(Jednání pokračovalo ve 13.10 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat. Dříve než přistoupíme k následujícímu bodu, chtěla bych vás seznámit s tím, že pan poslanec Jan Bauer se omlouvá z dnešní této už konečné části jednání. A pro stenozáznam pro jistotu ještě jednou eventuálně zopakuji, pokud to již takto nebylo učiněno, že pan poslanec Igor Svoják se taktéž omlouval, a to od 11 hodin.

 

Nyní přistoupíme k pevně zařazenému bodu, kterým je

91.
Návrh poslankyň Kristýny Kočí a Karolíny Peake na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb.,
zákona č. 417/2009 Sb., a zákona č. 179/2010 Sb.
/sněmovní tisk 45/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatelky paní poslankyně Karolína Peake a zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Jaroslav Krupka. Pozměňovací návrhy máte uvedeny ve sněmovním tisku číslo 45/3.

V tuto chvíli otevírám rozpravu. Chci upozornit, že v tomto třetím čtení se koná rozprava pouze k opravám legislativně technických a gramatických chyb, eventuálně chyb písemných a tiskových, a k žádným dalším úpravám v tomto čtení nemůže v rozpravě již docházet.

Rozprava je tedy otevřena, dívám se, zda se do ní někdo hlásí. Nikoho nevidím. Rozpravu ukončuji a ptám se paní navrhovatelky a pana zpravodaje, zda si přejí vystoupit se závěrečným slovem. Ano, paní navrhovatelka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karolína Peake: Děkuji. Myslím, že opravdu už není potřeba k zákonu nic dodávat. Já jsem chtěla ještě jednou všem poslaneckým klubům poděkovat za to, že připustily tento zákon do zkrácené lhůty mezi druhým a třetím čtením, pochopily potřebnost této novely, a za to jim ještě jednou děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan zpravodaj si nepřeje vystoupit se závěrečným slovem? Poté ho tedy poprosím, aby nám oznámil, jaký způsob hlasování navrhuje a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi možná v této sváteční chvíli, protože je to první hlasování ve třetím čtení v tomto volebním období, vás upozornit na to, že jsme dostali celkem dva pozměňovací návrhy, jsou označeny v materiálu 45/3, a to tak, že pod písmenem A je první, který jsem nenazval pozměňovacím, ale je to pozměňovací návrh, který vzešel ze samotného výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který svým usnesením tuto úpravu provedl. Pak následně ve druhém čtení byl načten pod bodem B návrh od poslance pana kolegy Peciny a pod bodem C je načten soubor změn, čili pozměňovací návrh předložený předkladatelkami, v tuto chvíli to bylo paní kolegyní Karolínou Peake.

S ohledem na to, že tak jak bylo uvedeno předkladatelkou, že došlo k určitému jednání a dohodě, se domnívám, že právě ten poslední bod, který je označen písmenem C, má relativně nejvyšší pravděpodobnost na schválení, a proto bych si dovolil navrhnout následující hlasovací proceduru. Nejprve bychom hlasovali o souboru pozměňovacích návrhů označených písmenem C1 až C11. Pro všechny případy, kdo to má v rukách, ten tisk, tak C11 je na poslední, závěrečné straně. Pokud by byly odhlasovány všechny tyto body najednou v jednom hlasování, tak jak navrhuji, současně se stává nehlasovatelný soubor pozměňovacích návrhů označených bodem A1 až A4. Tím bychom měli vyřešenu kapitolu bodu A. Jako druhé hlasování bych si dovolil navrhnout pozměňovací návrh, který předložil pan kolega Pecina pod písmenem B.

Tady dovolím si možná drobnou poznámku: V prvé řadě chci poděkovat všem, kteří nevznesli pozměňovací návrhy, na straně druhé s panem kolegou Pecinou jsem o tomto hovořil v dobrém. A jenom bych taktně upozornil, že tento pozměňovací návrh může nést znaky tzv. přílepku, a tím už dopředu trošku indikuji, že jako zpravodaj nebudu doporučovat přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, protože je zájmem, věřím, celé Sněmovny včetně těch, kteří se spolupodíleli na přípravě varianty C, a věřím, že ji aktivně podpoří, takže věřím, že je zájem, aby to prošlo bez problémů a nedostali jsme se do diskuse například až u Ústavního soudu.

Takže paní předsedající, navrhuji tuto hlasovací proceduru. A protože se domnívám, že je relativně jednoduchá, nebude-li proti ní námitek, možná bych si dovolil říci, že nebylo by nutné ani o ní hlasovat a přistoupit rovnou k hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Zeptám se, zda má někdo námitku, přeje si vystoupit k tomuto navrženému postupu. Pokud vidím obecný souhlas, tak dám hlasovat o těch návrzích v pořadí, jak o nich pan zpravodaj mluvil. Tedy hlasovali bychom jako první o pozměňovacím návrhu C1 až C11.

Zahajuji hlasování. (Zpravodaj doporučuje.) Stanoviska, ano, prosím. (Poslankyně Peake za navrhovatele je pro.) Zpravodaj znovu doporučuje. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 149. Z přihlášených 148 poslanců pro bylo 85, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Tímto se stal nehlasovatelný pozměňovací návrh uvedený pod bodem A.

 

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod bodem B. V tuto chvíli zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro.

Stanoviska: zpravodaj nedoporučuje, navrhovatelka je proti. V tuto chvíli musím prohlásit předchozí hlasování za zmatečné.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Ne předchozí, toto.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Stanoviska byla řečena. Znovu zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přihlášených 148 poslanců pro 16, proti 81 (v hlasování číslo 151). Tento pozměňovací návrh byl zamítnut.

 

Pane zpravodaji, vyčerpali jsme hlasování o všech pozměňovacích návrzích, je to tak?

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Je tomu přesně tak a můžete, paní předsedající, dát hlasovat o samotném návrhu zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s návrhem poslankyň Kristýny Kočí a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., a zákona č. 179/2010 Sb. podle sněmovního tisku 45, a to ve znění schválených pozměňovacích návrhů." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP