(11.10 hodin)
(pokračuje Maršíček)

Vláda také požádala Sněmovnu o zrychlené projednání normy, protože cestovní pasy s otisky prstů se mají vydávat od 1. dubna 2009. Navrhovaná věková hranice šest let by měla platit v případě, že evropský předpis ji do té doby nestanoví odlišně. To, že biometrické pasy s otisky prstů se budou moci vydávat dětem ve věku od šesti let je tak trochu konsensus států Evropské unie. Dle policie jsou z technického hlediska takové otisky prstů pro účel kontroly v podstatě nepoužitelné. Je to bohužel daň, kterou musíme platit za společný postup na úrovni celé Evropy.

Přijetím navrhovaného zákona se tedy v této oblasti formálně nic nemění. Přesto je novým cestovním dokladům věnována nejen u nás, ale i v zahraničí velká pozornost. Stupňuje se problém s ochranou osobních údajů. Pokud se již smíříme s tím, že jsou biometrické údaje v našich dokladech nutností, objevuje se další obava - jak bude zajištěno, že biometrické údaje držitele příslušného dokladu nebudou bez jeho vědomí a především jeho souhlasu uchovány v databázi země, které musel doklad předložit, například při hraniční kontrole a tak dále. Nejčastěji se připomínají Spojené státy, které sice trvají na biometrických údajích v cestovních dokladech občanů zemí, které chtějí udržet s USA bezvízový styk, ale dosud nezaručily, že nebudou údaje shromažďovat a vytvářet tak mimořádně rozsáhlou databázi. Evropská unie vede v tomto směru s USA jednání, ale prozatím k dohodě nedošlo. Podobná situace ale může nastat v řadě dalších zemí. V tuto chvíli proto musí začít jednat orgány Evropské unie a pomocí mezinárodních dohod o ochraně osobních údajů prosadit bezpečí soukromí svých občanů.

Z těchto důvodů jsem pro, aby návrh zákona byl postoupen do druhého čtení a k projednání výborům.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud ne, končím obecnou rozpravu. Připomínám, že pan ministr a poslanec navrhl zkrácení projednávání na 20 dnů.

 

Přistoupíme k hlasování o návrhu na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jsou nějaké jiné? Pokud ne, tak o tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 421, které bylo zahájeno. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 124 hlasujících pro 98, nikdo proti, takže tento návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na zkrácení na 20 dnů, a to v hlasování pořadové číslo 422. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 126 poslanců, pro bylo 89, nikdo proti. Takže jsme tomuto přání pana ministra Ivana Langera vyhověli.

 

Mohu ukončit první čtení tohoto bodu a předat řízení schůze panu místopředsedovi Zaorálkovi.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, kolegové, dalším bodem je bod

 

49.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 704/ - prvé čtení

 

I toto by měl z pověření vlády předložit a uvést ministr vnitra Ivan Langer. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych uvedl stručně vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony. Tato právní úprava a další návrh zákona, který budeme projednávat poté, bezprostředně souvisí s elektronizací výkonu veřejné správy a justice a současně také reaguje na zkušenosti z téměř čtyřleté praktické aplikace archivního zákona.

Coby jeden z velmi důležitých legislativních pilířů elektronizace veřejné správy a justice novela přináší úpravu elektronické spisové služby, bez které se elektronické správní, ale ani soudní úkony v žádném případě neobejdou. E-government a justice nemohou končit v podatelnách či datových schránkách. Je nutné elektronizovat, a teď použiji ten medicínský příměr, i tepny, kterými v úřadech a soudech proudí dokumenty a předložený návrh elektronizace tomuto způsobu dalšího šíření informací, respektive dokumentů dává právní základ.

Velmi důležité je zajistit provázanost spisové služby s již mnou zmíněnými datovými schránkami, a to je důvod, proč je navrhována účinnost tohoto zákona k 1. červenci roku 2009, neboť jak vy zasvěcení víte, právě toto je termín, kdy by měla proběhnout - v uvozovkách - revoluce v české byrokracii a spuštění nového systému komunikace orgánů veřejné moci mezi sebou a s občany, a to prostřednictvím datových schránek.

Základním principem právní úpravy spisové služby je preference elektronické spisové služby před listinnou spisovou službou. Státní orgány, státem zřízené právnické osoby a některé další subjekty veřejného práva budou vést obligatorně - a to chci zdůraznit - elektronickou spisovou službu, ledaže by pro specifickou povahu jejich působnosti, a to zejména z důvodů bezpečnostních, to nebylo možné či žádoucí. V případě krajů a obcí a dalších subjektů, jimž zákon ukládá vést spisovou službu, bude na jejich výběru, zda využijí výhod, které nabízí elektronická spisová služba, či zda setrvají u klasické - v uvozovkách - papírové spisové služby. (Silný hluk v sále.)

Elektronická spisová služba, a to myslím logicky vyplývá ze stavu, ve kterém se nacházíme, tedy kdy nebudujeme stát od prvopočátku na zelené louce, nebude elektronickou ze sta procent, neboť ne všechny listinné dokumenty lze nahradit dokumenty digitálními. V praxi tedy půjde o smíšený model, který užívá elektronickou evidenci dokumentů, a pracující jak s digitálními, tak i s klasickými listinnými dokumenty. Elektronická spisová služba by měla fungovat tak, že digitální dokumenty, které úřad či soud obdrží ve své datové schránce či podatelně, budou dál distribuovány v elektronické podobě a stanou se součástí elektronických spisů. Ty, které nebudou v náležitém formátu, budou převedeny do listinné podoby a vytvoří onen smíšený spis tvořený jak digitálními, tak i listinnými dokumenty.

Dokumenty, které úřad či soud obdrží v listinné podobě, budou, pokud to jejich povaha umožní, převáděny do podoby digitální. Veškerá evidence dokumentů ale bude vedena elektronicky, což zajistí snadnou dispozici a zabránění tvorby vícero spisů k téže věci, čemuž se při vedení klasické spisové služby z logických důvodů zejména u velkých úřadů nelze vyhnout.

Mohl bych zde dále detailně rozvádět obsah této právní normy, nicméně -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byste mohl, ale mělo by to být přitom trochu v klidu. Já jenom prosím, kdyby se Sněmovna uklidnila, protože se mi zdá, že ruchu je příliš mnoho. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Druhým z cílů navrhované novely je zohlednění dosavadních zkušeností s aplikací archivního zákona v praxi. Jsem přesvědčen, že novela respektuje poznatky široké skupiny subjektů, archivy počínaje a původci dokumentů konče, za téměř čtyři roky od jeho účinnosti, to bylo 1. ledna 2005.

Poznatky, které jsme shromáždili, vedou k závěru, že koncepce, na níž byl archivní zákon postaven, je správná, a k zásadním změnám v této koncepci touto novelou nedochází. Jde tedy o jakési seřízení, zpřesnění v podobě doplnění některých definic, zpřesnění formulací, drobnější modifikace v procesu výběru archiválií, evidenci archiválií, nahlížení do archiválií, akreditaci ústavu na úseku správních deliktů a dozoru nad výkonem archivnictví a výkonem spisové služby.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP