(9.20 hodin)

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Dobrý den. Vážení poslanci, vážené poslankyně, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240, o krizovém řízení a o změně některých zákonů, byl projednán výborem pro obranu a bezpečnost, který k návrhu neuplatnil žádné pozměňovací návrhy a doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona. Při projednávání návrhu zákona ve druhém čtení pak byl uplatněn pozměňovací návrh panem poslancem Klučkou. Dovoluji si z tohoto místa panu poslanci Klučkovi za jeho pozměňovací návrh, který v mnoha ohledech zpřesňuje dikci zákona, poděkovat a předem s tímto návrhem vyslovuji souhlas.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás tímto o podporu předložených návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ještě sdělím, že paní poslankyně Karolína Peake se mi omlouvá do 11.30 hodin z dopoledního pořadu. Takže to je ještě poslední omluva.

Teď se zeptám pana poslance Klučky, jestli chce vystoupit s nějakým slovem. Nechce. Měli bychom se vypořádat s nějakým hlasováním o pozměňovacích návrzích a požádal bych ho, aby nám sdělil, jaký je možný postup při hlasování a jak se s tím budeme vyrovnávat.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, jak řekl pan ministr, tento návrh, který jsem podával, jsem předtím, než jsem ho podal, velmi intenzivně komunikoval s legislativou jak Ministerstva vnitra, tak i s legislativou parlamentu. Nemyslím si, že by to byl špatný návrh, pouze dopřesňuje či zpřesňuje věci mezi kompetencemi Hasičského záchranného sboru, obcemi s rozšířenou působností a kraji.

Vážený pane místopředsedo, já navrhuji, neboť považuji tento pozměňovací návrh za komplexní, aby se o všech návrzích, tedy o všech bodech, kterých je tady 14, hlasovalo en bloc.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O všech čtrnácti, ano. To je váš názor, takže se zeptám, jestli někdo s tím nesouhlasí nebo jestli je nějaký jiný názor na proceduru. To by mohlo být, ale vypadá to, že není. Zdá se, že váš návrh, abychom to hlasovali - hlásí se pan poslanec Vidím. (Sděluje, že se nehlásí.) Vy to rušíte, já jsem myslel, že k tomu něco máte.

To znamená, celý problém procedury je, že vy navrhujete, aby se hlasovaly en bloc všechny pozměňovací návrhy. (Souhlas.) Žádný jiný návrh není. (Nejsou námitky.) Myslím si, že to je jednoduché. Můžeme podle vás hlasovat? (Souhlas.) V tom případě vás prosím, aby se všichni posadili, budeme hlasovat návrhy. Já se vždycky zeptám na názor pana ministra a zpravodaje.

Přikročíme k hlasování. Prosím, říkejte návrhy. První hlasování navrhujete ono en bloc hlasování o všech pozměňovacích návrzích. Ptám se vás na vaše stanovisko. (Pozitivní.) Pane ministře? (Pozitivní.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 86. Přihlášeno je 151, pro hlasovalo 140, proti žádný. Takže to bylo přijato, celá série pozměňovacích návrhů.

 

Teď už zřejmě můžeme hlasovat pouze o celku. Takže přikročíme o hlasování o celém návrhu zákona a já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 65."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 87. Přihlášeno je 151, pro hlasovalo 134, proti nula. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Mohu poděkovat ministrovi i zpravodajovi a ukončit projednávání tohoto bodu.

Pan poslanec Zemánek má náhradní kartu č. 2.

 

Máme za sebou bod 53. Dalším bodem je

57.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 81/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů už sedí i nový zpravodaj poslanec Jaroslav Krupka. Pozměňovací návrhy máme rozdány jako tisk 81/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Nikdo se do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, jestli chce vystoupit se závěrečným slovem. Prosím, můžete.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Radek John: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, aby zde stručně uvedl předložený návrh zákona. Jak zde bude jistě řečeno, byl tento návrh projednán výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který doporučuje předložený návrh zákona schválit spolu s pozměňovacím návrhem, který jsem připraven podpořit.

K návrhu doprovodného usnesení musím ale upozornit, že Ministerstvo vnitra jako gestor zákona o základních registrech předmětné nařízení vlády v současné době již připravuje a předpokládá jeho předložení poté, co budou dokončena všechna výběrová řízení.

K samotným pozměňovacím návrhům výboru pod písmenem A i k pozměňovacímu návrhu pana poslance Krupky, písmeno B, však dopředu avizuji svůj souhlas a děkuji za jejich předložení.

K pozměňovacím návrhům uvedeným pod písmeny C, D a E, které si do jisté míry konkurují, si dovoluji uvést následující. Vypuštění údajů o adrese místa trvalého pobytu, o rodinném stavu a rodném čísle z občanských průkazů je nedílnou součástí celé koncepce základních registrů, která předpokládá přímý elektronický přístup k údajům, a to jak pro orgány veřejné moci, tak i pro soukromé subjekty. Nicméně s ohledem na kritiku, že by vypuštění údajů z občanských průkazů mělo vést k vyšší administrativní zátěži, podporuji pozměňovací návrh pana poslance Polčáka uvedený pod písmenem E. Podle tohoto pozměňovacího návrhu by se měly do občanského průkazu nadále zapisovat jako nepovinné údaje adresa místa trvalého pobytu a rodinný stav. Ponechalo by se tedy na rozhodnutí občana, zda chce tyto údaje do občanského průkazu zapsat, nebo ne. S vypuštěním rodného čísla se počítá až od roku 2020.

Naopak nemohu doporučit přijetí pozměňovacích návrhů pana poslance Doktora a pana poslance Petrů. Tyto návrhy neumožňují ověřovat správnost údaje o rodinném stavu nebo partnerství proti informačnímu systému evidence obyvatel a nestanoví ani, jako v současné praxi, méně formalizovaný postup pro výměnu občanského průkazu v případě změny tohoto údaje. Navrhovaný zákon, který předpokládal úplné vypuštění tohoto údaje z občanských průkazů, takovou úpravu neobsahuje. Proti současnému stavu by tedy došlo k výraznému ztížení podmínek pro vydání nebo výměnu občanských průkazů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zeptám se pana poslance Krupky - jestli chce, také může vystoupit se závěrečným slovem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP