(17.40 hodin)

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, dovolte mi jen říci, že pan ministr mi velmi ulehčil úlohu, protože řekl vše podstatné z této dohody. Po dohodě s kolegou Hamáčkem navrhuji, aby tento tisk byl přikázán zahraničnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí z místa, neboť písemné přihlášky nejsou. Ani z místa neeviduji žádnou přihlášku. Tuto obecnou rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru zahraničnímu, též zpravodajka podala shodný návrh. Má někdo návrh k projednání jinému výboru? Nemá. Budeme tedy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu? Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 67 z přihlášených 99 poslanců 97 pro, proti žádný, návrh byl přijat. Tento tisk byl přikázán výboru zahraničnímu k projednání.

 

Končím projednávání tohoto tisku a budeme pokračovat následujícím bodem, kterým je

47.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol, kterým se mění Dohoda mezi Evropským
společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými
o letecké dopravě podepsaná ve dnech 25. a 30. dubna 2007
/sněmovní tisk 108/ - prvé čtení

Předložený návrh opět uvede pan ministr Jankovský, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou v zastoupení pana ministra dopravy bych si vám dovolil předložit tento návrh.

V návaznosti na sjednání jednotné dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Spojenými státy americkými o letecké dopravě, podepsané v roce 2007, byl následně vyjednán protokol, kterým se tato dohoda mění. Protokol je výsledkem druhé, závěrečné fáze vyjednávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o podmínkách pro obchodní leteckou dopravu mezi jejími územími. Vláda ČR vyslovila souhlas se sjednáním protokolu svým usnesením ze dne 21. června 2010 č. 493. Protokol byl následně podepsán s výhradou ratifikace dne 24. června 2010 v Bruselu.

Protokol má za cíl odstranit další překážky na přepravním trhu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a dále toto prostředí liberalizovat. Protokol upravuje zejména možnost rozšíření investičních příležitostí v rámci leteckých dopravců, smluvních stran, rozšiřuje mj. spolupráci v oblasti otázek životního prostředí a nově se objevuje také ustanovení o sociálních otázkách v rámci výkonu činnosti v civilním letectví.

Protokol bude sjednán jako mezinárodní smlouva prezidentské kategorie, neboť upravuje záležitosti podle čl. 49 písm. a) a e) Ústavy, stejně jako dohoda, kterou mění. Protokol se předkládá před ratifikací prezidentem republiky Parlamentu České republiky k vyslovení jeho souhlasu s ratifikací podle Ústavy České republiky.

Text protokolu je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v EU, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Sjednání a provádění protokolu nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Z pohledu České republiky lze sjednání protokolu považovat za přínosné. Dochází k završení dlouholetého a obtížného vyjednávacího procesu se Spojenými státy americkými o liberalizaci prostředí pro letecké dopravce smluvních stran. Výsledkem je stanovení jednotných a liberálních pravidel pro provoz leteckých služeb na transatlantickém trhu, jež přispěje k dalšímu rozvoji letecké dopravy mezi Evropskou unií a Spojenými státy.

Dovoluji si vás tímto požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací tohoto protokolu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Zpravodajem pro první čtení byl určen pan poslanec David Šeich, kterého zde ovšem nevidím, a proto se zeptám jeho kolegů ze zahraničního výboru, zda byl někdo z nich byl ochoten se ujmout pro tuto smlouvu role zpravodaje. Paní poslankyně Kateřina Konečná bude tak ochotná a této role se ujme za předpokladu, že Sněmovna s tímto zastoupením vysloví souhlas. Ten souhlas vyjádříme hlasováním.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, zda Sněmovna souhlasí s tím, aby zpravodajkou pro prvé čtení byla paní poslankyně Kateřina Konečná. Kdo je proti?

V hlasování číslo 68 z přihlášených 101 poslanců pro bylo 96, proti nula, návrh byl přijat.

 

Paní zpravodajku Konečnou prosím, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, opět mám stejně jednoduchou úlohu, protože pan ministr za mě představil vše podstatné. Troufnu si navrhnout pouze jedinou věc, a to je to, aby tento tisk projednal zahraniční výbor.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku a nevidím, že by se do této rozpravy mínil někdo přihlásit z místa, proto tuto obecnou rozpravu ukončuji a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru zahraničnímu, též zpravodajka předložila stejný návrh, budeme tedy o tomto návrhu hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 69 z přihlášených 102 poslanců pro 101, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento tisk byl přikázán k projednání výboru zahraničnímu. Ukončuji projednání tohoto bodu a přistoupíme k projednání bodu následujícího, kterým je

48.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh V a VII Protokolu
o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém
znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států
/sněmovní tisk 109/ - prvé čtení

Předložený návrh by měl uvést pan ministr kultury Jiří Besser v zastoupení pana ministra životního prostředí. Požádám ho, aby se ujal slova.

 

Ministr kultury ČR Jiří Besser Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi představit vládní návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států. Česká republika je smluvní stranou protokolu od 23. října 2003.

Na 27. zasedání výkonného orgánu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států 14. až 18. prosince 2009 ve švýcarské Ženevě byly dne 18. prosince 2009 přijaty změny přílohy V a VII protokolu. Na základě uvedených změn se převádí obsah aktualizovaných kapitol III až V přílohy zpět do návodu pro smluvní strany Úmluvy pro identifikaci opatření a nejlepších dostupných technik pro snižování emisí perzistentních organických polutantů a ruší se příloha VII, která již není relevantní. Změny příloh V a VII protokolu směřují ke zjednodušení a přehlednosti existující úpravy, a tím i ke zjednodušení jejího provádění. Je proto potřebné a účelné změny přijmout.

Protokol je smlouvou prezidentské kategorie. Z tohoto důvodu změny protokolu a jeho příloh, které jsou nedílnou součástí protokolu, vyžadují souhlas Parlamentu ČR a ratifikaci prezidentem republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji také. Zpravodajem určeným pro tento tisk je pan poslanec František Novosad. Prosím ho, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Vážené dámy a pánové, pan ministr velice pěkně to tady zdůvodnil, já bych doporučil, aby tento vládní návrh byl projednán v zahraničním výboru. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP