(11.10 hodin)

 

Poslankyně Ivana Weberová: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie byl Poslanecké sněmovně zaslán prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti dne 9. července 2010. Výbor pro evropské záležitosti toto nařízení projednal dne 18. listopadu 2010 a přijal k němu usnesení č. 28.

Pro vysvětlení, do lavic vám dnes ráno byl rozdán návrh usnesení ke sněmovnímu tisku 187-E a tento návrh usnesení v podstatě kopíruje usnesení, které bylo přijato výborem pro evropské záležitosti. Pouze z legislativně technického hlediska jsou tam provedeny drobné změny tak, aby toto usnesení vyhovovalo potřebám usnesení pléna Sněmovny. Dále je zde doplněn odstavec 5, který je reakcí na aktuální situaci, o které tady již mluvil pan ministr, na aktuální vývoj projednávání tohoto dokumentu v Radě, a tedy toho, o čem mluvil již pan ministr, že na posledním jednání Rady pro konkurenceschopnost došlo v podstatě k zablokování jednání o tomto návrhu a do budoucna přípustná nebo možná varianta bude průchodná pouze prostřednictvím režimu posílené spolupráce. Proto do tohoto usnesení byl zakomponován odstavec 5.

Nyní bych přečetla návrh usnesení, který by měla Poslanecká sněmovna odsouhlasit. Usnesení zní:

Poslanecká sněmovna

1. bere na vědomí návrh nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie -

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, já vás poprosím o klid, aby bylo paní poslankyni slyšet. Pokud si potřebujete něco vyřídit, prosím, běžte do kuloárů, ale tady není slyšet slova.

 

Poslankyně Ivana Weberová: 2. konstatuje, že současný systém evropského patentu je zejména z důvodu výdajů na překlad do úředních jazyků jednotlivých členských států zbytečně nákladný, což má nepříznivý vliv na konkurenceschopnost ekonomiky Evropské unie ve srovnání s ostatními světovými ekonomikami;

3. zastává stanovisko, že nejvhodnější jazykovou variantou pro budoucí patent Evropské unie je nepochybně angličtina jako jediný úřední jazyk; za zásadní podmínku jeho zavedení však ze strany České republiky považuje předchozí vytvoření dostatečně kvalitního strojového překladače z angličtiny do češtiny, tak aby nedocházelo k nechtěnému porušení patentu Evropské unie ze strany českých subjektů z důvodu nekvalitního překladu popisu patentu a patentových nároků;

4. připouští při širší shodě mezi členskými státy přistoupit na kompromisní variantu tří úředních jazyků, to však pouze za předpokladu, že strojové překlady do ostatních jazyků budou dosahovat dostatečně kvalitní úrovně a s tím, že na přechodné období bude zachována povinnost předkladatele přeložit celý patent do angličtiny;

5. je si vědoma toho, že s ohledem na aktuální vývoj debaty o jazykovém režimu budoucího patentu Evropské unie může být dosažení jednomyslné shody na jazykové variantě patentu Evropské unie mezi členskými státy obtížné. Proto připouští, aby Česká republika jednala o možnosti přijetí budoucího patentu Evropské unie a jeho jazykového uspořádání také v režimu posílené spolupráce podle článku 20 Smlouvy o Evropské unii.

Nyní bych možná ještě ve stručnosti, on už to udělal pan ministr přede mnou, ale shrnula současný stav, jaký máme na poli evropských patentů v Evropské unii.

V Evropské unii patentovou ochranu v současnosti poskytují národní patenty udělované členskými státy nebo souběžně evropské patenty udělované Evropským patentovým úřadem podle evropské patentové úmluvy. Když je udělen ovšem evropský patent, ten musí být validován ve všech členských státech, kde se žádá o ochranu. Tím pádem každý, kdo by chtěl mít svůj patent validován ve všech státech Evropské unie, musí zahájit řízení u všech národních patentových úřadů a musí rovněž přeložit svůj návrh patentu do všech úředních jazyků Evropské unie, což vede k velkému prodražení patentové ochrany evropské, kdy evropský patent, který je validovaný například ve 13 zemích, stojí až 20 tisíc eur. Nová úprava naproti tomu by vedla ke zjednodušení a odpadla by nutnost překladu a zlevnění potom by se promítlo tak, že zpracování patentu Evropské unie pro všech 27 členských států by činilo méně než 6200 eur. Z toho by byla pouze 10 % cena překladů.

V současné chvíli bych svoji důvodovou zprávu ukončila a později bych se přihlásila do rozpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobře, děkuji zpravodajce výboru paní poslankyni Ivaně Webrové. Jen jí chci připomenout, aby se přihlásila ke svému návrhu, k usnesení i v podrobné rozpravě. Nemusíte ho znovu celý číst, ale stačí, když se k němu znovu přihlásíte.

V tuto chvíli otevírám všeobecnou rozpravu a mám zatím přihlášeny dva poslance. Pana poslance Bauera a pana poslance Filipa. Takže prosím, pane poslanče Bauere, ujměte se slova.

 

Poslanec Jan Bauer: Moc děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Milé dámy a pánové, já jsem si chtěl původně vzít slovo na začátku tohoto bloku, kde se projednávají nově dva body, které se týkají Evropské unie, nicméně chtěl jsem vystoupit jako předseda výboru pro evropské záležitosti. Na druhou stranu přednostní právo nemám a nechtěl jsem zneužívat přednostního práva místopředsedy poslaneckého klubu, protože v tomto okamžiku by mi to připadalo určitě nevhodné.

Takže mi dovolte teď v rámci probíhající diskuse možná z pozice výboru pro evropské záležitosti a předsednictva tohoto výboru říci několik technických informací, protože mi připadá slušné a vhodné, aby poté, co se na půdu Poslanecké sněmovny k dnešnímu dni možná po necelých šesti letech dostávají opětovně evropské dokumenty, aby tady pro ty z vás, které to zajímá, a já se přiznám, že jsem neočekával nějaký velký zájem a on tady ani není, nebo pro ty z vás, kteří se chtějí něco o evropské problematice dozvědět, abyste se dozvěděli informace, proč vlastně tyto body se zařazují na plénum Poslanecké sněmovny, jak vlastně funguje legislativa, jaký mají režim a jak se s nimi na půdě Poslanecké sněmovny máme vypořádat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP