(11.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Vzhledem k tomu, že se naplnil téměř čas - a ještě vidím, že se hlásí pan poslanec Rath, ale potom budu muset tento bod přerušit, v 11 hodin. Máte zhruba 30 sekund.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, bude mi to stačit. Mě mrzí, že pan kolega Doktor neodpověděl na mé otázky, to znamená jaké jsou firemní daně v Rakousku a v Německu, jaké u nás. Jak vypadá daňová progrese, kolik se zdaňují nejbohatší příjmové skupiny v Rakousku a v Německu. Každý ví, že v podstatě několikanásobně než v České republice.

A to, co tady říkal pan kolega Sobotka. Od nás utíkají a chtějí ještě víc utíkat lékaři právě do toho Německa, do Rakouska, do Velké Británie. Ale od nich, ani z Německa, z Rakouska, kde mají tak vysoké daně, nebo ze Švédska, Dánska, k nám neutíkají manažeři a podnikatelé s vysokými příjmy, aby tam nemuseli platit vysoké daně. Takže dámy a pánové, vám ten pravicový model v praxi nějak moc v České republice nefunguje. Někde udělali soudruzi z ODS asi chybu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, vypršel čas určený na projednávání odpovědí na písemné interpelace, proto v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Přejdeme k následujícímu bodu číslo 50, jímž je

50.
Návrh nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie
/kód dokumentu 11805/10, KOM(2010) 350 v konečném znění/
/sněmovní tisk 187-E/

Tento návrh předložila vláda prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti spolu se svým předběžným stanoviskem. Proto nyní prosím ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, zmíněný návrh nařízení Rady o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie předložila Evropská komise jako jedno z několika opatření vedoucích k vytvoření patentu Evropské unie. Nařízení k jazykovému režimu je projednáváno samostatně, protože jeho přijetí vyžaduje naprostou jednomyslnost v Radě. Úsilí o vytvoření patentu s jednotnými účinky na celém území Evropské unie již trvá několik desetiletí a je vedeno snahou vytvořit vedle existujícího evropského patentu alternativu, která by byla dostupnější přihlašovatelům, a to především díky jednoduššímu řízení a nižším nákladům.

Patenty Evropské unie by měl udělovat Evropský patentový úřad, proto návrh vychází z jazykového režimu Evropské patentové úmluvy. Řízení o udělení patentu by proběhlo v angličtině, francouzštině nebo němčině na základě volby učiněné přihlašovatelem. V tomtéž jazyce by byl patent udělen a platil by na celém území Evropské unie. Pouze patentové nároky by se překládaly do ostatních dvou jazyků. Pro překlady celého patentu Evropské unie do všech úředních jazyků Evropské unie by mělo být pak využito strojových překladačů. Předložení překladů celého patentu do dalších jazyků by se vyžadovalo až v případě soudního sporu.

Belgické předsednictví doplnilo návrh Komise o vlastní kompromisní návrhy, které zejména počítají se zavedením přechodného období, než budou k dispozici kvalitní strojové překlady, a po dobu jeho trvání by byl majitel patentu povinen přeložit udělený patent do angličtiny. Dalším významným kompromisním návrhem bylo zajištění ochrany osob jednajících v dobré víře, kdy by měl soud přihlédnout k tomu, že údajný porušovatel patentu si nebyl vědom toho, že patent porušuje, neboť nebyl k dispozici překlad patentu do jemu srozumitelného jazyka.

A nyní dovolte několik slov k pozici vlády České republiky. Konzultace, které vedlo s českými podnikateli a asociacemi Ministerstvo průmyslu a obchodu, ukázaly, že většina dotázaných podporuje myšlenku vytvoření patentu Evropské unie, a pokud jde o jazykovou otázku, dali by přednost jednoduššímu řešení, než jaké navrhuje Komise, tedy udělování patentu Evropské unie pouze v angličtině. Vyjádření Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy a Asociace malých a středních podniků vyznívají ve stejném duchu. Zmiňována je také podpora strojových překladů. Existují však i odlišné názory. V rozporu se zmíněnými stanovisky podnikatelských subjektů a jejich asociací je např. stanovisko Komory patentových zástupců a Advokátní komory, které tvrdí, že současný stav je pro české podniky výhodný, a požadují nadále překlady celého patentového spisu do českého jazyka. Splnění tohoto požadavku by však zvýšilo náklady na patent Evropské unie natolik, že by se takové řešení rovnalo odmítnutí patentu Evropské unie. Rámcová pozice se proto snaží shrnout postoje všech relevantních subjektů a nalézt cestu, jak podpořit systém patentu Evropské unie přívětivý pro přihlašovatele a současně respektovat oprávněné zájmy třetích osob.

Rámcová pozice byla projednána plénem Senátu dne 27. října 2010. Ve svém usnesení Senát podpořil pozici vlády a zdůraznil požadavek, dle něhož základem pro budoucí patent Evropské unie by měl být režim s co nejmenším počtem překladů, který by zajistil co nejvýraznější úsporu nákladů.

Nyní bych vás rád ještě informoval o aktuálním stavu v projednávání dotčeného návrhu nařízení na půdě Evropské unie. Návrh nařízení o překladech patentů Evropské unie byl předmětem debaty na pracovní večeři v rámci neformální Rady Evropské unie pro konkurenceschopnost 29. září a dále na Radě Evropské unie pro konkurenceschopnost 11. října tohoto roku. Na posledním zasedání Rady Evropské unie pro konkurenceschopnost dne 10. listopadu belgické předsednictví předložilo další návrh kompromisního textu, avšak Itálie, Španělsko a posléze i Polsko ani takto doplněný text nepodpořily z důvodu namítané jazykové diskriminace. Naposledy byla problematika projednávána Radou dne 25. listopadu 2010 a detailněji byla diskutována možnost posílené spolupráce v této oblasti. Debata navazovala na společný dopis pěti států, které se v této záležitosti obrátily na Komisi. Na jednání výslovně podpořilo posílenou spolupráci šest členských států, výslovně proti vystoupilo Španělsko, Itálie a Polsko. Česká republika vyjádřila zklamání ze zablokování diskuse s tím, že vždy upřednostňovala dohodu všech členských zemí.

Pokud jde o tzv. posílenou spolupráci, Česká republika požádala o předložení analýzy dopadů této posílené spolupráce a současně bylo rozhodnuto, že patent Evropské unie a posílená spolupráce bude předmětem posledního jednání Rady Evropské unie pro konkurenceschopnost za belgického předsednictví, a to zítra, 10. prosince 2010. Vzhledem k aktuálnímu vývoji na jednáních v Radě Evropské unie tak bude nutné zabývat se otázkou tzv. posílené spolupráce, jež by měla za následek vytvoření patentu Evropské unie jen pro některé členské státy.

Česká republika by se měla i nadále aktivně účastnit jednání o jazykovém uspořádání patentu a o možnosti jeho přijetí v režimu posílené spolupráce. V rámci těchto dalších jednání by mělo být prokázáno, že přijetí patentu i v režimu posílené spolupráce přinese oproti stávajícímu stavu ekonomické výhody pro všechny uživatele. Stejně tak musí být vyjasněny dopady posílené spolupráce na oblast patentového soudnictví.

Vážená paní předsedající, tolik tedy na úvod k problematice evropského patentu a zatím děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane ministře. Výbor pro evropské záležitosti návrh nařízení Rady projednal. Usnesení a stanovisko výboru je součástí předloženého sněmovního tisku 187-E. Dále vám byl na lavice rozdán návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Dříve než dám slovo zpravodajce výboru poslankyni Ivaně Weberové, ráda bych řekla, že pan poslanec Michal Doktor má náhradní kartu číslo 5, paní poslankyně Kohoutová má náhradní kartu číslo 12.

Dále mi sem dorazily tři omluvy, a to je omluva pana poslance Michala Janka z dnešního jednání od 17.30 hodin, dále je tu omluva paní poslankyně Bebarové-Rujbrové z důvodu účasti na 10. výročí Úřadu veřejného ochránce práv od 12 hodin dnes. Další omluva je od poslankyně Jany Drastichové z dnešního odpoledního jednání a z jednání následující den, tedy z pátečního jednání.

A nyní již prosím zpravodajku výboru paní poslankyni Ivanu Weberovou, aby se ujala slova a informovala nás o jednání výboru a přednesla také návrh usnesení Poslanecké sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP