(17.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Nevidím, že by se někdo chtěl do této rozpravy přihlásit z místa, a proto tuto rozpravu ukončuji.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru zahraničnímu. Já se ptám Sněmovny, zda navrhuje ještě jiný výbor. Nenavrhuje.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, zda Sněmovna souhlasí s tím, aby se tiskem zabýval zahraniční výbor.

Zahajuji hlasování. Ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 70 z přihlášených 104 poslanců pro 101, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tímto tiskem se bude zabývat výbor zahraniční.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu návrhu. Tím je

49.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory
o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 126/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede pan ministr Jiří Besser. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr kultury ČR Jiří Besser Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, důvody uzavírání smluv o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací: ekonomické, vojenské a politické vztahy České republiky s sebou přinášejí nutnost výměny utajovaných informací. Právní rámec pro výměnu a vzájemnou ochranu národních utajovaných informací je nutné v mezinárodním styku zajišťovat prostřednictvím bilaterálních smluv. Při stanovování priorit v této oblasti vychází Národní bezpečnostní úřad z praktické potřeby výměny utajovaných informací s konkrétními státy v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky. Smlouvy o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací jsou sjednávány jenom s těmi státy, které prokáží schopnost zajistit poskytnutým českým utajovaným informacím alespoň takovou úroveň ochrany, jako jim poskytuje Česká republika.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení byl určen pan poslanec Jaroslav Foldyna a já prosím, aby se ujal své úlohy.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Ještě jednou, vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové, pan ministr uvedl smlouvu, kterou česká vláda předkládá Poslanecké sněmovně ke schválení do prvního čtení. Já navrhuji, abychom po informaci, kterou jsme tady uceleně obdrželi, postoupili tuto smlouvu zahraničnímu výboru do dalšího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku nemám žádnou. Neeviduji, že by se někdo do této rozpravy hlásil z místa, proto tuto rozpravu ukončuji.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor a též pan zpravodaj navrhli přikázat předložený návrh k projednání výboru zahraničnímu. Já se vás ptám, zda máte ještě nějaký další, jiný návrh. Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Rozhodneme o tom v hlasování, které v tuto chvíli zahajuji, a ptám se vás, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 71 z přihlášených 104 poslanců 100 bylo pro, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Zahajuji projednávání bodu následujícího, kterým je

50.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska
o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací
/sněmovní tisk 127/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede pan ministr Jiří Besser, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr kultury ČR Jiří Besser Děkuji. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci. Ekonomické, vojenské a politické vztahy České republiky přinášejí s sebou nutnost výměny utajovaných informací. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná multilaterální smlouva, která by tuto problematiku upravovala, a to ani mezi členskými státy NATO nebo EU, je nutné právní rámec pro výměnu a vzájemnou ochranu národních utajovaných informací v mezinárodním styku zajišťovat prostřednictvím bilaterálních smluv. Prosím proto o podporu vládního návrhu v rámci smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Zpravodajem pro prvé čtení byl určen pan poslanec Pavel Holík. Bylo mi avizováno, že jeho úlohy by se ujal pan poslanec Jaroslav Foldyna. O tom, zda převezme úlohu zpravodaje, musíme ovšem rozhodnout hlasováním.

 

Toto hlasování zahajuji a ptám se vás, kdo souhlasí se změnou zpravodaje na pana poslance Jaroslava Foldynu. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 72 z 104 poslanců pro 96, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Já prosím, aby se úlohy zpravodaje ujal pan poslanec Jaroslav Foldyna. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, pan ministr uvedl všechny relevantní důvody, které vedly vládu k předložení smlouvy k projednání ve Sněmovně, a já doporučuji, aby tato smlouva byla doporučena k projednání zahraničnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji pěkně. Otevírám obecnou rozpravu. Písemnou přihlášku do ní nemám. Vidím - ano, pan poslanec si to zřejmě rozmyslel. Čili znovu můžu konstatovat, že nikdo se do rozpravy nehlásí, a tuto rozpravu můžu uzavřít.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru zahraničnímu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Nikoho nevidím.

 

Budeme proto v tuto chvíli hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

O tom rozhodneme hlasováním, které v tuto chvíli zahajuji, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 73 z přihlášených 104 pro 100, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Já mohu konstatovat, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Mohu ukončit projednávání tohoto tisku.

 

Budeme pokračovat následujícím návrhem, kterým je

51.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
/sněmovní tisk 128/ - prvé čtení

Předložený návrh uvede pan ministr Jiří Besser, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr kultury ČR Jiří Besser Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, je to jako v těch dvou předešlých případech. Ekonomické, vojenské a politické vztahy České republiky s sebou přinášejí nutnost výměny utajovaných informací. Právní rámec pro výměnu a vzájemnou ochranu národních utajovaných informací je nutné v mezinárodním styku zajišťovat prostřednictvím bilaterálních smluv. V tomto případě se jedná o smlouvu mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou. Prosím o schválení, stejně jako v těch předešlých případech. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Tomáš Chalupa. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP