85, proti 1. Tento návrh jsme schválili.

 

Nyní hlasujeme o přikázání výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahajuji hlasování číslo 104. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 104 přítomno 101, pro 52, proti 18. Tento návrh byl též přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a výboru pro obranu a bezpečnost. Tím končí projednávání bodu 82, sněmovního tisku 142, v prvém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu 84. Jde o

84.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu se sjednáním Dohoda o převozu těl zemřelých
/sněmovní tisk 152/ - prvé čtení

Opět poprosím o úvodní slovo ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, Štrasburská dohoda z roku 1973 sjednocuje požadavky smluvních stran na hygienické zabezpečení převozu mrtvých těl i na doklady, které jsou k tomuto převozu nezbytné. Pokud tuto dohodu schválíte, bude se nám zajisté radostněji umírati nejenom doma, ale na celém území Evropské unie. Proto nepochybuji, že pan poslanec Klučka jistě navrhne i projednání do výboru pro obranu a bezpečnost. (Pobavení v sále.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím o slovo zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Kristýnu Kočí.

 

Poslankyně Kristýna Kočí: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, pan ministr Kalousek představil vše podstatné, já pouze dodám informaci, že doporučuji postoupit to zahraničnímu výboru, nikoliv tedy výboru pro bezpečnost a obranu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otvírám obecnou rozpravu. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Nehlásí se nikdo, končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat k projednání tuto materii výboru zahraničnímu. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 105. Kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 105 přítomno 102, pro 88, proti nikdo. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu, a končím projednávání bodu 84, sněmovního tisku 152 v prvém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu 85. Je to

85.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Albánskou republikou
o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře
a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 8. října 2010 v Praze
/sněmovní tisk 160/ - prvé čtení

Slovo patří ministru financí Miroslavu Kalouskovi.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji. I zde se jedná o harmonizaci dosavadní dohody s komunitárním právem, tak jako v mnoha minulých případech. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Slovo nyní dávám zpravodaji pro prvé čtení panu poslanci Romovi Kostřicovi.

 

Poslanec Rom Kostřica: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, Albánie už je tady podruhé. Tentokrát se nejedná o ochraňované investice. Pan ministr Kalousek přesně vyjádřil, o co se tady jedná. Já proto doporučuji, aby byl sněmovní tisk propuštěn do dalšího čtení a přikázán zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám mockrát. Otvírám obecnou rozpravu. Hlásí se prosím někdo? Nehlásí, končím tuto rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Je někdo, kdo má jiný návrh? Není.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 106. Táži se, kdo souhlasí s přikázáním výboru zahraničnímu. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 106 přítomno 102, pro 88, proti nikdo. Tedy návrh jsme přikázali k projednání výboru zahraničnímu.

 

Tím končí bod 85, končí tím projednávání tisku 160 v prvém čtení.

 

Je před námi bod 86. Je to

86.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou
České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění
a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku,
který byl podepsán v Minsku dne 11. srpna 2010
/sněmovní tisk 161/ - prvé čtení

Pan ministr financí Miroslav Kalousek má úvodní slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, s Běloruskem zatím smlouva proti dvojímu zdanění ochraňuje daň z příjmů a daň z majetku. Tento protokol rozšíří naše vzájemné vztahy v této oblasti na daně všeho druhu plus příslušným způsobem zmodernizuje i text, co je základní obsah tohoto protokolu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP