(16.50 hodin)
(pokračuje Vondruška)

Návrh nového zákona je předkládán nyní, jelikož Evropská komise a Evropská centrální banka v minulosti v konvergenčních zprávách kritizovaly neslučitelnost některých ustanovení stávajícího zákona o ČNB s komunitárním právem. Účinnost zákona se navrhuje odložit ke dni zavedení eura v České republice.

V druhém čtení byly podány pozměňovací návrhy, které zohledňují změny primárních předpisů Evropské unie, které nastaly od 1. 12. 2009, tzn. datem účinnosti Lisabonské smlouvy. Ministerstvo financí souhlasí, že je vhodné upravit terminologii normy tak, aby vyhovovala požadavkům aktuálního textu primárních předpisů Evropské unie.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za podporu a předpokládám, že vládní návrh zákona bude v tomto pozměněném znění schválen. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Rostislavu Vondruškovi. Ptám se, kdo další do rozpravy ve třetím čtení? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. (Není.)

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím tedy zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, mou ambicí jako zpravodaje tohoto sněmovního tisku je nechat hlasovat o všech pozměňujících návrzích, které vám byly rozdány ve sněmovním tisku 800/2, najednou. Jsou označeny jako Michal Doktor písmeno A, a přestože je jich v součtu 40, jejich podání bylo motivováno přijetím, resp. ratifikací Lisabonského dokumentu a obsahem pozměňovacích návrhů je opravdu aplikace nového pojmosloví a nových ustálených pojmů, které byly zavedeny přijetím lisabonského dokumentu.

Procedura jednoduchá, v zásadě dvě hlasování - první o pozměňovacích návrzích jako celku a druhé o celém textu návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Má někdo výhradu k navrženému postupu? Není tomu tak. Protože je opravdu jednoduchý, nebudeme o něm hlasovat, když nebyla výhrada.

 

Můžeme tedy přednést první stanovisko k pozměňovacím návrhům A1 až A40. Pane zpravodaji? (Kladné.) Pan ministr? (Kladné.) Děkuji.

Rozhodneme v hlasování číslo 294, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti přijetí pozměňovacích návrhů? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 294. Z přítomných 143 pro 116, proti nikdo. Pozměňovací návrhy byly přijaty.

 

Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o České národní bance podle sněmovního tisku 800, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 295. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 295. Z přítomných 144 pro 131 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi Rostislavu Vondruškovi, děkuji zpravodaji a končím bod 285.

 

Nyní přejdeme k bodu

287.
Vládní návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících
a o změně dalších zákonů
/sněmovní tisk 1054/ - druhé čtení

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr dopravy Gustáv Slamečka. Požádám ho, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Stejně tak požádám pana poslance Oldřicha Vojíře, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem výboru hospodářského k této věci. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání právě hospodářskému výboru a usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1054/1.

Nyní už bych požádal pana ministra Gustáva Slamečku, aby se ujal úvodního slova předloženého tisku ve druhém čtení. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka (slovensky) Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, minulý týden jsem představoval zákon o veřejných službách v přepravě cestujících. Tento zákon byl projednán v hospodářském výboru na zasedání včera. Hospodářský výbor jednoznačně podporuje přijetí vládního návrhu zákona a zdůrazňuje jeho kvalitu a nezbytnost. Na půdě hospodářského výboru proběhla debata k některým otázkám obsahu zákona a jeho možného doplnění, která se soustředila na doplnění hlavně ochrany investic dopravce do nově pořizovaných vozidel pro zajišťování veřejných služeb. Hospodářský výbor podpořil zahrnutí takovéto úpravy do návrhu zákona a vyzval Ministerstvo dopravy, aby navrhlo precizovanou podobu této úpravy, která by byla slučitelná s nařízením 1370. (Silný hluk v sále.)

Na této úpravě jsme pracovali velmi intenzivně a projednali ji jednak s Asociací krajů a též s odbornou veřejností. Výsledkem jsou dvě nová ustanovení, která se vztahují na smlouvy, které dnes platí a které budou uzavírány.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane ministře, já vás chvilku přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Byl bych rád, protože se budeme ve druhém čtení zabývat pozměňovacími návrhy, abyste sledovali průběh projednávání. Prosím tedy ostatní, kteří mají zájem o jinou materii, než je tisk 1054, aby své diskuse přenesli do předsálí.

Prosím, pokračujte.

 

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka Výsledná materie, která byla výsledkem jednání na úrovni expertních skupin a taktéž i Asociace krajů, vám byla rozdána jako pozměňovací návrh pana poslance Zapletala. My jako Ministerstvo dopravy se plně s touto úpravou ztotožňujeme.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi na závěr ještě jednou zdůraznit potřebnost rychlého přijetí zákona o veřejné dopravě. Nebudu už podrobně rozebírat důvody, uvedl jsem je minule v prvém čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi dopravy vlády České republiky Gustávu Slamečkovi. Slova se ujme zpravodaj pan poslanec Oldřich Vojíř. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedající, členové vlády, dámy a pánové, předloženou materii projednal hospodářský výbor na své 53. schůzi, která se konala 16. března tohoto roku, a přijal usnesení, které máte vtěleno pod sněmovním tiskem 1054/1, předpokládám.

Co se týče úvahy o tom, že bylo dobře, že jsme projednali tuto materii spíše v běžném, byť zkráceném režimu, ukazuje to, že se narodilo téma ochrany investic. Toto se zřejmě pozměňovacím návrhem buď hospodářského výboru, ale spíše návrhem kolegy Zapletala upraví, plus se upraví některé legislativně technické změny. Pak bych řekl, že tento zákon by měl mít šanci projít Poslaneckou sněmovnou i Senátem a nakonec i podpisem pana prezidenta a vstoupit v platnost tak, aby sloužil jak objednavatelům služeb, tak přepravcům.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji panu zpravodaji Oldřichu Vojířovi. Otevírám obecnou rozpravu ve druhém čtení. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do obecné rozpravy. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP