(Jednání pokračovalo v 16.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat v našem přerušeném jednání. Tak jak jsme se rozhodli již v úterý, dnes na 16.30 hodin je zařazen bod voleb, a to body 159 a 160. Uděluji slovo předsedovi volební komise a volebního výboru Petru Tluchořovi. Pane předsedo, máte slovo.

Děkuji, vážený pane místopředsedo. Na úvod tohoto volebního bloku dovolte, abych prodloužil lhůtu na podávání návrhů v oněch dvou volebních bodech, které jsem zde zmínil ráno, to znamená na tu justiční komisi a na bod změny v orgánech Sněmovny. Důvod je jednoduchý, a to že jsme viděli, že se body protikrizové dnes rozjednaly, ale druhé čtení bude pokračovat příští týden. Je tedy evidentní, že i v pátek bude probíhat jednání Sněmovny, a v příštím týdnu bude tedy na ty volební body daleko větší prostor. Prodlužuji tedy tímto lhůtu na oba volební body do úterka do 18 hodin.

 

A nyní k samotným volebním bodům. První kolo bodu

159.
Návrh na volbu členů (2) Nejvyššího kontrolního úřadu

Dne 1. února minulého roku dosáhl věku 65 let člen Nejvyššího kontrolního úřadu pan Jiří Drábek a 20. září 2008 dosáhl stejného věku člen Nejvyššího kontrolního úřadu pan Jan Holeček. Ke dni dosažení věku 65 let skončil i jejich výkon funkce člena Nejvyššího kontrolního úřadu.

V zákonné lhůtě předložil prezident NKÚ návrh kandidátek pro volbu dvou členů úřadu. Jsou jimi paní Ema Bendová a paní Jana Halámková. Ani jedna z kandidátek při volbě v Poslanecké sněmovně v únoru tohoto roku neuspěla. Dne 26. března 2009 prezident NKÚ František Dohnal opětovně předložil návrh na volbu paní Emy Bendové a Jany Halámkové za členky Nejvyššího kontrolního úřadu. Tento návrh byl postoupen všem poslaneckým klubům.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, navrhuji volbu tajnou. Zvolené členky se ujmou funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátkám a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Přihlášku z místa nevidím. Rozpravu končím. Přerušuji bod 159.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Omlouvám se, že si dovoluji na vás gestikulovat - navrhoval jsem tajnou volbu a jsem přesvědčen, že je nutné o tajnosti volby hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, máte pravdu, musíme prohlasovat volbu tajnou.

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 177. Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami. Rozhodneme, až se ustálí počet poslanců, o způsobu volby.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 177 a ptám se, kdo je pro tajnou volbu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 177 - z přítomných 191 poslanců pro 87, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Přerušuji tedy bod 159 a můžeme pokračovat bodem 160.

160.
Návrh na volbu 5 členů Rady České televize

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Pod bodem 160 se skrývá návrh na volbu pěti členů Rady České televize.

Dne 28. května 2009 skončí volební období pěti členům Rady České televize, a to Milanu Badalovi, Dobromilu Dvořákovi, Petru Uhlovi, Jiřímu Voráčovi a Janu Prokešovi.

Volební výbor v souladu s § 46a jednacího řádu provedl výběr kandidátů v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů rady, kteří mají být zvoleni. Podle výsledků výběru sestavil kandidátku a předložil ji volební komisi. Volební komise pak dnešního dne přijala usnesení 107, které vám bylo rozdáno na lavice. Navržení kandidáti předložili všechny doklady požadované zákonem o České televizi a rovněž podepsali čestné prohlášení, že souhlasí s kandidaturou, kde mimo jiné uvedli, že pokud nesplní všechny podmínky volitelnosti v případě svého zvolení členem Rady České televize, dnem zvolení tyto podmínky splní.

Máme před sebou volbu pěti členů Rady České televize. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, volební výbor i volební komise navrhují Poslanecké sněmovně volbu tajnou.

Nyní prosím pana předsedajícího, aby otevřel rozpravu k navrženým kandidátům na členy Rady České televize i ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Zahajuji rozpravu ke způsobu volby a k jednotlivým kandidátům z té patnáctky. Písemnou přihlášku nemám, přihlášku z místa také nevidím. Rozpravu končím.

 

Rozhodneme o způsobu volby, a to hlasováním pořadové číslo 178, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro navrženou tajnou volbu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 178 - z přítomných 194 pro 89, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Přerušuji bod 160 a zahajuji bod 161.

161.
Návrh na volbu 1 člena Rady České televize

Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Děkuji. Dne 3. března 2009 obdržel předseda Poslanecké sněmovny dopis, kterým pan Jan Jařab rezignuje na členství v Radě České televize ke dni 3. března 2009.

Volební výbor v souladu s § 46a jednacího řádu neprovedl výběr kandidátů, neboť byli předloženi pouze tři kandidáti, což přesně odpovídá trojnásobku počtu na jednoho člena rady, který má být zvolen. Kandidátku se jmény všech tří kandidátů předložil volební výbor volební komisi. Volební komise pak přijala dnešního dne své usnesení 108, které vám bylo rozdáno na lavice.

Stejně jako v předcházejícím případě zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Opět navrhuji volbu tajnou.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu k navrženým třem kandidátům a ke způsobu volby. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa... Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

 

Rozhodneme o způsobu volby, a to hlasováním pořadové číslo 179, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro tajnou volbu i tohoto jednoho člena Rady České televize. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 179 - z přítomných 195 pro 81, proti 1, návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme i zde odhlasovali tajnou volbu.

 

Přerušuji i bod 161. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Tyto tři volební body jsou všechny body volebního bloku, se kterými bychom se měli vypořádat v tomto týdnu. Další volby by následovaly v týdnu příštím. V tuto chvíli bych vás požádal o přerušení této schůze a upozornil všechny, že za jednu minutu bude zahájeno vydávání hlasovacích lístků. Na vydávání navrhuji dobu 20 minut, tzn. že lístky se budou vydávat do 17 hodin.

Přeji vám všem krásný víkend.***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP