(13.00 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Tejc. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, já jsem znám tím, že jsem poměrně skeptický k senátním návrhům zákona, a to nikoliv proto, že pokud obhajuji v Senátu poslanecký návrh schválený tady a předkládaný mimo jiné i mou osobou, jsem většinou vyprovozen velmi rychle poměrně velkým počtem negativních hlasů. To by ale určitě nemělo mít vliv na to dnešní rozhodování a já vám slibuji, že mít nebude.

Myslím, že tento senátní návrh na rozdíl právě od mnoha jiných, které jsem v minulosti kritizoval, jde správnou cestou. A i jeho filozofie, tedy snaha o to, aby byly více trestány přestupky, které ohrožují život a zdraví, a naopak méně trestány ty, které řekněme nemají takto zásadní význam, je cesta správná.

Domnívám se také, že doba od zavedení bodového systému je poměrně dlouhá a mohla by být už dobou, kdy bychom mohli přistoupit k nějakému objektivnějšímu hodnocení. Určitě ještě můžeme dva, tři, možná pět let čekat na to, jaké bude mít dopady, ale jsem přesvědčen, že dnes se skutečně blížíme k té době, kdy bude objektivní posouzení možné. A velice bych se přimlouval, pokud tento návrh bude postoupen do druhého čtení, aby na úrovni výborů, příp. i výboru pro bezpečnost - ale tam nechávám skutečně spíše na zvážení výboru, zda se bude chtít tím návrhem zabývat - aby tento návrh byl projednáván na základě analýz Ministerstva dopravy a Ministerstva vnitra k této věci.

Souhlasím s tím, co je v návrhu uvedeno, tedy s tím, aby se řešila otázka udělování bodů, otázka, zda zvolit ono společné řízení nebo nutnost informovat ještě předtím, než ten člověk získá 12 bodů, protože cílem bodového systému by měla být prevence, ne to, aby někdo nasbíral 24 bodů během třičtvrtě roku, celou dobu se o tom nedozvěděl a pak mu přišla informace o tom, že nesmí dalšího půl roku nebo rok řídit.

Myslím, že diskuse nad tím bude samozřejmě dlouhá. Stejně tak, jako by byla dlouhá nad způsobem, jak zamezit zneužívání institutu osoby blízké. Proto bych se přimlouval za to, abychom skutečně teď neřešili institut osoby blízké a řešili pouze otázku onoho společného posuzování. Ale jestli nás k tomu povede diskuse ve výborech a najdeme shodu, tak se tomu nebráním.

Dopředu říkám, a tak jsem komunikoval toto i s kolegy v klubu sociální demokracie, že bychom měli velký problém, pokud by v tomto návrhu zůstala ona tolerance-netolerance alkoholu do 0,3 promile. Hovořil o tom již pan senátor Žák, že to ani není klíčovým bodem, na kterém by Senát nebo on jako předkladatel trvali. Já jsem tomu rád. Myslím, že jsou jiné způsoby a že právě technická tolerance a metodický pokyn, který byl zvolen ze strany jednotlivých ministerstev, je tou lepší cestou, protože v tomto případě bych se obával, že 0,3 promile by nakonec bylo přičítáno ještě k té technické toleranci a vedli bychom dlouhé spory, jestli tomu tak je, či není.

Pokud se týká dalších bodů, jako je povinné zavádění vest apod., asi se v této věci blížíme jiným zemím, vyspělejším, co do bezpečnosti silničního provozu.

Já tedy doporučuji, aby tento návrh byl postoupen do druhého čtení. A skoro přemýšlím, jestli navrhnout prodloužení lhůty k projednávání o 30 dní. Ale dívám se na pana senátora Žáka - to bych mu nemohl udělat, takže nechám ten návrh tak, jak je, a nebudu navrhovat prodloužení lhůty k projednávání ve výborech a věřím, že to výbory zvládnou v 60denní lhůtě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Další přihlášenou je paní poslankyně Kohoutová, potom pan poslanec Huml. Jenom upozorňuji, že ve 13 hodin 10 minut máme pevně stanovený bod, takže pokud se do té doby rozprava neukončí, nenechám hlasovat, budu muset tento bod přerušit a vrátíme se k němu po hlasování o bodu ve třetím čtení.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážená paní předsedající, budu stručná. Žádám, abychom hlasovali o přikázání do sociálního výboru vzhledem k tomu, že se bude měnit speciální označení vozidel, které se týká osob se zdravotním postižením, a je zapotřebí tento bod široce diskutovat. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dobře. Já vám děkuji za stručnost, váš požadavek jsem si poznamenala. Prosím, pane poslanče Humle, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobrý den. Paní předsedající, dámy a pánové, budu velmi stručný, čas tlačí, potřebujeme se pohnout domů. Já jsem chtěl každopádně poděkovat senátorům za tento návrh. Myslím si, že je opravdu věcný.

Podpoříme všechny ty návrhy, které souvisí s bezpečností silničního provozu. A protože bych se opakoval po svých předřečnících, řeknu jednu jedinou novou věc. Já se pokusím, pokud návrh do druhého čtení projde, předložit návrh na vyřešení osoby blízké. To je vše. (Při odchodu od mikrofonu: Tak, jak jsme byli vyzváni Senátem.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se, prosím, někdo další do rozpravy? Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu. A nyní může mít závěrečné slovo navrhovatel.

 

Senátor Jiří Žák: Já bych chtěl jenom poděkovat za konstruktivní debatu. Doufám, že se nám to podaří posunout někam kousek dál. Díky a hezký víkend.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vidím, že pan zpravodaj se závěrečného slova vzdává, takže v tuto chvíli se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Nechám tedy hlasovat o tomto návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 147, z přihlášených 145, pro 127, proti nula, zdrželo se nula. Tento návrh byl přijat.

 

Další návrh, který jsem si tady zaznamenala, byl návrh paní poslankyně Kohoutové na přikázání k projednání sociálnímu výboru. Nechám o tomto návrhu hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 148, z přihlášených 147, pro 94, proti 12, zdrželo se 7. Tento návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli budeme pokračovat pevně zařazeným bodem. Dobře. Dám tři minuty pauzu. Začneme přesně ve 13.10 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP