(18.30 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Dovolím si ocitovat stanovisko Asociace ředitelů zdravotnických škol České republiky: Protože nás, ředitele 27 vyšších zdravotnických škol celé republiky, velmi znepokojuje připravované rozhodnutí paní ministryně utlumit tyto školy, které v současné době dodávají fakticky nejvíce kvalifikovaných středních zdravotnických pracovníků do terénu, snažíme se všemi silami zabránit prosazení připravované novely bez jakéhokoliv předchozího kvalifikovaného vyjádření profesních organizací k připravovaným změnám. Upozorňuji také na nepravdivé a zkreslující informace v důvodové zprávě k novele, kterou v příloze přikládám.

Paní ministryně nás přijala 19. 6. velmi vstřícně, byly otevřeny tradiční otázky, jednak k útlumu vyšších odborných škol v horizontu jednoho roku a změna názvu zdravotnického asistenta na praktickou sestru včetně změn jejich kompetencí. V rámci diskuse zástupci škol opět jednotně apelovali na paní ministryni, aby při současně nezastupitelné roli vyšších odborných škol zdravotnických v otázce saturace českých zdravotnických zařízení absolventkami oboru diplomovaná všeobecná sestra letos - tedy v minulém roce - v počtu 548 netrvala na útlumu těchto škol v časovém horizontu jednoho roku. Z diskuse jsme měli pocit, že se paní ministryně obává časové tísně, kdy novela nebude přijata ještě touto Poslaneckou sněmovnou. Nebudeme zastírat, že z naší strany, to je ze strany asociace, bychom nepřijetí event. vyjmutí vyšších odborných škol zdravotních ze zákona velmi uvítali. S praktickou sestrou nemáme až na výjimky - Olomouc, Ostrava, Turnov - problém a změnu názvu akceptujeme. Paní ministryně navíc požádala paní ředitelku doktorku Mikšovou z Olomouce, která je členkou pracovní skupiny České asociace sester, aby byl navržen rozsah změn v kompetenci praktické sestry. Ve vzduchu stále visí počty absolventek vysokých škol bakalářek, které jdou skutečně do praxe. Tento výstup Ministerstvo zdravotnictví nemá. Dále byla probírána otázka normativů, které jsou na diplomovanou sestru 36 tisíc korun a na bakaláře přibližně 56 tisíc. Jde tedy o nárůst a zatížení rozpočtu. Paní náměstkyně Hellerová připravila prezentaci, ve které shrnuje získané statistiky. Po 75 minutách jednání paní ministryně přislíbila další diskusi na téma řešení současné krize středního zdravotnického personálu po prázdninách.

To je věc, která si myslím, že by měla zaznít.

Potom tady mám ještě Asociaci ředitelů zdravotnických škol České republiky, kdy ředitelé středních a vyšších odborných škol zdravotnických vyjadřují svůj nesouhlas s připravovanými legislativními změnami v oblasti zdravotnického školství, kde se uvažuje o zrušení vyšších odborných škol zdravotnických, a pověřují své zástupce v asociační radě vydáním stanoviska k připravovaným legislativním změnám:

Navrhované změny považujeme v kontextu současné kritické situace v otázce nedostatku kvalifikovaných sester ve zdravotnických zařízeních za nesystémové a nekoncepční, a to z těchto důvodů. Návrh byl předložen vládě ve zkráceném řízení bez dalšího připomínkování profesními a odbornými organizacemi s výjimkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Takovýto postup považujeme při závažnosti praktického dopadu změn na strukturu dosavadního vzdělávání kvalifikovaných zdravotnických pracovníků ve středních a vyšších odborných školách za nedemokratický a unáhlený. Zásadně nesouhlasíme s tvrzením Ministerstva zdravotnictví, kterým je odůvodňováno prakticky okamžité zrušení oboru diplomovaná všeobecná sestra, že absolventi tohoto oboru neodcházejí do praxe a pokračují ve studiu na vysokých školách. Aktuální šetření provedené na vyšších odborných školách zdravotnických v České republice ukázalo, že 95 % odchází do praxe a doslova zachraňují kritickou situaci při zajišťování ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízení. Úřady práce a Unie zaměstnavatelských svazů hodnotí tuto formu vyššího studia jako velmi efektivní z hlediska téměř stoprocentní uplatnitelnosti absolventů oboru diplomovaná všeobecná sestra na trhu práce. Ministerstvo zdravotnictví si neuvědomuje a zjevně podceňuje reálný dopad a fatální důsledky prohloubení vzduchoprázdna, které při permanentním odlivu sester každoročně zaplňuje 500 až 600 kvalifikovaných diplomovaných absolventek vyšších odborných škol zdravotnických. Plánované navýšení počtu studujících na vysokých školách zdravotnických je nereálné a navíc není doprovázeno analýzou nutného navýšení státních finančních prostředků pro tyto školy.

V situaci, kdy všechny vyšší odborné školy vynaložily velké množství pracovního a časového potenciálu na zpracování a prodloužení akreditací svých studijních oborů, považujeme jejich útlum do jednoho roku za nelogický a nesystémový a netýká se ostatních oborů vzdělávání. Mnohé vyšší odborné školy mají akreditovány své vzdělávací programy do konce roku 2015 a navrhované opatření tak narušuje kodifikace dané školskými zákony. Jsme přesvědčeni, že plánovaná transformace by měla proběhnout současně s ostatními typy vyšších odborných škol, a to jak je dlouhodobě připravováno v rámci novelizace zákona o terciárním vzdělávání. Domníváme se také, že při takto násilné transformaci a útlumu vyšších odborných škol budeme jako zaměstnavatelé nuceni řešit v době globální krize složitý problém ukončování pracovního poměru 350 odborných učitelek, které zvláště ve středním věku budou těžko hledat další profesní uplatnění.

Pro střední zdravotnické školství jsou důležitější změny v kompetenci oboru zdravotnický asistent než navrhovaná změna názvu na praktická sestra, který by měl dle novely zákona nahradit stávající označení. Název praktická sestra byl před několika lety Asociací ředitelů zdravotnických škol navrhován. Ministerstvo zdravotnictví a některé profesní organizace tento název zamítly s odůvodněním, že je v rozporu s požadavky a směrnicemi Evropské unie. Nesouhlasíme s nesystémovým přístupem k řešení vzdělávání a definování nelékařských zdravotnických povolání, profesí a nekoncepčním načasováním zrušení duplicity ve vzdělávání všeobecné sestry od roku 2010. Návrhy prezentované Ministerstvem zdravotnictví v oblasti vzdělávání sester neřeší definovanou krizi nedostatku sester.

Na základě všech výše uvedených argumentů se domníváme, že nově přijatý zákon by přispěl pouze k další destabilizaci a krizi v oblasti zvyšujícího se nedostatku kvalifikovaných sester s odpovídajícími kompetencemi.

V souladu s tím, co jsem tady přednesl, si potom dovolím přihlásit do podrobné rozpravy, kde se chystám předložit pozměňovací návrh, který by vyhověl požadavku paní ministryně a současně by řešil ponechání tohoto oboru na vyšších odborných školách.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Kdo dál do obecné rozpravy? Vidím pana poslance Jaroslava Krákoru. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Já děkuji, pane místopředsedo. Já jenom krátce. Samozřejmě, že Českou republiku tíží nedostatek zdravotních sester. Tímto zákonem by se částečně ten problém trošku urychlil, vyřešil by to možná deset dvacet procent té problematiky. Možná v pozdější době více. Víme, že u lůžek chybí přes tisíc sester v České republice, my je potřebujeme dostat akutněji k tomu lůžku dříve. To, co říkal pan kolega Hovorka samozřejmě má určitou pravdu, protože tam jde o určitou diskriminaci vyšších odborných škol, ale to se dá myslím vyřešit i pozměňovacím návrhem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Krákorovi. Kdo další do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem po obecné rozpravě o závěrečná slova. Nebyl žádný návrh na hlasování.

Budeme pokračovat rozpravou podrobnou, kterou právě zahajuji. Prvním přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Pavel Němec, připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, předsedo vlády, členové vlády, kolegyně, kolegové, já se chci pouze stručně přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem k tomuto sněmovnímu tisku nechal rozdat na lavice. Tolik k tomuto.

Pokud jde o odůvodnění, je uvedeno v textu tohoto pozměňovacího návrhu a chci jenom říct, že je to návrh, který má ambici uspořit peněžní prostředky v systému výdeje léků v lékárnách, a je to návrh, který bude umožňovat komfortnější systém výdeje pro pacienty, to znamená pacientům se trošičku uleví. Nebudou muset v lékárnách trávit tolik času a budou mít větší právní jistotu, pokud jde o výdej jednotlivých léčivých prostředků. Děkuji. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP