(19.20 hodin)

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou je po formální i věcné stránce standardní smlouvou a doporučuji její schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Gabrielu Peckovou, aby nyní odůvodnila usnesení výboru. Dostali jsme je rozdáno jako sněmovní tisk 72/1.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, zahraniční výbor projednal tento návrh na své 5. schůzi 13. října 2010 a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Indickou republikou, podepsané v Praze 8. června 2010."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do této rozpravy? Nehlásí se nikdo. Končím tedy rozpravu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 96. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 96, přítomno 108, pro 96, proti nikdo. S návrhem usnesení Sněmovna vyslovila souhlas.

 

Končí tak projednávání bodu 77 sněmovního tisku 72.

 

Zahajuji projednávání bodu 78. Je to

78.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou
o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 25. března 2010
/sněmovní tisk 73/ - druhé čtení

Slovo má pan ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek I návrh smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou je po věcné a formální stránce standardní smlouvou, a proto vás požádám o její schválení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane ministře. Zpravodajkou zahraničního výboru je paní poslankyně Renáta Witoszová. Prosím o to, aby nás seznámila s usnesením výboru. Dostali jsme jej jako sněmovní tisk 73/1.

 

Poslankyně Renáta Witoszová: Děkuji. Zahraniční výbor na 5. schůzi dne 13. října 2010 projednal tuto smlouvu a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsané v Praze 25. března 2010."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám rozpravu. Nemám žádnou přihlášku. Prosím o vaše případné přihlášky. Není taková, končím rozpravu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 97. Táži se, kdo je pro návrh usnesení. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 97, přítomno 108, pro 98, proti nikdo.

 

S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Končí tím projednávání bodu 78 sněmovního tisku 73.

 

Je před námi bod 79. Je to

79.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Úmluva o centralizovaném celním řízení týkající se
přerozdělení ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování
tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie
/sněmovní tisk 86/ - druhé čtení

Slovo má ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že dnes dopoledne se mi o výhodě této úmluvy podařilo v horní komoře přesvědčit i pana senátora Drymla, nepochybuji o podpoře osvícené komory dolní. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Kateřinu Konečnou, aby odůvodnila usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 86/1. Paní poslankyně Matušovská zaskočí. Prosím.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji. Zahraniční výbor na své 5. schůzi dne 13. října projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Úmluvy o centralizovaném celním řízení týkající se přerozdělování ponechaných vnitrostátních nákladů na výběr při uvolňování tradičních vlastních zdrojů do rozpočtu EU."

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo? Nehlásí se nikdo, končím rozpravu.

 

Zahajuji hlasování číslo 98. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak nám bylo předloženo? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 98, přítomno 108, pro 93, proti 1. Návrh usnesení Poslanecká sněmovna schválila.

 

Tím končím bod 79 sněmovní tisk 86.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 80. Je to

80.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Španělským královstvím
o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 140/ - prvé čtení

Prosím o úvodní slovo ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Dámy a pánové, politické, obchodní i vojenské vztahy mezi námi a Španělským královstvím jsou na takové úrovni, že je naprosto namístě mít také vzájemnou dohodu o výměně a zejména ochraně utajovaných skutečností, které si obě země navzájem vyměňují, a já prosím o její podporu.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Prosím zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Janu Fischerovou o slovo.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji a chci a k této smlouvě dodat jen to, že pan ministr Kalousek to uvedl perfektně a já k tomu nemám co dodávat. Naopak doporučuji propustit do druhého čtení a dát přikázání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádné písemné přihlášky. Prosím o vaše případné přihlášky z místa. Nehlásí se nikdo, končím obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Pan kolega Klučka ještě v obecné rozpravě. Ještě se zeptám na přikázání. Já jenom dočtu, že organizační výbor navrhuje přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Pan kolega Klučka má návrh na další přikázání? Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, paní předsedající. Protože jde o utajované skutečnosti a oblast činnosti NBÚ, navrhuji výbor pro obranu a bezpečnost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Ještě nějaký návrh na přikázání? Není.

 

Budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování pořadové číslo 99 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby byl tento návrh přikázán výboru zahraničnímu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 99, přítomno 104, pro 91, proti nikdo.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 100. Kdo je pro přikázání tomuto výboru? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 100, přítomno 103, pro 62, proti 17. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu a též výboru pro obranu a bezpečnost. Tím končí projednávání bodu číslo 80 sněmovního tisku 140 v prvém čtení.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo 81. Je to

81.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky
a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 141/ - prvé čtení

Pan ministr financí má opět slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Obdobný dokument jako v bodě minulém bude nepochybně ku prospěchu občanů České republiky i Chorvatska. Proto prosím o jeho projednání.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi Kalouskovi. Slovo má zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Gabriela Pecková. Prosím.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, předkládaná smlouva upravuje právní rámec pro výměnu a ochranu utajovaných informací s Chorvatskou republikou. Vzhledem k tomu, že Chorvatsko je od dubna 2009 členem NATO, je pravděpodobné, že nutnost výměny těchto informací bude stále častější. Dopady na státní rozpočet se nepředpokládají a text smlouvy je plně v souladu s právním řádem České republiky i mezinárodněprávními závazky naší republiky.

Doporučuji projednat zahraničnímu výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP