(9.30 hodin)
(pokračuje Tejc)

Tolik tedy komentář k návrhu zákona. Pokud se týká doplnění ke zpravodajské zprávě, tak zopakuji, že nebyla podána námitka proti projednávání tohoto zákona podle § 90, tudíž po ukončení obecné rozpravy bychom měli rozhodnout, zda budeme v tomto projednávání pokračovat a zda budeme hlasovat o tomto zákonu již v prvním čtení, takže budou přípustné pouze legislativně technické úpravy či změna termínu účinnosti tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji panu poslanci Tejcovi. V této chvíli otevírám obecnou rozpravu. Do ní vidím jako prvního pana profesora Zdeňka Jičínského. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, já nemám nic v zásadě proti té intenci, která je sledována vládním návrhem zákona upravujícím určité poměry týkající se exekutorů, ale přesto považuji za potřebné, podobně jako to už učinil pan zpravodaj, upozornit na určité problémy.

Ze strany exekutorské komory jsou tu určité výhrady, že zásahy do samosprávy exekutorů jdou podle tohoto návrhu příliš daleko. To je jedna věc.

Druhá věc je, že je třeba se přece jen trochu vrátit do minulosti. Tady pan ministr hovořil o tom, kdy zákon byl přijat, pan zpravodaj hovořil o tom, že se významně zvýšila vymáhatelnost práva, ale myslím, že si jsme všichni vědomi toho, že to nebylo bez problémů. Že někdy se exekutoři chovali jako onen Shylock v Kupci benátském, který chce onu libru masa za každou cenu. Já o tom hovořím proto, že tehdy schválení tohoto návrhu - a bylo tady správně řečeno, že to šlo průřezem politických stran - bylo součástí určité obecné diskuse a byly tady, myslím, přece jen jisté iluze o tom, že lze zprivatizovat výkon spravedlnosti v širší míře, než je to vhodné. Já jsem tehdy pro tuto privatizaci exekutorské činnosti moc nebyl, upozorňoval jsem na určité problémy. Jsem přesvědčen o tom, že kdyby se tehdy výrazně posílila personálně i jinak pravomoc a funkce soudních exekutorů, že onen účel mohl být dosažen i bez privatizace této činnosti. Ale stalo se. Měli bychom se tedy v tomto směru poučit z dřívějších našich chyb, abychom nezačínali neustále znovu.

Takže já mám jisté pochybnosti o režimu devadesátky, protože je tu řada problémů, o kterých bychom měli vážněji diskutovat, ale je to věc většinového rozhodnutí Sněmovny. Ale byl bych rád, kdybychom se zamysleli nad tím, že některé věci v minulosti jsme dělali pod vlivem velmi jednostranných představ, a abychom tuto tendenci, jakkoli si nemyslím, že ji musíme zcela vyloučit z našeho rozhodování, abychom ji aspoň do jisté míry omezili.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy k tomuto návrhu zákona? Prosím pana ministra Pospíšila.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Já chci Sněmovně poděkovat, pane předsedající, za konstruktivní diskusi. Jen jednu malou reakci na vystoupení pana profesora Jičínského, se kterým souhlasím, ale je dobré k tomu říci, proč jdeme v režimu devadesátky. Jdeme z toho důvodu, že vidíme, jaká je politická situace. Blížíme se k předčasným volbám a největší problém by nastal podle mého názoru, kdyby v důsledku této politické situace nakonec nebyla přijata žádná novela a nastala ekonomická krize a exekutoři by tady fungovali bez přísnějších pravidel. To je ten důvod. Byť souhlasím s ním, že kdyby zde byla klasická normální politická situace, bylo by vhodné zvážit jinou variantu než devadesátkový režim.

A ještě jednu poznámku. S exekutory je spojena celá řada dalších otázek, celá řada dalších věcí, které souvisí s jejich právní úpravou, a proto vedle této tzv. malé novely je zde v prvním čtení velká novela, kde bude prostor a čas tyto věci v klidu vydiskutovat na ústavněprávním výboru. Doufejme, že i ta projde. Pokud ovšem ta neprojde, bude to nepříjemné, ale nebude to katastrofa, protože fakticky nebude zpřísněn státní dohled a státní dozor. Proto jsme to, co je klíčové, co je nesporné, vyndali do novely v devadesátkovém režimu a zbylé věci, kde je třeba vydiskutovat stav věřitel-dlužník-exekutor, budeme dál v klidu diskutovat na ústavněprávním výboru. V těchto věcech bych opravdu nechtěl být kaskadérem a dávat je do devadesátkového režimu, a proto jdou v té druhé novele. To je také důvod, proč šly dvě novely stejného zákona paradoxně z vlády najednou.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. To bylo také ještě vystoupení v obecné rozpravě, kterou končím. (Zní gong.) Pokud už nechce nic říci navrhovatel nebo zpravodaj, budeme muset rozhodnout podle § 90 odst. 5 o projednávání tohoto návrhu. Sněmovna musí nejdřív rozhodnout o tom, jestli souhlasí s tím, aby se sněmovním tiskem 799 mohl být vysloven souhlas už v prvém čtení. To je důvod, proč jsem gongem svolal poslance k hlasování. Takže budeme tedy hlasovat o tom, jestli Sněmovna souhlasí, aby s tímto tiskem byl vysloven souhlas již v prvním čtení.

 

Přečtu vám návrh usnesení, o kterém se bude hlasovat: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 799 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 75. Přihlášeno je 154, pro hlasovalo 145, proti žádný. Takže toto usnesení bylo přijato.

 

Můžeme pokračovat v projednávání tím, že zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy tady mám přihlášeného poslance Josefa Vondrušku. Prosím, můžete vystoupit jako první.

 

Poslanec Josef Vondruška: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl jen trochu upozornit na ošidnost projednávání podle § 90. Nejde až o filozofii zákona jako o případné podrobnosti při přehlédnutí. Chtěl bych, abyste vaši pozornost upřeli na tisk část "Platné znění vybraných částí exekučního řádu" na str. 10, kde je navrhováno zrušení § 114 Kárná komise, a na str. 8, kde je navrhováno v odst. 4, písm. e) zrušení kárné komise. Přičemž ovšem na str. 3 této části tisku v § 8 je v písmenu d) ponechán text "ministr spravedlnosti jmenuje z řad soudců 1/3 členů zkušební a kárné komise". Osobně se domnívám, že asi je to přehlédnutí předkladatele a že toto je legislativně technická připomínka, se kterou v souladu s jednacím řádem můžeme hlasovat v tomto čtení.

Děkuji vám za pozornost. ***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP