(9.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy další přihláška není, opravdu, takže v tom případě můžeme ukončit také rozpravu podrobnou.

Zeptám se navrhovatele či zpravodaje, jestli ještě něco nemají ke sdělení. Prosím, zpravodaj, pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: V tom případě tedy konstatuji, že byl vysloven souhlas s tím, abychom vyslovili či nevyslovili souhlas s tímto zákonem v prvním čtení, a byla navržena jedna legislativně technická oprava panem poslancem Vondruškou. Pokud se týká stanoviska zpravodaje, tak mé stanovisko k této legislativně technické opravě je kladné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže vy myslíte, že bychom měli odhlasovat nejdřív legislativně technickou a pak celé usnesení. Dobře. Budeme hlasovat, jak navrhujete. Jediné, co bychom měli před závěrečným usnesením s vládním návrhem zákona udělat, by bylo odhlasovat ještě legislativně technickou úpravu.

Hlásí se pan ministr.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Děkuji. Já s touto úpravou také souhlasím. Jde o vypuštění slova "a kárné". Je to legislativně technická záležitost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Takže odhlasujeme ji nejdřív, a pak teprve bude hlasování o celém návrhu.

 

Budeme hlasovat o legislativně technické úpravě navrhované panem poslancem Vondruškou. S tím, že ministr se vyslovil pro přijetí té úpravy. Zeptám se ještě zpravodaje. (Také stanovisko kladné.)

Takže zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout tuto úpravu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 76, přihlášeno je 158, pro hlasovalo 146, proti žádný. Takže tato úprava byla přijata.

 

Teď bychom už mohli hlasovat o celém návrhu zákona. Takže vám přečtu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon číslo 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona číslo 7/2009 Sb., podle sněmovního tisku 799, ve znění schválených úprav."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, schválit tento text usnesení, může nyní stisknout tlačítko a zvednout ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 77 se zúčastnilo 160 poslanců, pro hlasovalo 151, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím jeho projednávání. Končíme tedy bod 49.

 

A máme tu bod číslo 20. Je to

20.
Vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky
a o změně zákona č.239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících správem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o zrušení Státního fondu kultury)
/sněmovní tisk 561/ - druhé čtení

Z pověření vlády tento návrh by měl uvést ministr kultury Václav Jehlička. Prosím tedy pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr kultury ČR Václav Jehlička Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předstupuji před vás s návrhem zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky. Myslím si, že důvody zrušení tohoto fondu byly dostatečně vysvětleny a diskutovány v prvním čtení, proto budu velmi stručný.

Tento fond byl založen v roce 1992 s cílem vytvořit silný finanční zdroj, nezávislý na stáním rozpočtu, který by podporoval významné kulturní projekty. K tomu však nikdy nedošlo. Fond byl po celou dobu existence v podstatě bez prostředků a navíc existence fondu byla svázána s různými vážnými problémy, jako byla existence loterie Lotynka, která měla tento fond financovat, a dále soudní spory jsou vázány i na dva ze tří objektů, které státnímu fondu patří. Navíc od roku 2006 je fond nefunkční, protože nebyla zvolena rada tohoto fondu. Navrhuje se proto fond zrušit a převést jeho závazky a příslušnost hospodaření s majetkem na jiné subjekty. Příslušnost hospodařit s domem U Hybernů a Národním domem na Vinohradech, včetně souvisejících práv a závazků, se navrhuje převést na Ministerstvo kultury, příslušnost hospodařit s domem U Černé Matky Boží na příspěvkovou organizaci Ministerstva kultury, Národní galerii, která zde již provozuje expozici českého kubismu.

S podrobnostmi projednávání ve výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu vás seznámí pan zpravodaj. Chtěl bych říci, že podporuji pozměňovací návrh, který se týká termínu účinnosti proti vládní předloze, tak jak jej navrhne pan zpravodaj.

Závěrem chci požádat o podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Máme usnesení 561/1 a prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru poslanec Josef Ježek.

 

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedající, dámy a pánové, dobrý den. Náš výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se na své 29. schůzi 25. února 2009 zabýval touto předlohou, tiskem 561, a přijal k němu usnesení číslo 159, které bych si dovolil vám nyní ocitovat.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstkem Stejskalem za Ministerstvo kultury, mé zpravodajské zprávě a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o zrušení Státního fondu kultury ČR a o změně dalších zákonů číslo 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, s těmito pozměňujícími návrhy:

V § 1 se slova "31. prosince 2008" nahrazují slovy "30. června 2009".

V § 2, 3 a 6 se slova "1. ledna 2009" nahrazují slovy "1. července 2009".

V § 6 se slova "prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni" nahrazují pouze slovem "den".

Pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Sněmovny, a mne, abych toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny.

Já bych si dovolil, jak už tady avizoval předkladatel, pan ministr, v podrobné rozpravě načíst k tomuto usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu drobný pozměňovací návrh, který ony termíny nahrazuje termíny novými, neboť bohužel tato materie se ve Sněmovně projednává poměrně už dlouhou dobu a ani ty termíny, které stanovil výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, nejsou v tuto chvíli reálné, tak aby mohl být zákon projednán v Senátu a potom následně podepsán prezidentem a zveřejněn ve Sbírce. Takže jakmile bude otevřena veřejná rozprava, tak si dovolím načíst drobný pozměňovací návrh. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP