(18.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu.

Nyní mi dovolte, abych oznámil změnu, která mi byla sdělena, a to je dohoda předsedů poslaneckých klubů s panem předsedou vlády České republiky Janem Fischerem a znamená to, že se nevrátíme k přerušenému bodu 215, ale budeme pokračovat prioritami vlády, které jsme oznámili už na začátku schůze. Protože dochází ke změně pořadu schůze, požádám vás o dvojí hlasování. Nejprve budeme hlasovat o tom, že tady existuje důvod, pro který změníme průběh schůze a její pořadí mimo dobu, které předpokládá zákon o jednacím řádu. Ukládá mi to § 54 odst. 6 zákona o jednacím řádu. Pokud budete souhlasit, že tady existuje takový důvod, tak bychom pokračovali body 31, 49, 7 a pak dále 52 a už beze změny. To je tedy návrh, který mi byl doručen od předsedů poslaneckých klubů, a žádám vás tedy o toto rozhodnutí.

 

O tom, zda existuje důvod pro změnu pořadu schůze, dám hlasovat v hlasování pořadové číslo 296, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 296 ze 139 přítomných pro 94, proti nikdo. Je vidět, že dohoda předsedů poslaneckých klubů funguje.

 

Nyní mi tedy dovolte, abych oznámil změnu pořadí, to znamená body 31, 49, 7, 52 a následující. Kdo je pro tuto změnu pořadí programu schůze? Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 297. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 297 ze 137 přítomných pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat bodem

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 841/ - druhé čtení

Žádám paní ministryni zdravotnictví Danu Juráskovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů, stejně o totéž žádám pana poslance Alfréda Michalíka, který je zpravodajem za výbor pro zdravotnictví. Žádám také o přípravu paní poslankyni Ladislavu Zelenkovou. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výboru vám byla rozdána jako sněmovní tisky 841/1 až 3.

Nyní tedy požádám paní ministryni zdravotnictví vlády České republiky Danu Juráskovou, aby uvedla tento tisk ve druhém čtení. Prosím.

 

Ministryně zdravotnictví vlády ČR Dana Jurásková Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych ve stručnosti uvedla druhé čtení předkládaného návrhu zákona. Projednávaný návrh je jedním z legislativních opatření navrhovaných vládou, jejichž cílem je řešení naléhavého nedostatku všeobecných sester a některých dalších zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních v České republice.

Nedostatek sester se projevuje již delší dobu a má své objektivní příčiny, mezi které mimo jiné patří náročnost a odpovědnost profese, nízké finanční ohodnocení, ale také volný pohyb osob v rámci Evropské unie. Při analýze příčin nedostatku některých zdravotnických pracovníků byl zjištěn i další důvod, a to duplicita ve vzdělávání všeobecných sester. Vzdělávací systém umožňuje získávání způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry bez odborného dohledu jak studiem na vyšší odborné škole, tak studiem na vysoké škole.

Zákon dále upraví převedení zdravotnického povolání zdravotnický asistent, který vykonává své povolání pouze pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecných sester nebo porodních asistentek, na nově zaváděné povolání praktická sestra. V souladu se vzdělávacím programem dochází také k rozšíření činností praktické sestry nad rámec činností dosud vykonávaných zdravotnickým asistentem o možnost poskytovat vybrané činnosti ošetřovatelské péče bez odborného dohledu, a to po šesti měsících výkonu povolání pod odborným dohledem. K uvedené změně jsme přistoupili z důvodu stabilizace těchto zdravotnických pracovníků v resortu. Obdobně se týká rozšíření kompetencí o vybrané činnosti i ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají povolání pod odborným dohledem a po šesti měsících výkonu povolání pod odborným dohledem mohou vybrané činnosti poskytovat bez odborného dohledu. Tyto vybrané činnosti stanoví prováděcí vyhláška.

Návrh zákona dále upravuje chyby, ke kterým došlo při poslední novelizaci zákona v roce 2008, což je nezbytné, neboť pokud by tyto chyby nebyly napraveny, docházelo by v jejich důsledku u zdravotnických pracovníků s různým typem vzdělání k disproporci v možnosti vstupu do zdravotnického povolání v jednotlivých profesích, kterých se tato úprava týká.

Na základě projednávání uvedené problematiky bylo zjištěno, že tento vládní návrh zákona by bylo vhodné nad rámec nyní projednávaného materiálu doplnit a napravit tak některé další nedostatky, ke kterým došlo též při předchozí novelizaci zákona. Jedná se zejména například o situaci, kdy předchozí novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních umožnila zdravotnickým záchranářům vykonávat své povolání i v lůžkové části anesteziologicko-resuscitačního oddělení, avšak již nezohlednila poskytování vysoce specializované péče na těchto odděleních. Za nezbytné rovněž považujeme upravit v předloženém návrhu zákona původně navrhovaný termín pro poslední nástup studentů prvního ročníku studia v programu diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných školách, neboť původně navrhovaný termín, to je školní rok 2009-2010, již probíhá a realizace změn ve vzdělávacím systému vyžaduje určitý časový prostor, stejně tak navrhovaný termín pro poslední přijímání studentů pro obor zdravotnický asistent prodloužit o jeden rok.

Vzhledem k výše uvedenému podporuji pozměňovací návrhy schválené usnesením 102 ze dne 14. ledna 2010 výboru pro zdravotnictví.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, páni poslanci, věřím, že po mém vysvětlení potřebnosti přijetí nové právní úpravy některých nelékařských zdravotnických povolání tento vládní návrh podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni zdravotnictví Daně Juráskové a žádám, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro zdravotnictví Alfréd Michalík, připraví se zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Ladislava Zelenková. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Alfréd Michalík: Vážený pane místopředsedo, pane premiére, kolegyně, kolegové, důvody a obsah novely tady byly zdůvodněny jak v prvním čtení, tak nyní paní ministryní. Já vás jenom seznámím s usnesením zdravotního výboru, který se sešel k této novele 14. ledna a přijal usnesení, ve kterém akceptuje pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 841/3, a doporučuje Sněmovně, aby tento zákon schválila v této podobě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Paní zpravodajku Zelenkovou nevidím, takže pokud se nebudete bouřit proti mému postupu, nechám to na tom, že jste její zpravodajskou zprávu četli v tom tisku 841/3.

Otevřu obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Vidím pana poslance Ludvíka Hovorku v obecné rozpravě. Jinou přihlášku zatím nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážená paní ministryně, vážení kolegové, já jsem se k tomuto zákonu již vyjadřoval v průběhu prvního čtení. Základní výhrada, kterou jsem tady sdělil, je ta, že tento zákon vlastně likviduje vzdělávání zdravotníků na vyšších odborných školách. Já vůbec nemám problém s tím, co se navrhuje směrem ke středním školám, ale tak jak tento návrh je postaven vůči vyšším odborným školám, si myslím, že není dobrý. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP